شماره گذاری خودروهای تولید داخل منوط به اسقاط خودروی فرسوده می باشد

سردار سرتیپ دوم پاسدار مهری

رئیس محترم پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

 

احتراماً به استحضار می رساند با عنایت به اینکه مصوبه شماره ۶۲۹۲۴/ت ۵۴۵۲۲ه مورخ ۲۴/۰۵/۹۶ هیات محترم دولت دال بر اسقاط خودروی فرسوده و پرداخت عوارض از سوی شرکت های خودروساز داخلی و واردکنندگان خودرو به موجب رای مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس محترم شورای اسلامی ابلاغی طی نامه شماره ۴۵۳۴۴/ه پ مورخ ۰۱/۰۶/۹۶ مغایر با قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اعلام شده است. لذا لازم است تا تعیین تکلیف نهایی موضوع از سوی هیات محترم دولت ، شماره گذاری خودروهای داخلی مطابق روال قبل صورت پذیرد.

نظر به اینکه بر اساس نامه شماره ۹۸۳۸۱/۹۶ مورخ ۱۳/۰۶/۹۶ جنابعالی ، شماره گذاری خودروهای تولید داخل منوط به اسقاط خودروی فرسوده گردیده است ، لذا دستور فرمایید موارد به ادارات شماره گذاری مربوطه جهت شماره گذاری خودروها مطابق روال قبل اعلام گردد.

 

 

 محسن صالح نیا

معاون امور صنایع