لزوم تکمیل فرم ارزشیابی مراکز اسقاط و بازیافت

عنوان: فرم ارزشیابی شناسه: ۱۷۰۰
تاریخ: ۱۳۹۶-۰۶-۱۳ توسط: ستاد (ستاد رضا حیدری)
قابل توجه مراکز محترم اسقاط
مراکزی که تاکنون فرم ارزشیابی را تکمیل تکرده اند ظرف مدت ده روز نسبت به تکمیل و ارسال آن اقدام نمایند در غیر اینصورت از طرح ارزشیابی حذف خواهند شد