تصویر منتشر شده در سایت صبحانه با خبر در خصوص اعلام جدید قیمت خودروهای دولتی