بخشنامه معاون اول رئیس جمهور درخصوص اخذ نظر تشکل های غیردولتی اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی در تدوین یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی و در ارایه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی

فایل PDF بخشنامه درخصوص اخذ نظر تشکل های غیردولتی اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی در تدوین یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی