اطلاعیه تعاونی بازرگانی در رابطه با مراکز مجاز اسقاط خودرو

شرکت تعاونی بازرگانی
✳️اطلاعیه   ✳️ اطلاعیه    ✳️اطلاعیه

❇️توجه

🌱مدیران محترم مراکز اسقاط و بازیافت

🔻احتراما به استحضار کلیه مراکز اسقاط و بازیافت فعال در شرکت تعاونی بازرگانی میرساند ؛

🔆این شرکت به جهت جلوگیری از ایجاد تناقض های مالی ، تنها با مراکزی می تواند همکاری نماید که آن مرکز موارد مربوط به امور مالیاتی  خود را اعم از ثبت نام ارزش افزوده و کد اقتصادی وغیره …  را بروز رسانی کرده باشد .

با تشکر🙏
📝روابط عمومی شرکت تعاونی بازرگانی