آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه شماره ۲۰۳۸۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت دادگستری

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم