اصلاحیه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1371/08/24

قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

ماده واحده – قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب ۱۳۵۳ در موارد ذيل اصلاح مي‌گردد:

۱ – ماده ۲ به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
– رياست شوراي عالي حفاظت محيط زيست با رئيس جمهور است و اعضاء آن عبارتند از:
وزراي كشاورزي، كشور، صنايع، مسكن و شهرسازي، جهاد سازندگي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رييس‌سازمان حفاظت محيط زيست و چهار نفر از اشخاص يا مقامات ذيصلاح كه بنا به پيشنهاد رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رئيس ‌جمهور براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند.
تبصره – در موارد لزوم بر حسب مورد به پيشنهاد رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رئيس جمهور از ساير وزراء براي حضور در جلسات ‌شوراي عالي دعوت به عمل مي‌آيد. وزرائي كه بدين نحو به جلسات دعوت مي‌شوند در تصميم‌ گيري شورا حق رأي دارند.

۲ – ماده ۵ به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
– رئيس سازمان حفاظت محيط زيست توسط رئيس جمهور انتخاب و سمت دبير شوراي عالي حفاظت محيط زيست را نيز بر عهده دارد.

۳ – كلمه «نخست ‌وزير» مذكور در ماده ۷ حذف و به جاي آن كلمه «رئيس جمهور» جايگزين مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس‌ شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۷ / ۸ / ۱۳۷۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري