مصوبه هیات وزیران در رابطه با صدور مجوز برای تکمیل زنجیره تولید شرکتهای مستقر در شهرک های صنعتی تهران

شماره ۹۷۴۷ /ت ۱۵۷۴۶هـ

تاریخ ۰۹ /۰۸ /۱۳۷۴

بسمه تعالی

وزارت صنایع

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۳ /۰۷ /۱۳۷۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۳۷۳۰ مورخ ۲۳ /۰۷ /۱۳۷۴ وزارت صنایع تصویب نمود:

وزارت صنایع مجاز است به منظور ایجاد اشتغال مناسب و تکمیل زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده، نسبت به صدور مجوز تاسیس برای واحدهای تولیدی در زمینه های صنایع چرمی و صنایعی که تولیدات آنها صرفاً با استفاده از ضایعات و فرآورده های صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی چرمشهر، علی آباد، عباس آباد و شمس آباد قابل حصول است در شهرکهای صنعتی یادشده اقدام نماید، مشروط به اینکه مساحت اراضی موجود شهرکهای صنعتی فوق الذکر که در اجرای تصویبنامه شماره ۹۴۲ /ت ۱۱۹هـ مورخ ۰۹ /۰۴ /۱۳۶۹ هیات دولت تعیین شده است، افزایش نیابد.

حسن حبیبی

معاون اول رییس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، وزارت دادگستری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دفتر هیأت دولت ابلاغ می شود.