آیین نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

شماره۹۲۳۰۵/ت۴۰۵۸۶ک                ۷/۶/۱۳۸۷

 

آیین نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

 

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت

وزارت صنایع و معادن ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت مسکن و شهرسازی  ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

وزیران عضو ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۳۹۳۴/ت۳۹۶۱۴هـ  مورخ ۴/۲/۱۳۸۷ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

ماده۱ـ اصطلاحات ذکر شده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف ـ هیـئت: نمایـندگان ویـژه رییـس جمهور، موضـوع تصـویب نامـه شـماره ۱۳۹۴۳/ت۳۹۶۱۴هـ مورخ ۴/۲/۱۳۸۷

ب ـ ستاد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موضوع ماده (۹) این آیین نامه.

ج ـ دستگاه اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است.

ماده۲ـ مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری می باشد. وزارت کشور موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را تا تاریخ ۱/۷/۱۳۸۷ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده۳ـ عملکرد شهرداری ها و شرکت های ارائه کننده خدمات حمل و نقل (درون شهری و برون شهری بار و مسافر) در مدیریت حمل و نقل، به طور سالانه ارزیابی و رتبه بندی شده و در هر سال به شهرداری ها و شرکتهای برتر جایزه ویژه مدیریت حمل و نقل اعطا خواهد شد.

تبصره ـ  نتایج ارزیابی مربوط به دوره یک ساله منتهی به پانزدهم مهر، در بیست و ششم آذر هر سال اعلام و جوایز اهدا خواهد شد.

ماده۴ـ وزارت کشور موظف است دستورالعمل بهبود تردد در معابر شهری و حومه را تا تاریخ ۱/۸/۱۳۸۷ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید و تا زمان تصویب و ابلاغ آن دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار سامانه های حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون شهری، موضوع جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، موضوع تصمیم نامه شماره ۶۳۴۳۲/ت۳۵۵۴۰ن مورخ ۱/۶/۱۳۸۵ برای اجرا تنفیذ می شود.

ماده۵ ـ وزارت راه و ترابری موظف است بازدید ایمنی (شناسایی و حذف مشکلات و نواقص ایمنی شبکه راه در دوره بهره برداری) راههای شریانی و راههای اصلی غیرشریانی موجود را تا پایان سال ۱۳۸۹ انجام داده و اقدامات ایمن سازی را به طور همزمان آغاز و تا پایان سال ۱۳۹۰ به اتمام برساند.

تبصره۱ـ تا زمان رفع مقاطع پر تصادف، اطلاع رسانی موقعیت نقاط یاد شده در راهها الزامی می باشد.

تبصره۲ـ بازرسی ایمنی راه در مطالعات طراحی اولیه و قطعی و پیش  از گشایش جاده ها الزامی می باشد.

ماده۶ ـ به طرح های تحقیق و توسعه، ابداعات و اختراعاتی که منجر به بهبود ایمنی و مصرف وسایل نقلیه شود، از طریق دستگاههای ذی ربط کمک بلاعوض اعطا خواهد شد.

ماده۷ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی ستاد، اعتبار لازم را برای تأمین تسهیلات بانکی جهت اجرای طرحهای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (توسعه و نوسازی ناوگان، تامین، تجهیزات و احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده، احداث توقفگاه و غیره) به بانکهای عامل ابلاغ نماید.

ماده۸ ـ وزارتخانه های کشور و راه و ترابری موظفند دستورالعمل و برنامه عملیاتی اصلاح نحوه پرداخت یارانه به حمل و نقل عمومی مسافر درون و برون شهری با رویکردهای پرداخت یارانه بر مبنای جابجایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی را تا ۱/۷/۱۳۸۷ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده۹ـ وزارتخانه های کشور و راه  و ترابری موظفند طرح توانمندسازی بنگاههای خصوصی و تعاونی حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری را تا تاریخ ۱/۸/۱۳۸۷ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده۱۰ـ وزارت راه و ترابری موظف است دستورالعمل حمل ترکیبی کالا از مبدأ تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای را تا تاریخ ۱/۷/۱۳۸۷ برای تصویب به  ستاد ارائه نماید.

ماده۱۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است دستورالعمل اجرایی مدیریت فوریتهای پزشکی در حوادث رانندگی (درون شهری و برون شهری) را تا تاریخ ۱/۷/۱۳۸۷ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده۱۲ـ وزارت کشور موظف است برنامه بهره برداری از خطوط قطار شهری تا پایان سال ۱۳۹۰ را با اولویت بندی برآورد هزینه و زمان و نحوه تأمین مالی تا تاریخ ۱/۷/۱۳۸۷ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده۱۳ـ وزارت کشور موظف است دستورالعمل الزام به داشتن توقفگاه برای انواع کاربری ها را تا تاریخ ۱/۷/۱۳۸۷ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده۱۴ـ وزارت راه و ترابری موظف است برنامه احداث راههای شریانی جاده ای و خطوط اصلی ریلی تا پایان سال ۱۳۹۰، افزایش سرعت در شبکه ریلی کشور، برقی کردن خطوط و اجرای علایم و تأسیسات و ارتباطات را به همراه اولویت بندی و برآورد هزینه و زمان اجرا و نحوه تأمین مالی حداکثر تا تاریخ ۱/۸/۱۳۸۷ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده۱۵ـ وزارت راه و ترابری موظف است برنامه احداث و ارتقای مجتمع های خدماتی ـ رفاهی ـ جاده ای با امکانات کافی (شامل امکانات مناسب برای استراحت رانندگان) با رویکرد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی را تا تاریخ ۱/۸/۱۳۸۷ برای تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده۱۶ـ وزارتخانه های راه و ترابری و کشور موظفند، برنامه بهبود تردد و ارتقاء به  حداقل سطح خدمت «هـ» (وضعیت تردد در سطح ظرفیت یا کمتر) تا پایان سال ۱۳۹۰ در کلیه مسیرهای شریانی برون  و درون شهری (با اولویت کلانشهرها) را تا پایان مهرماه ۱۳۸۷ به ستاد ارائه نمایند.

ماده۱۷ـ وزارت صنایع و معادن موظف است طرح تولید وسایل نقلیه تا پایان سال ۱۳۹۰ را با محورهای ذیل حداکثر تا تاریخ ۱/۸/۱۳۸۷ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

الف ـ استانداردسازی تولید وسایل نقلیه در مصرف سوخت، آلایندگی و ایمنی.

ب ـ تولید وسایل نقلیه سواری دوگانه سوز و پایه گازسوز (بنزین ـ گاز طبیعی)، سواری نفت گازسوز، سنگین دو سوخته (نفت گاز ـ گاز طبیعی)، بنزین سوز کم مصرف و برقی و دورگه (هیبریدی برقی)

ج ـ تولید ناوگان و تجهیزات حمل و نقل عمومی (اتوبوس، میدی بوس، مینی بوس،ون، لوکوموتیو، ریل، واگن معمولی و خودکشش، اتوبوس ریلی و …)

ماده۱۸ـ وزارت نفت موظف است برنامه بهینه سازی پالایشگاهها در راستای افزایش تولید بنزین و نفت گاز را تا تاریخ ۱/۸/۱۳۸۷ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده۱۹ـ وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت صنایع و معادن، برنامه حمایت از تولید تجهیزات عرضه گاز طبیعی به ویژه جایگاههای متوسط (با سوختگیری سریع) و فشارسازهای خانگی را تا تاریخ ۱/۸/۱۳۸۷ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده۲۰ـ وزارت نفت موظف است برنامه حمایت از تولید سوخت با منشاء غیرفسیلی برای وسایل نقلیه را تا تاریخ ۱/۸/۱۳۸۷ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده۲۱ـ تمامی دستگاههای اجرایی، به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی موظفند برنامه ها و گزارش اقدامات خود را از طرحهای آموزشی فرهنگ سازی و تبلیغاتی در راستای مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به ستاد ارائه نمایند.

ماده۲۲ـ نمایندگان ویژه رییس  جمهور موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی را در راستای مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به رییس  جمهور تقدیم نمایند.

ماده۲۳ـ به منظور مدیریت یکپارچه اجرای قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و استقرار دبیرخانه نمایندگان ویژه رییس  جمهور، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با ریاست یکی از نمایندگان ویژه رییس  جمهور به عنوان رییس  ستاد با حکم رییس  جمهور در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می گردد.

ماده۲۴ـ دستگاههای اجرایی موظفند برای انجام وظایف خود در اجرای این آیین نامه و مصوبات هیئت، مجری مشخص با حکم بالاترین مقام دستگاه منصوب نمایند.

این تصویب نامه در تاریخ ۵/۶/۱۳۸۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده  است.

 

معاون اول رئیسجمهور ـ پرویز داودی