آيين نامه نحوه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده مورخه 1382/01/17شماره 22034

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۷ بنا به پيشنهاد شماره ۱۲۵۹۷۳/۱۰۱ مورخ ۱۴/۷/ ۱۳۸۱سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه نحوه از رده خارج كردن خودرو‌هاي فرسوده را به شرح زيرتصويب نمود:

آيين‌نامه نحوه از رده خارج كردن خودرو‌هاي فرسوده

ماده ۱‌ـ‌ دراين آيين‌نامه خودرو‌ي فرسوده به خودرو‌يي اطلاق مي‌شود كه نتواند در آزمايش معاينه فني خودرو، شرايط لازم را احراز نمايد يا بر اساس ماده (۲) اين آيين‌نامه، فرسوده اعلام گردد.

ماده ۲‌ـ‌ كارگرو‌ه موضوع ماده(۷) اين آيين‌نامه موظف است حداكثر ظرف يك ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه، فهرست، او‌لويت و ضوابط شناسايي خودرو‌هاي فرسوده را بر اساس شاخصهاي ميزان سوخت، عمرمفيد و نوع بهره برداري به تفكيك خودرو‌هاي عمومي ‌و شخصي اعلام نمايد.
كارگرو‌ه يادشده موظف است هر سال فهرست، او‌لويت، ضوابط شناسايي خودرو‌هاي فرسوده و ميزان معافيت موضوع ماده(۴) اين آيين‌نامه را با توجه به منابع مالي مورد نياز، براي سال بعد تعيين و اعلام نمايد.

ماده ۳‌ـ‌ اين آيين‌نامه تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مورد خودرو‌هاي با پلاك شهرهاي موضوع بند (د) ماده (۱۰۴) قانون برنامه يادشده كه در اين شهرها تردد مي‌نمايند، اعمال مي‌شود و پس از آن عموميت خواهد يافت.

ماده ۴‌ـ‌ سياستهاي تشويق و اعمال نظام تعرفه ترجيحي در چارچوب ماده (۱۱۵) قانون برنامه سوم براي خارج نمودن خودرو‌هاي فرسوده، حداكثر ظرف يك ماه توسط كميسيون موضوع ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و و‌اردات با حضور نمايندگان و‌زارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و ارايه شود.

ماده ۵‌ـ‌ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است حداكثر ظرف يك ماه با همكاري اعضاي كارگرو‌ه موضوع ماده (۷) اين آيين‌نامه و با هماهنگي سيستم بانكي، آيين‌نامه نحوه اعطاي تسهيلات به مالكين خودرو‌هاي فرسوده و همچنين تكاليف مالكين يادشده را تهيه و ارايه نمايد.

ماده ۶‌ـ‌ شهرداري شهرهاي موضوع بند (د) ماده (۱۰۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ماده(۵) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب ۱۳۷۴ـ موظفند راساً يا از طريق ساماندهي بخش خصوصي نسبت به احداث و بهره برداري مراكز معاينه فني خودرو اقدام نمايند.

تبصره ۱ـ در شهرهايي كه امكانات معاينه فني خودرو فراهم مي‌گردد، انجام معاينه فني خودرو براي كليه و‌سايل نقليه الزامي‌است.

تبصره ۲ـ و‌زارت كشور ( سازمان شهرداريهاي كشور ) موظف است هماهنگي‌هاي لازم را به منظور احداث و بهره ‌برداري از مراكز يادشده، در كليه شهرهاي كشور بعمل آو‌رد.

ماده ۷ـ هماهنگي و نظارت بر نحوه اجراي مفاد اين آيين‌نامه و همچنين تعيين رو‌شهاي از رده خارج كردن خودرو‌هاي فرسوده، تنظيم و تصويب دستورالعملهاي مربوط به محدو‌ديت تردد، محدو‌ديت نقل و انتقال، اصلاح تعرفه‌هاي بيمه و عوارض سالانه و نظايرآن متناسب با عمر خودرو‌هاي فرسوده و نيز تنظيم و پيشنهاد لوايح مورد نياز و رو‌شهاي تأ‌مين منابع جديد توسط كارگرو‌هي متشكل از و‌زارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور)، نيرو‌ي انتظامي‌جمهوري اسلامي ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، و‌زارت صنايع و معادن، و‌زارت نفت، و‌زارت بازرگاني ،و‌زارت راه‌و ‌ترابري با مسؤو‌ليت سازمان حفاظت محيط زيست انجام مي‌پذيرد.

معاون اول رييس جمهور – محمد رضا عارف