بهترین جایگزین برای افزایش تعرفه واردات خودرو چیست؟

به گزارش خبر خودرو ، یک کارشناس صنعت خودرو کشور با اشاره به تاثیر منفی تغییر تعرفه خودروهای وارداتی بر رقابتی شدن صنعت خودرو گفت: با افزایش تعرفه خودروهای خارجی در ظاهر امر از تولیدات داخلی حمایت صورت گرفته است وتمایل به خرید خودروهای داخلی بیشتر شده است و در مقابل واردات محصولات خارجی برای مصرف کننده گران تمام می شود و منافع این امر را تولید کنندگان داخلی می برند در حالی که در باطن اینگونه نیست.

به گزارش خبر خودرو ، یک کارشناس صنعت خودرو کشور با اشاره به تاثیر منفی تغییر تعرفه خودروهای وارداتی بر رقابتی شدن صنعت خودرو گفت: با افزایش تعرفه خودروهای خارجی در ظاهر امر از تولیدات داخلی حمایت صورت گرفته است وتمایل به خرید خودروهای داخلی بیشتر شده است و در مقابل واردات محصولات خارجی برای مصرف کننده گران تمام می شود و منافع این امر را تولید کنندگان داخلی می برند در حالی که در باطن اینگونه نیست.

جواد مرزبان در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت: روش افزایش تعرفه خودروهای وارداتی روش درستی نیست و یک روش کوتاه مدت و موقتی است و در دراز مدت موجب متضرر شدن خودروسازان داخلی می گردد هر چند خودروسازان در حال حاضر متوجه این امر نیستند.

وی با اشاره به افزایش تمایل به خرید خودروهای خارجی در پی افزایش تعرفه واردات گفت : در واقعیت امر افزایش تعرفه خودروهای وارداتی موجب تشویق افراد به خرید خودروهای خارجی شده است زیرا به دنبال افزایش تعرفه خودروهای وارداتی افرادی که صاحب این خودروها بوده اند با یک افزایش قیمت چشمگیر خودروی خود مواجه شده اند و از خرید خودروی خارجی احساس رضایت دارند در حالیکه باید شرایطی ایجاد کرد که مالکان خودروهای خارجی از خرید خود احساس نارضایتی نمایند و به سمت خرید خودروهای داخلی سوق داده شوند.

وی با بیان اینکه بهترین راهکار دریافت عوارض از محل واردات گفت: باید به جای افزایش تعرفه خودروهای وارداتی،عوارض سالیانه ای بر مبنای قیمت هر خودرو مشخص شده و از مالکان خودروها دریافت گردد،به طوریکه مالکان خودروهای گران تر عوارض بیشتر و مالکان خودروهای ارزانتر عوارض کمتری بپردازند و از این طریق افراد را از خرید خودروهای خارجی منصرف کرده و به خرید خودروهای داخلی تشویق و ترغیب نمود.

این کارشناس صنعت خودرو اذعان داشت: باید شرایطی ایجاد کرد که خودرویی که قطعات آن از خارج کشور وارد شده و در داخل کشور مونتاژ می شود نسبت به خودرویی که قطعات آن در داخل کشور تولید می شود عوارض بیشتری پرداخت نماید و از این طریق هم خریدار و هم خودروساز را به سمت تولید داخلی سوق داد.

مرزبان افزود : در حال حاضر با واردات بیش از حد خودرو و تجمل گرایی سرمایه های کشور با خرید خودروهای خارجی و لوکس صرف رونق اقتصاد و اشتغال در کشورهایی چون آلمان، ژاپن و کره می شود به جای اینکه صرف اشتغال زایی در داخل کشور شود.

وی با اشاره به از بین رفتن امیدهای رقابتی شدن صنعت خودرو با افزایش تعرفه ها اظهار داشت : با افزایش تعرفه خودروهای وارداتی درون یک چرخه معیوب قرار گرفته ایم و خودروسازان داخلی به جای اینکه به رقابت با خودروسازان خارجی بپردازند خوشحال هستند که موقتا می توانند خودروی خود را به فروش برسانند و در این شرایط فقط رقابت برای واردات زیاد شده است.

این کارشناس خودرو در پایان با اشاره به مزایای دریافت عوارض به جای افزایش تعرفه ها گفت: با این روش خودروسازان داخلی مجبور به رقابت با خودروسازان خارجی شده و عرصه برای رقابت باز می شود همچنین فرهنگ استفاده از خودروی داخلی توسعه پیدا می کند، دولت نیز با دریافت مالیات منتفع می شود.