تكليف كليه دستگاههاي اجرايي به ارائه آمار خودروهاي دولتي و ارسال فرم مربوط به درخواست تعويض پلاك وسايط نقليه دولتي مورخه 1381/12/24شماره 21959

تكليف كليه دستگاههاي اجرايي به ارائه آمار خودروهاي دولتي و ارسال فرم مربوط به درخواست تعويض پلاك وسايط نقليه دولتي

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲ بنا به پيشنهاد شماره ۳/۵۴۸۲‌ـ‌۲ مورخ ۲۵/۱۱/ ۱۳۷۹سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد مواد (۸)، (۱۰) و (۱۱) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ‌ـ‌ مصوب ۱۳۷۴ ‌ـ‌ تصويب نمود:

۱‌ـ‌ و‌اگذاري خودرو‌هاي فرسوده و خارج از رده دستگاههاي دو‌لتي و و‌ابسته به دو‌لت و نيرو‌هاي نظامي و انتظامي كه از عمر آنها بيش از ده سال در تهران و پانزده سال در شهرستانها گذشته باشد، به اشخاص حقيقي و حقوقي جهت احيا و استفاده مجدد ممنوع مي‌باشد.

تبصره ـ‌ مفاد بند«الف» ماده (۴) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين ‌ـ‌ مصوب ۱۳۷۳ ‌ـ‌ از شمول اين بند مستثنا است.

۲‌ـ‌ شماره‌گذاري اين گونه خودرو‌ها توسط نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي‌باشد.

معاو‌ن او‌ل رييس‌جمهور – محمدرضا عارف