تاريخ اجراي جدول ميزان جرايم تخلفات رانندگي در شهرها و جاده هاي كل كشور مربوط به سالهاي 1383 و 1384 مورخه 1383/10/27 شماره 25124

 

۶۵۳۲۳/ت/۳۲۱۱۶هـ

تاريخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۱

تصويب نامه راجع به جدول ميزان جرايم تخلفات رانندگي درشهرها و جاده‎هاي كل كشورمربوط به سال۱۳۸۳

وزارت كشور

هيئت وزيران درجلسه مورخ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ بنا به پيشنهاد شماره ۶۱/۹۲۲۹/۱/۶۳ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۵ وزارت كشور و به استناد بند(۲) اصلاحي ماده(۳۲) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين موضوع مـاده (۱۸) قـانون تنـظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصويب‎نمود:

تاريخ اجراي جدول ميزان جرايم تخلفات رانندگي درشهرها و جاده‎هاي كل كشور مربوط به سال ۱۳۸۳ كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت مي‎باشد، از زمان انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و زمان اجراي جدول مربوط به سال ۱۳۸۴ از تاريخ ۱۳۸۴/۴/۱ تعيين مي‎گردد.

محمدرضا عارف – معاو‌ن او‌ل رييس‌ جمهور

ميزان جرائم تخلفات رانندگي درشهرها و جاده‎هاي كل كشور

مربوط به سال ۱۳۸۳

رديف

شرح تخلفات

ميزان جريمه (ريال )

شهرهاي بزرگ وجاده‎ها

سايرشهرها

۱

عبورعابرپياده‎ازمحلهاي‎غيرمجازسواره‎رو و همچنين از طول خيابان‎هائيكه داراي پياده‎رو است

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۲

دست‎گرفتن دوچرخه‎سوار و اسكيت‎سوار و اسكوتر و نظايرآن بوسيله نقليه در حال حركت

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۳

يدك‎كشي يا حمل باربوسيله دوچرخه و دوچرخه موتوردار

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۴

بكارانداختن چرخهاي بلبرينگي وفلزي درراهها

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۵

دوترك سواري با دوچرخه پائي

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۶

راندن موتورسيكلت ودوچرخه ودوچرخه موتوردار در مواقع لغزنده بودن جاده وخيابان

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۷

حمل بار و اشياء طويل توسط دوچرخه‎پائي وموتورسيكلت

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۸

نداشتن تجهيزات ايمني ازقبيل زنگ يا ترمز يا چراغ جلو يا عقب دوچرخه‎پائي ودوچرخه‎موتوردار

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

رديف

شرح تخلفات

ميزان جريمه (ريال )

شهرهاي بزرگ وجاده‎ها

سايرشهرها

۹

سواركردن اطفال كمتراز۱۲ سال درصندلي جلو اتومبيل

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۰

راندن دوچرخه موتوردار درپياده‎رو

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۱

راندن دوچرخه‎پائي،اسكيت واسكوترونظايرآن دروسط خيابان وجاده

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۲

سواركردن هرمسافر بدون صدوربليط دروسايل نقليه مسافربري درصورت وجود شركت حمل‎ونقل مسافربري درمبدأ

۱۰۰۰۰

ـ

۱۳

سواركردن مسافر با داشتن مسافرقبلي توسط تاكسيهاي تلفني يا شركتهاي تاكسيراني دربست

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۴

سواركردن سرنشين اضافه برظرفيت مجاز در وسايل نقليه شخصي

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۵

عدم توجه به اخطارو تذكر پليس راهنما

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۶

بازگذاشتن درب صندوق عقب وسيله نقليه در حال حركت يا نصب پرده يا كركره و يا هرچيزديگري كه مانع ديد عقب وسيله نقليه شود

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۷

راندن دوچرخه‎پائي درحال رهاكردن فرمان

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۸

سواركردن هرنفرمسافربا سرنشين اضافي در تاكسي‎هاي شهري وبين‎شهري

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۹

استنكاف ازقبول مسافريا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسائط نقليه همگاني

۴۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۲۰

آويزان شدن ازوسيله درحال حركت

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۲۱

عبور وسائل نقليه كندرو از محلهاي غيرمجاز

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۲۲

نشاندن مسافردرطرف راست ياچپ راننده اتوبوس

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۲۳

سوارشدن به وسيله‎نقليه وپياده شدن ازآن درحال حركت(دراتوبوسهاكمك‎راننده و درساير وسائل ‎نقليه ‎مرتكب مسئول است)

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۲۴

سواركردن سرنشين يا مسافردرسمت چپ ياراست راننده دروسايل‎نقليه موتوري كه فرمان آنها به ترتيب درسمت چپ ياراست قراردارد.

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۲۵

حمل اشياء بنحوي كه قسمتي ازآن ازعرض وسيله نقليه خارج شود.

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۲۶

راندن موتورسيكلت ودوچرخه موتوردار در حال رهاكردن فرمان

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۲۷

حمل سرنشين با موتورسيكلت بيش از ظرفيت مجاز

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۲۸

نداشتن شماره جلو

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۲۹

خروج غير مجاز تاكسي ازمحدوده تعيين شده

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۳۰

پارك كردن تاكسي بدون حضورراننده درايستگاههاي تاكسي

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۳۱

استفاده غلط از چراغ راهنماي وسيله نقليه

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۳۲

تعميروسائل نقليه درمعابر عمومي

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۳۳

عدم استفاده از كلاه ايمني توسط راكب وسرنشين موتورسيكلت درحين رانندگي

۴۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

رديف

شرح تخلفات

ميزان جريمه (ريال )

شهرهاي بزرگ وجاده‎ها

سايرشهرها

۳۴

روشن نكردن چراغ ازهنگام غروب تاطلوع آفتاب و درمواقع لزوم

۴۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۵

بازكردن درب وسيله نقليه بدون رعايت احتياط ازطرف سرنشين يا راننده درحال حركت وحين توقف

۴۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۶

بازگذاشتن درب وسيله نقليه درسمت سواره‎رو

۴۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۳۷

عدم رعايت مقررات چراغهاي راهنمائي چشمك زن درراهها

۴۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۸

حركت با نوربالادرمواقعي كه بايد ازنورپائين استفاده شود

۴۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۳۹

درآغوش داشتن اطفال در حين رانندگي

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۴۰

همراه نداشتن پروانه تاكسيراني

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۴۱

راندن وسايل نقليه غير موتوري ويژه حمل بار درپياده‎رو خيابانها

۴۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۴۲

حركت دادن غيرمجازيا رها نمودن دامها واحشام وپرندگان درراهها

۴۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۴۳

عدم استفاده از كمربند ايمني توسط سرنشينان رديف جلو در حين رانندگي

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۴۴

حركت نكردن درداخل حد فاصل دوخط، در معابرخط‎كشي شده

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۴۵

توقف وسايل‎نقليه درجهت مخالف‎حركت وسايل نقليه‎ ديگر

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۴۶

عبوريا توقف در معابري كه از طرف راهنمائي ورانندگي درساعت معين ممنوع اعلام مي‎شود

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۴۷

ريزش روغن،بنزين، نفت گاز(گازوئيل) ويا سايرمايعات آلوده و تخريب كننده ديگردرسطح راهها

۴۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۴۸

عدم پرداخت عوارض مقرردرآزادراهها

۴۰۰۰۰

ــ

۴۹

عدم رعايت مقررات ويژه عبورماشين‎آلات كشاورزي وراهسازي در راهها

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۰

عدم استفاده از علائم بازتاب كه نشان‎دهنده طول وسايل نقليه باربري است

۴۰۰۰۰

ــ

۵۱

توقف وسدمعبردر سطوحي كه بصورت شطرنجي رنگ‎آميزي شده است

۴۰۰۰۰

ــ

۵۲

حمل مسافر توسط ماشين‎آلات كشاورزي

۷۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۵۳

هرنوع توقف كه منجر به سد معبرو يا اختلال درعبورومرور گردد

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۴

خودداري ازكناربردن وسيله نقليه قابل حركت كه بعلت تصادف منجر به خسارت يا نقض فني و يا علل ديگر دروسط سواره‎رو متوقف شده است

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۵

عدم رعايت فاصله كافي قبل و بعد از سبقت

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۶

يدك‎كشي وسيله نقليه برخلاف مقررات و بدون رعايت احتياط

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۷

استفاده غير مجاز از وسايل اخباري ويژه وسايل نقليه امدادي از قبيل چراغ گردان, آژير ونظايرآن

۷۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۵۸

حركت به موازات هم در راههائي كه عرض آنها گنجايش بيش از دو اتومبيل را ندارد و حركت طولاني اتومبيل به موازات اتومبيل ديگري كه درسمت راست آن حركت مي‎كند.

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۹

نداشتن دفترچه كاريابرگ فعاليت راننده وسيله نقليه ترابري جاده‎اي

۷۰۰۰۰

ــ

رديف

شرح تخلفات

ميزان جريمه (ريال )

شهرهاي بزرگ وجاده‎ها

سايرشهرها

۶۰

توقف در محل ممنوع (پارك ممنوع)

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۱

راه ندادن به وسيله نقليه پشت سر براي سبقت

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۲

استفاده از نورافكن،چراغهاي الوان واضافي وداشتن نورسفيد در عقب و نورقرمز در جلو وسيله نقليه

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۳

نداشتن عاج درسطح اتكا، لاستيك چرخ وهمچنين استفاده ازلاستيكهاي فرسوده وغيرقابل اطمينان براي سواريها و وانت‎ها

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۴

عدم رعايت مقررات درگردش‎ها

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۵

سواركردن مسافريا سرنشين داخل صندوق عقب و يا هرقسمت خارجي وسيله نقليه

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۶

نصب هرنوع علائم و پلاكهاي متفرقه و همچنين الصاق هرنوع نوشته و آگهي وتصاوير به بدنه خارجي وسايل نقليه بدون داشتن مجوز از مبادي ذيربط

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۷

پخش صدا از بلندگوي منصوب به وسايل نقليه بدون اجازه مراجع ذيربط

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۸

استفاده از لاستيك ميخدار در مواقع غيرضرور

۷۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۶۹

نداشتن شماره عقب و يا خوانا نبودن آن

۷۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۷۰

عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور ومرور محصلين و پليس مدرسه

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۷۱

حركت كمتر از سرعت مقرر در معابري كه حداقل سرعت براي آن تعيين شده در صورت نبودن مانع به‎نحوي كه موجب كندي عبور ومرور شود.

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۷۲

سبقت اتوبوس و كاميون درداخل شهر

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۷۳

توقف با موتور روشن بدون حضور راننده

۷۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۷۴

توقف اتوبوس و ميني‎بوس درخارج از ايستگاههاي تعيين شده

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۷۵

پارك كردن وسايل نقليه غير مجاز درايستگاه بارگيري وتخليه‎بار

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۷۶

تجاوز به سطح گذرگاه عابرپياده در سواره رو

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۷۷

استفاده از تلفن همراه و وسايل ارتباطي مشابه آن درحين رانندگي

۷۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۷۸

خوردن،آشاميدن واستعمال دخانيات وپرتاب و يا ريختن ضايعات، اشياء، آب دهان وبيني درهنگام رانندگي

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۷۹

عبوركاميون و اتوبوس در خطوط سرعت بزرگراهها وآزادراهها

۷۰۰۰۰

ــ

۸۰

سواركردن مسافر روي بار در راهها

۷۰۰۰۰

ــ

۸۱

پوشاندن تمام يا قسمتي از چراغهاي جلو يا عقب بوسيله پارچه، ورق آلومينيومي، رنگ ويا هرشيئي ديگركه باعث كاهش وتغييرو ياشدت نورمي‎شود

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۸۲

نداشتن برگ معاينه فني وسيله نقليه

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۸۳

قصوردربكاربردن وسايل اخباري ازقبيل مثلث شبرنگ يا چراغ چشمك‎زن حسب مورد در جلو و عقب وسيله نقليه متوقف در روي راهها

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۸۴

همراه نداشتن گواهينامه رانندگي يا كارت شناسائي خودرو و يا بيمه‎نامه شخص ثالث

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

رديف

شرح تخلفات

ميزان جريمه (ريال )

شهرهاي بزرگ وجاده‎ها

سايرشهرها

۸۵

نداشتن كارت صحت وسلامت روحي وجسمي راننده وسايل نقليه عمومي

۷۰۰۰۰

ــ

۸۶

نداشتن برگ بازبيني فني سلامت وسايل نقليه عمومي در صورت وجود شركت حمل ونقل مسافربري درمبدأ

۷۰۰۰۰

ــ

۸۷

عدم استفاده و يا استفاده غلط از علائم با دست يا چراغ راهنما در گردش به چپ يا به راست يا هنگام توقف درشهر

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۸۸

توقف درمحل ايستادن ممنوع (مطلقاً ممنوع)

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۸۹

توقف دوبله در معابر

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۹۰

ورود وسائل نقليه غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۹۱

توقف ساير وسايل نقليه در ايستگاه وسايل نقليه عمومي (اتوبوس، تاكسي و…)

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۹۲

رعايت نكردن تقدم عبور عابر ازطرف راننده درگذرگاه عابرپياده

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۹۳

استفاده نكردن از عينك طبي در حين رانندگي براي كسانيكه در گواهينامه آنان ضرورت رانندگي با عينك درج شده است.

۱۳۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۹۴

گردش بچپ يا براست در محل ممنوع

۱۳۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۹۵

توقف وسايل نقليه در سطح آسفالت جاده‎ها و محلهائي كه شانه خاكي وجود دارد

۱۳۰۰۰۰

ــ

۹۶

توقف وسايل نقليه باربري سنگين تن به بالا) و اتوبوسهاي‎خارج‎شهري درخيابانها و درساعات‎غيرمجاز

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۹۷

تغيير استاندارد پلاك وسيله نقليه كه ازطرف اداره راهنمائي و رانندگي داده شده است.

۱۳۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰

۹۸

شستشوي وسيله نقليه در راهها (خيابان وجاده)

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۹۹

عبور كاميون‎هاي سنگين واتوبوس‎هاي خارج شهري در ساعات و مسيرهاي غير مجاز در شهر

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۰۰

توقف از ابتدا تا انتهاي پيچ‎ها (قوسها) حريم تقاطعها و روي پل و داخل تونل

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۰۱

تصادف ناشي از عدم رعايت فاصله مناسب با وسيله‎نقليه جلو يا عدم توجه به جلو

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۰۲

عدم رعايت مقررات مربوط به تابلوي ايست يا چراغ قرمزچشمك زن

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۰۳

حمل كود،زباله،نخاله ومصالح ساختماني وامثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم

۱۳۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۰۴

بوق زدن غير ضروري و مكرر

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۰۵

توقف درداخل و يا حريم تقاطعهاي راه‎آهن درفاصله كمتر از ۱۵متر ‎اآه

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۰۶

توقف وسايل نقليه روي خط‎كشي عابرپياده و يا فاصله ۱۰ متري آن درسواره رو

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۰۷

عدم رعايت مسيرهاي تعيين شده حركت در معابر منتهي به تقاطعها

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۰۸

صداي ناهنجار لوله اگزوست

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۰۹

عبور وسايل نقليه غير مجاز از خطوط و مسيرهاي ويژه اتوبوسراني، عابرپياده،دوچرخه ونظايرآن

۱۳۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۱۰

نداشتن چراغ‎هاي سالم جلو، عقب و يا چراغ راهنماي وسيله نقليه

۱۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۱۱

نداشتن وسايل ايمني سالم و مناسب با فصل از قبيل زنجير چرخ و يا لاستيك يخ‎شكن و دو عدد برف پاكن و بخاري

۱۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

رديف

شرح تخلفات

ميزان جريمه (ريال )

شهرهاي بزرگ وجاده‎ها

سايرشهرها

۱۱۲

حركت با استفاده از شماره موقت پس از ده روز از زمان تحويل پلاك

۱۳۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰

۱۱۳

حركت با پلاك غير مجاز وفاقد اعتبار

۱۳۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰

۱۱۴

حمل مسافر باوسيله نقليه شخصي ويا غير مجاز در شهرها

۱۳۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۱۵

حمل جنازه با وسايل نقليه عمومي

۱۳۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۱۶

حركت در سرازيري با دنده خلاص

۱۳۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۱۷

نداشتن كارت بيمه سرنشين وسايل نقليه عمومي حمل مسافردرجاده‎ها

۱۳۰۰۰۰

ــ

۱۱۸

حمل‎بارتجارتي توسط وسايل‎نقليه‎عمومي حمل‎مسافر

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۱۹

حركت با دنده عقب غير ضروري (خلاف جهت حركت)

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۲۰

تغيير خط وحركت در معابرخط‎كشي شده بدون رعايت مقررات مربوط

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۲۱

تجاوز به چپ از خط وسط معابر

۱۳۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۲۲

مغايرت‎كارت شناسائي با مشخصات فني وسيله نقليه

۱۳۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰

۱۲۳

نداشتن بر چسب عوارض ساليانه شهرداري

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۲۴

عدم توجه به فرمان ايست و حركت پليس راهنما

۱۳۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۲۵

نداشتن زوج‎پلاك و يا دستكاري ونداشتن پلاك سوم

۱۳۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰

۱۲۶

توقف خودرو در حاشيه راهها كه اقدام به فروش كالا مي‎نمايد

۱۵۰۰۰۰

ــ

۱۲۷

حركت بطورمارپيچ در راهها

۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۲۸

عدم رعايت حق تقدم عبور

۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۲۹

نداشتن عاج در سطح اتكا لاستيك چرخ وهمچنين استفاده از لاستيكهاي فرسوده وغير قابل اطمينان براي وسايل نقليه سنگين

۱۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۳۰

عبوراز چراغ قرمز

۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۳۱

تجاوز از سرعت مجاز

۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۳۲

سبقت غير مجاز

۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۳۳

عبور از محل ممنوع

۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۳۴

توقف دوبله در محل (ايستادن ممنوع) درشهرها

۱۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۳۵

حمل مواد محترقه با وسايل نقليه غيرمجاز

۱۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۳۶

رانندگي با وسيله ‎نقليه‎اي كه بعلت نقص ‎فني دودمي‎كند

۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۳۷

حمل باري كه موجب ناراحتي مسافران گردد (درجاده‎ها)

۱۵۰۰۰۰

ــ

۱۳۸

حمل اشياء كثيف و آلوده و حيوانات با وسيله‎نقليه مسافربري

۱۵۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۳۹

تخليه نخاله، زباله، مصالح ساختماني، فاضلاب وامثال آن درراهها وحريم آنها

۱۵۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۱۴۰

استفاده از انواع بوق شيپوري و يا بوقهاي داراي صداي ناهنجار در مناطق مسكوني وديگرمناطق غيرمجاز

۱۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۴۱

نداشتن بيمه شخص ثالث

۱۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۴۲

عدم اعلام نشاني محل سكونت جديد مالك وسيله نقليه ظرف سي‎روز از تاريخ تغيير محل سكونت به اداره راهنمائي ورانندگي به وسيله‎اي كه از طرف اداره تعيين مي‎شود.

۱۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۴۳

حمل تير آهن وامثال آن بدون رعايت شرايط ايمني و مقررات مربوط

۱۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۴۴

رانندگي با اتومبيل فاقدپلاك

۱۵۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۱۴۵

نقص سيستم روشنائي وسايل نقليه به هنگام شب

۱۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

رديف

شرح تخلفات

ميزان جريمه (ريال )

شهرهاي بزرگ وجاده‎ها

سايرشهرها

۱۴۶

توقف وسيله نقليه در پياده رو

۱۵۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۴۷

عدم استفاده از بارنامه و يا صورت وضعيت با وجود پايانه‎ها يا شركت حمل ونقل بار يا مسافر در مبداء حركت توسط وسايل نقليه عمومي درجاده‎ها

۱۵۰۰۰۰

ــ

۱۴۸

مغايرت مشخصات مسافر يا محموله با صورت وضعيت يا بارنامه صادرشده

۱۵۰۰۰۰

ــ

۱۴۹

استفاده مكرر از يك بارنامه يا صورت وضعيت

۱۵۰۰۰۰

ــ

۱۵۰

عدم ‎رعايت مسيرهاي تعيين‎شده توسط‎رانندگان‎ترانزيت

۱۵۰۰۰۰

ــ

۱۵۱

استفاده از وسايل آتش‎زا از قبيل اجاق گاز پيك‎نيك، بخاري وامثال آن در داخل وسايل نقليه

۱۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۵۲

حمل مواد سوختي خارج ازباك، توسط وسايل نقليه به‎استثناء وسايل نقليه مجاز ونصب باك غير مجاز

۱۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۵۳

عدول از مقررات حمل بارهاي عمومي در راهها

۱۵۰۰۰۰

ــ

۱۵۴

عدم بارگيري و مهارايمن محمولات در راهها

۱۵۰۰۰۰

ــ

۱۵۵

رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز كه براي هرراننده تعيين مي‎شود

۱۵۰۰۰۰

ــ

۱۵۶

رانندگي در حالت وشرايط مستي كه با استفاده از دستگاههاي آزمايش الكل مشخص مي‎گردد

۱۵۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۱۵۷

سبقت از سمت راست وسيله نقليه ديگر در راههائي كه در هرطرف رفت وبرگشت فقط يك خط عبوري وجود دارد و يا با استفاده از شانه راه

۱۵۰۰۰۰

ــ

۱۵۸

بازكردن قفل مخصوص وسايل نقليه كه توسط مامورين راهنمايي و رانندگي نصب شده است

۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۵۹

عبور وسايل نقليه از پياده رو

۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۶۰

دورزدن در محل ممنوع

۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۶۱

سوارياپياده كردن مسافردر خارج از پايانه‎هاي مسافربري يا محلهاي مجاز

۲۰۰۰۰۰

ــ

۱۶۲

عدم تطبيق نام موسسه مندرج در بدنه وسايل نقليه همگاني با مشخصات مذكور در صورت وضعيت مسافري

۲۰۰۰۰۰

ــ

۱۶۳

استفاده از لاستيك‎هاي خارج از استاندارد براي وسايل نقليه عمومي

۲۰۰۰۰۰

ــ

۱۶۴

حمل مسافر با وسايل نقليه غير مسافربري

۲۰۰۰۰۰

ــ

۱۶۵

عدم داشتن بغل‎نويسي خودروهاي با پلاك دولتي

۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۶۶

هرگونه دخالت و دستكاري دردستگاه سرعت‎نگار (تاخوگراف) در وسايل نقليه عمومي

۲۵۰۰۰۰

ــ

۱۶۷

جابجائي مسافر با وسيله نقليه عمومي مسافربري بدون داشتن دستگاه تاخوگراف و يا استفاده از صفحات غيراستاندارد در دستگاه تاخوگراف

۲۵۰۰۰۰

ــ

۱۶۸

جابجائي مسافر با وسيله نقليه داراي پلاك خصوصي در جاده‎ها

۲۵۰۰۰۰

ــ

۱۶۹

عدم رعايت مقررات حمل ونقل جاده‎اي مواد خطرناك

۲۵۰۰۰۰

ــ

۱۷۰

هرگونه حركات نمايشي مانند دور زدن درجا و حركت برروي يك چرخ و يا حركات آكروباتي درسطح راهها

۳۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۷۱

عدول از مقررات حمل بارهاي ترافيكي در راهها

۳۰۰۰۰۰

ــ

* شهرهاي بزرگ شهرهايي هستند كه براساس تائيد مركز آمارايران داراي جمعيت بيش از يك ميليون نفر باشند.

ميزان جرائم تخلفات رانندگي درشهرها و جاده‎هاي كل كشور

مربوط به سال۱۳۸۴

رديف

شرح تخلفات

ميزان جريمه (ريال )

شهرهاي بزرگ وجاده‎ها

سايرشهرها

۱

عبورعابرپياده‎ازمحلهاي‎غيرمجازسواره‎رو و همچنين از طول خيابان‎هائيكه داراي پياده‎رو است

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۲

دست‎گرفتن دوچرخه‎سوار و اسكيت‎سوار و اسكوتر و نظايرآن بوسيله نقليه در حال حركت

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۳

يدك‎كشي يا حمل باربوسيله دوچرخه و دوچرخه‎ موتوردار

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۴

بكارانداختن چرخهاي بلبرينگي وفلزي درراهها

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۵

دوترك سواري با دوچرخه پائي

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۶

راندن موتورسيكلت ودوچرخه ودوچرخه موتوردار در مواقع لغزنده بودن جاده وخيابان

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۷

حمل بار و اشياء طويل توسط دوچرخه‎پائي وموتورسيكلت

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۸

نداشتن تجهيزات ايمني ازقبيل زنگ يا ترمز يا چراغ جلو يا عقب دوچرخه‎پائي ودوچرخه‎موتوردار

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۹

سواركردن اطفال كمتراز۱۲ سال درصندلي جلو اتومبيل

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۰

راندن دوچرخه موتوردار درپياده‎رو

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۱

راندن دوچرخه‎پائي،اسكيت واسكوترونظايرآن دروسط خيابان وجاده

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۲

سواركردن هرمسافر بدون صدوربليط دروسايل نقليه مسافربري درصورت وجود شركت حمل‎ونقل مسافربري درمبدأ

۱۰۰۰۰

ـ

۱۳

سواركردن مسافر با داشتن مسافرقبلي توسط تاكسيهاي تلفني يا شركتهاي تاكسيراني دربست

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۴

سواركردن سرنشين اضافه برظرفيت مجاز در وسايل نقليه شخصي

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۵

عدم توجه به اخطارو تذكر پليس راهنما

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۶

بازگذاشتن درب صندوق عقب وسيله نقليه در حال حركت يا نصب پرده يا كركره و يا هرچيزديگري كه مانع ديد عقب وسيله نقليه شود

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۷

راندن دوچرخه‎پائي درحال رهاكردن فرمان

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۸

سواركردن هرنفرمسافربا سرنشين اضافي در تاكسي‎هاي شهري وبين‎شهري

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۹

استنكاف ازقبول مسافريا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسائط نقليه همگاني

۵۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۲۰

آويزان شدن ازوسيله درحال حركت

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۲۱

عبور وسائل نقليه كندرو از محلهاي غيرمجاز

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۲۲

نشاندن مسافردرطرف راست ياچپ راننده اتوبوس

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۲۳

سوارشدن به وسيله‎نقليه وپياده شدن ازآن درحال حركت(دراتوبوسهاكمك‎راننده و درساير وسائل ‎نقليه ‎مرتكب مسئول است)

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۲۴

سواركردن سرنشين يا مسافردرسمت چپ ياراست راننده دروسايل‎نقليه موتوري كه فرمان آنها به ترتيب درسمت چپ ياراست قراردارد.

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

رديف

شرح تخلفات

ميزان جريمه (ريال )

شهرهاي بزرگ وجاده‎ها

سايرشهرها

۲۵

حمل اشياء بنحوي كه قسمتي ازآن ازعرض وسيله نقليه خارج شود.

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۲۶

راندن موتورسيكلت ودوچرخه موتوردار در حال رهاكردن فرمان

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۲۷

حمل سرنشين با موتورسيكلت بيش از ظرفيت مجاز

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۲۸

نداشتن شماره جلو

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۲۹

خروج غير مجاز تاكسي ازمحدوده تعيين شده

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۳۰

پارك كردن تاكسي بدون حضورراننده درايستگاههاي تاكسي

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۳۱

استفاده غلط از چراغ راهنماي وسيله نقليه

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۳۲

تعميروسائل نقليه درمعابر عمومي

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۳۳

عدم استفاده از كلاه ايمني توسط راكب وسرنشين موتورسيكلت درحين رانندگي

۵۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۴

روشن نكردن چراغ ازهنگام غروب تاطلوع آفتاب و درمواقع لزوم

۵۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۵

بازكردن درب وسيله نقليه بدون رعايت احتياط ازطرف سرنشين يا راننده درحال حركت وحين توقف

۵۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۶

بازگذاشتن درب وسيله نقليه درسمت سواره‎رو

۵۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۳۷

عدم رعايت مقررات چراغهاي راهنمائي چشمك زن درراهها

۵۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۸

حركت با نوربالادرمواقعي كه بايد ازنورپائين استفاده شود

۵۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۳۹

درآغوش داشتن اطفال در حين رانندگي

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۴۰

همراه نداشتن پروانه تاكسيراني

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۴۱

راندن وسايل نقليه غير موتوري ويژه حمل بار درپياده‎رو خيابانها

۵۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۴۲

حركت دادن غيرمجازيا رها نمودن دامها واحشام وپرندگان درراهها

۵۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۴۳

عدم استفاده از كمربند ايمني توسط سرنشينان رديف جلو در حين رانندگي

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۴۴

حركت نكردن درداخل حد فاصل دوخط، در معابرخط‎كشي شده

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۴۵

توقف وسايل‎نقليه درجهت مخالف‎حركت وسايل نقليه‎ ديگر

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۴۶

عبوريا توقف در معابري كه از طرف راهنمائي ورانندگي درساعت معين ممنوع اعلام مي‎شود

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۴۷

ريزش روغن، بنزين، نفت گاز(گازوئيل) ويا سايرمايعات آلوده و تخريب كننده ديگردرسطح راهها

۵۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۴۸

عدم پرداخت عوارض مقرردرآزادراهها

۵۰۰۰۰

ــ

۴۹

عدم رعايت مقررات ويژه عبورماشين‎آلات كشاورزي و راهسازي در راهها

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۵۰

عدم استفاده از علائم بازتاب كه نشان‎دهنده طول وسايل نقليه باربري است

۵۰۰۰۰

ــ

۵۱

توقف وسدمعبردر سطوحي كه بصورت شطرنجي رنگ‎آميزي شده است

۵۰۰۰۰

ــ

۵۲

حمل مسافر توسط ماشين‎آلات كشاورزي

۱۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

رديف

شرح تخلفات

ميزان جريمه (ريال )

شهرهاي بزرگ وجاده‎ها

ساير شهرها

۵۳

هرنوع توقف كه منجر به سد معبرو يا اختلال درعبورومرور گردد

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۵۴

خودداري ازكناربردن وسيله نقليه قابل حركت كه بعلت تصادف منجر به خسارت يا نقض فني و يا علل ديگر دروسط سواره‎رو متوقف شده است

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۵۵

عدم رعايت فاصله كافي قبل و بعد از سبقت

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۵۶

يدك‎كشي وسيله نقليه برخلاف مقررات و بدون رعايت احتياط

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۵۷

استفاده غير مجاز از وسايل اخباري ويژه وسايل نقليه امدادي از قبيل چراغ گردان, آژير ونظايرآن

۱۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۵۸

حركت به موازات هم در راههائي كه عرض آنها گنجايش بيش از دو اتومبيل را ندارد و حركت طولاني اتومبيل به موازات اتومبيل ديگري كه درسمت راست آن حركت مي‎كند.

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۵۹

نداشتن دفترچه كاريابرگ فعاليت راننده وسيله نقليه ترابري جاده‎اي

۱۰۰۰۰۰

ــ

۶۰

توقف در محل ممنوع (پارك ممنوع)

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۶۱

راه ندادن به وسيله نقليه پشت سر براي سبقت

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۶۲

استفاده از نورافكن،چراغهاي الوان واضافي وداشتن نورسفيد در عقب و نورقرمز در جلو وسيله نقليه

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۶۳

نداشتن عاج درسطح اتكا، لاستيك چرخ وهمچنين استفاده ازلاستيكهاي فرسوده وغيرقابل اطمينان براي سواريها و وانت‎ها

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۶۴

عدم رعايت مقررات درگردش‎ها

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۶۵

سواركردن مسافريا سرنشين داخل صندوق عقب و يا هرقسمت خارجي وسيله نقليه

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۶۶

نصب هرنوع علائم و پلاكهاي متفرقه و همچنين الصاق هرنوع نوشته و آگهي وتصاوير به بدنه خارجي وسايل نقليه بدون داشتن مجوز از مبادي ذيربط

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۶۷

پخش صدا از بلندگوي منصوب به وسايل نقليه بدون اجازه مراجع ذيربط

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۶۸

استفاده از لاستيك ميخدار در مواقع غيرضرور

۱۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۶۹

نداشتن شماره عقب و يا خوانا نبودن آن

۱۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۷۰

عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور ومرور محصلين و پليس مدرسه

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۷۱

حركت كمتر از سرعت مقرر در معابري كه حداقل سرعت براي آن تعيين شده در صورت نبودن مانع به‎نحوي كه موجب كندي عبور ومرور شود.

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۷۲

سبقت اتوبوس و كاميون درداخل شهر

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۷۳

توقف با موتور روشن بدون حضور راننده

۱۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۷۴

توقف اتوبوس و ميني‎بوس درخارج از ايستگاههاي تعيين شده

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۷۵

پارك كردن وسايل نقليه غير مجاز درايستگاه بارگيري وتخليه‎بار

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۷۶

تجاوز به سطح گذرگاه عابرپياده در سواره رو

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۷۷

استفاده از تلفن همراه و وسايل ارتباطي مشابه آن درحين رانندگي

۱۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

رديف

شرح تخلفات

ميزان جريمه (ريال )

شهرهاي بزرگ وجاده‎ها

سايرشهرها

۷۸

خوردن،آشاميدن واستعمال دخانيات وپرتاب و يا ريختن ضايعات، اشياء، آب دهان وبيني درهنگام رانندگي

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۷۹

عبوركاميون و اتوبوس در خطوط سرعت بزرگراهها وآزادراهها

۱۰۰۰۰۰

ــ

۸۰

سواركردن مسافر روي بار در راهها

۱۰۰۰۰۰

ــ

۸۱

پوشاندن تمام يا قسمتي از چراغهاي جلو يا عقب بوسيله پارچه، ورق آلومينيومي، رنگ ويا هرشيئي ديگركه باعث كاهش وتغييرو ياشدت نورمي‎شود

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۸۲

نداشتن برگ معاينه فني وسيله نقليه

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۸۳

قصوردربكاربردن وسايل اخباري ازقبيل مثلث شبرنگ يا چراغ چشمك‎زن حسب مورد در جلو و عقب وسيله نقليه متوقف در روي راهها

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۸۴

همراه نداشتن گواهينامه رانندگي يا كارت شناسائي خودرو و يا بيمه‎نامه شخص ثالث

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۸۵

نداشتن كارت صحت وسلامت روحي وجسمي راننده وسايل نقليه عمومي

۱۰۰۰۰۰

ــ

۸۶

نداشتن برگ بازبيني فني سلامت وسايل نقليه عمومي در صورت وجود شركت حمل ونقل مسافربري درمبدأ

۱۰۰۰۰۰

ــ

۸۷

عدم استفاده و يا استفاده غلط از علائم با دست يا چراغ راهنما در گردش به چپ يا به راست يا هنگام توقف درشهر

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۸۸

توقف درمحل ايستادن ممنوع (مطلقاً ممنوع)

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۸۹

توقف دوبله در معابر

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۹۰

ورود وسائل نقليه غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۹۱

توقف ساير وسايل نقليه در ايستگاه وسايل نقليه عمومي (اتوبوس، تاكسي و…)

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۹۲

رعايت نكردن تقدم عبور عابر ازطرف راننده درگذرگاه عابرپياده

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۹۳

استفاده نكردن از عينك طبي در حين رانندگي براي كسانيكه در گواهينامه آنان ضرورت رانندگي با عينك درج شده است.

۱۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۹۴

گردش بچپ يا براست در محل ممنوع

۱۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۹۵

توقف وسايل نقليه در سطح آسفالت جاده‎ها و محلهائي كه شانه خاكي وجود دارد

۱۵۰۰۰۰

ــ

۹۶

توقف وسايل نقليه باربري سنگين تن به بالا) و اتوبوسهاي‎خارج‎شهري درخيابانها و درساعات‎غيرمجاز

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۹۷

تغيير استاندارد پلاك وسيله نقليه كه ازطرف اداره راهنمائي و رانندگي داده شده است.

۱۵۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۹۸

شستشوي وسيله نقليه در راهها (خيابان وجاده)

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۹۹

عبور كاميون‎هاي سنگين واتوبوس‎هاي خارج شهري در ساعات و مسيرهاي غير مجاز در شهر

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۱۰۰

توقف از ابتدا تا انتهاي پيچ‎ها (قوسها) حريم تقاطعها و روي پل و داخل تونل

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۱۰۱

تصادف ناشي از عدم رعايت فاصله مناسب با وسيله‎نقليه جلو يا عدم توجه به جلو

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۱۰۲

عدم رعايت مقررات مربوط به تابلوي ايست يا چراغ قرمزچشمك زن

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

رديف

شرح تخلفات

ميزان جريمه (ريال )

شهرهاي بزرگ وجاده‎ها

سايرشهرها

۱۰۳

حمل كود،زباله،نخاله ومصالح ساختماني وامثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم

۱۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۰۴

بوق زدن غير ضروري و مكرر

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۱۰۵

توقف درداخل و يا حريم تقاطعهاي راه‎آهن درفاصله كمتر از ۱۵متر ‎اآه

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۱۰۶

توقف وسايل نقليه روي خط‎كشي عابرپياده و يا فاصله ۱۰ متري آن درسواره رو

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۱۰۷

عدم رعايت مسيرهاي تعيين شده حركت در معابر منتهي به تقاطعها

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۱۰۸

صداي ناهنجار لوله اگزوست

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۱۰۹

عبور وسايل نقليه غير مجاز از خطوط و مسيرهاي ويژه اتوبوسراني، عابرپياده،دوچرخه ونظايرآن

۱۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۱۰

نداشتن چراغ‎هاي سالم جلو، عقب و يا چراغ راهنماي وسيله نقليه

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۱۱۱

نداشتن وسايل ايمني سالم و مناسب يا فصل از قبيل زنجير چرخ و يا لاستيك يخ‎شكن و دو عدد برف پاكن و بخاري

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۱۱۲

حركت با استفاده از شماره موقت پس از ده روز از زمان تحويل پلاك

۱۵۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۱۱۳

حركت با پلاك غير مجاز وفاقد اعتبار

۱۵۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۱۱۴

حمل مسافر باوسيله نقليه شخصي ويا غير مجاز در شهرها

۱۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۱۵

حمل جنازه با وسايل نقليه عمومي

۱۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۱۶

حركت در سرازيري با دنده خلاص

۱۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۱۷

نداشتن كارت بيمه سرنشين وسايل نقليه عمومي حمل مسافردرجاده‎ها

۱۵۰۰۰۰

ــ

۱۱۸

حمل‎بارتجارتي توسط وسايل‎نقليه‎عمومي حمل‎مسافر

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۱۱۹

حركت با دنده عقب غير ضروري (خلاف جهت حركت)

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۱۲۰

تغيير خط وحركت در معابرخط‎كشي شده بدون رعايت مقر رات مربوط

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۱۲۱

تجاوز به چپ از خط وسط معابر

۱۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۲۲

مغايرت‎كارت شناسائي با مشخصات فني وسيله نقليه

۱۵۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۱۲۳

نداشتن بر چسب عوارض ساليانه شهرداري

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۱۲۴

عدم توجه به فرمان ايست و حركت پليس راهنما

۱۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۲۵

نداشتن زوج‎پلاك و يا دستكاري ونداشتن پلاك سوم

۱۵۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۱۲۶

توقف خودرو در حاشيه راهها كه اقدام به فروش كالا مي‎نمايد

۲۰۰۰۰۰

ــ

۱۲۷

حركت بطورمارپيچ در راهها

۲۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۲۸

عدم رعايت حق تقدم عبور

۲۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۲۹

نداشتن عاج در سطح اتكا لاستيك چرخ وهمچنين استفاده از لاستيكهاي فرسوده وغير قابل اطمينان براي وسايل نقليه سنگين

۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۳۰

عبوراز چراغ قرمز

۲۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۳۱

تجاوز از سرعت مجاز

۲۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۳۲

سبقت غير مجاز

۲۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۳۳

عبور از محل ممنوع

۲۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۳۴

توقف دوبله در محل (ايستادن ممنوع) درشهرها

۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۳۵

حمل مواد محترقه با وسايل نقليه غيرمجاز

۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۳۶

رانندگي با وسيله ‎نقليه‎اي كه بعلت نقص ‎فني دودمي‎كند

۲۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

رديف

شرح تخلفات

ميزان جريمه (ريال )

شهرهاي بزرگ وجاده‎ها

سايرشهرها

۱۳۷

حمل باري كه موجب ناراحتي مسافران گردد (درجاده‎ها)

۲۰۰۰۰۰

ــ

۱۳۸

حمل اشياء كثيف و آلوده و حيوانات با وسيله‎نقليه مسافربري

۲۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۱۳۹

تخليه نخاله، زباله، مصالح ساختماني، فاضلاب وامثال آن درراهها وحريم آنها

۲۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۱۴۰

استفاده از انواع بوق شيپوري و يا بوقهاي داراي صداي ناهنجار در مناطق مسكوني وديگرمناطق غيرمجاز

۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۴۱

نداشتن بيمه شخص ثالث

۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۴۲

عدم اعلام نشاني محل سكونت جديد مالك وسيله نقليه ظرف سي‎روز از تاريخ تغيير محل سكونت به اداره راهنمائي ورانندگي به وسيله‎اي كه از طرف اداره تعيين مي‎شود.

۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۴۳

حمل تير آهن وامثال آن بدون رعايت شرايط ايمني و مقررات مربوط

۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۴۴

رانندگي با اتومبيل فاقدپلاك

۲۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۱۴۵

نقص سيستم روشنائي وسايل نقليه به هنگام شب

۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۴۶

توقف وسيله نقليه در پياده رو

۲۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۱۴۷

عدم استفاده از بارنامه و يا صورت وضعيت با وجود پايانه‎ها يا شركت حمل ونقل بار يا مسافر در مبداء حركت توسط وسايل نقليه عمومي درجاده‎ها

۲۰۰۰۰۰

ــ

۱۴۸

مغايرت مشخصات مسافر يا محموله با صورت وضعيت يا بارنامه صادرشده

۲۰۰۰۰۰

ــ

۱۴۹

استفاده مكرر از يك بارنامه يا صورت وضعيت

۲۰۰۰۰۰

ــ

۱۵۰

عدم‎رعايت مسيرهاي تعيين‎شده توسط‎رانندگان‎ترانزيت

۲۰۰۰۰۰

ــ

۱۵۱

استفاده از وسايل آتش‎زا از قبيل اجاق گاز پيك‎نيك، بخاري وامثال آن در داخل وسايل نقليه

۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۵۲

حمل مواد سوختي خارج ازباك، توسط وسايل نقليه به استثناء وسايل نقليه مجاز ونصب باك غير مجاز

۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۵۳

عدول از مقررات حمل بارهاي عمومي در راهها

۲۰۰۰۰۰

ــ

۱۵۴

عدم بارگيري و مهارايمن محمولات در راهها

۲۰۰۰۰۰

ــ

۱۵۵

رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز كه براي هرراننده تعيين مي‎شود

۲۰۰۰۰۰

ــ

۱۵۶

رانندگي در حالت وشرايط مستي كه با استفاده از دستگاههاي آزمايش الكل مشخص مي‎گردد

۲۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۱۵۷

سبقت از سمت راست وسيله نقليه ديگر در راههائي كه در هرطرف رفت وبرگشت فقط يك خط عبوري وجود دارد و يا با استفاده از شانه راه

۲۰۰۰۰۰

ــ

۱۵۸

بازكردن قفل مخصوص وسايل نقليه كه توسط مامورين راهنمايي و رانندگي نصب شده است

۲۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۵۹

عبور وسايل نقليه از پياده رو

۲۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۶۰

دورزدن در محل ممنوع

۲۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۶۱

سوارياپياده كردن مسافردر خارج از پايانه‎هاي مسافربري يا محلهاي مجاز

۲۵۰۰۰۰

ــ

۱۶۲

عدم تطبيق نام موسسه مندرج در بدنه وسايل نقليه همگاني با مشخصات مذكور در صورت وضعيت مسافري

۲۵۰۰۰۰

ــ

۱۶۳

استفاده از لاستيك‎هاي خارج از استاندارد براي وسايل‎نقليه عمومي

۲۵۰۰۰۰

ــ

رديف

شرح تخلفات

ميزان جريمه (ريال )

شهرهاي بزرگ وجاده‎ها

ساير شهرها

۱۶۴

حمل مسافر با وسايل نقليه غير مسافربري

۲۵۰۰۰۰

ــ

۱۶۵

عدم داشتن بغل‎نويسي خودروهاي با پلاك دولتي

۲۵۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۱۶۶

هرگونه دخالت و دستكاري دردستگاه سرعت‎نگار (تاخوگراف) در وسايل نقليه عمومي

۳۰۰۰۰۰

ــ

۱۶۷

جابجائي مسافر با وسيله نقليه عمومي مسافربري بدون داشتن دستگاه تاخوگراف و يا استفاده از صفحات غير استاندارد در دستگاه تاخوگراف

۳۰۰۰۰۰

ــ

۱۶۸

جابجائي مسافر با وسيله نقليه داراي پلاك خصوصي در جاده‎ها

۳۰۰۰۰۰

ــ

۱۶۹

عدم رعايت مقررات حمل ونقل جاده‎اي مواد خطرناك

۳۰۰۰۰۰

ــ

۱۷۰

هرگونه حركات نمايشي مانند دور زدن درجا و حركت برروي يك چرخ و يا حركات آكروباتي درسطح راهها

۳۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۷۱

عدول از مقررات حمل بارهاي ترافيكي در راهها

۳۵۰۰۰۰

ــ

* شهرهاي بزرگ شهرهايي هستند كه براساس تائيد مركز آمارايران داراي جمعيت بيش از يك ميليون نفر باشند.