تصویب نامه در خصوص مصداق نداشتن ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

شماره۶۰۲۶۲/ت۵۲۴۵۹هـ  تاریخ: ۱۳۹۵/۵/۲۱

تصویب نامه در خصوص مصداق نداشتن ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت کشور ـ  مؤسسه جهاد نصر ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۶۴۹۶/۸۵۰۱۳ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

با توجه به اینکه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ در بند مذکور مورد حکم قرار گرفته و در قانون بودجه نیز مجری طرح های تملک دارایی های مربوط، نهادهای یادشده قید گردیده است، هزینه خدمات مدیریت طرح های مندرج در بند یادشده، ارایه خدمت به غیر محسوب نگردیده و مصداق ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ نمی باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری