تصویبنامه هیات وزیران درخصوص بررسی موضوع از قبیل علل و عوامل وقوع آتش سوزی و فروریختن ساختمان ، نحوه مدیریت محیطی، کیفیت هماهنگی دستگاه های مسئول در مدیریت بحران، راه های پیشگیری از تکرار حوادث مشابه و سایر مسائل مربوط توسط هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص بررسی موضوع از قبیل علل و عوامل وقوع آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو