اصلاح ماده (2) اصلاحي تصويبنامه شماره 75660/ت20711هـ مورخ 12/7/1378 مورخه 1382/08/04شماره 23040

این متن مربوط به وضعیت 1 مقرره و تا قبل از تاریخ 1384/05/05 می باشد.

اصلاح مصوبه اصلاحي ممنوعيت توليد و ورود ميني بوسها و اتوبوسهاي ديزلي كه فاقد استاندارد مصوب يورو ـ يك باشند واتخاذ تصميماتي جهت گازسوز كردن ميني بوسها

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ ۴/ ۸/ ۱۳۸۲ بنا به پيشنهاد شماره ۳۷/ ۳/ ۱/ ۴۰۰۰ مورخ ۲۹/ ۷/ ۱۳۸۲ و‌زارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ماده (۲) اصلاحي تصويب نامه شماره ۷۵۶۶۰/ت۲۰۷۱۱هـ مورخ ۱۲/ ۷/ ۱۳۷۸، موضوع تصويب نامه شماره ۱۳۹۵۴/ت ۲۴۷۰۹هـ مورخ ۳/ ۴/ ۱۳۸۰ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
” ماده ۲ـ شماره‌ گذاري اتوبوسهاي شهري مصرف كننده گازوئيل از تاريخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۲ در شهر تهران ممنوع مي‌باشد. شماره‌ گذاري ميني‌بوسهاي شهري گازوئيل سوز همچنان از تاريخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۰ در تهران ممنوع است.
تبصره ۱ـ شهرداري تهران مجاز است از محل اعتبارات خود، تعداد پانصد دستگاه اتوبوس ديزلي علاو‌ه بر سهميه اتوبوس گاز طبيعي سوز در سال ۱۳۸۲ شماره‌گذاري و به ناو‌گان حمل و نقل همگاني اضافه نمايد.استانداردهاي زيست محيطي خودرو‌هاي يادشده با توافق و‌زارت صنايع و معادن، به تأ‌ييد سازمان حفاظت محيط زيست مي‌رسد.
تبصره ۲ـ در قبال هر دستگاه اتوبوس گاز طبيعي سوز كه در تهران تحويل و به بهره ‌برداري مي‌رسد، شهرداري تهران موظف است يك دستگاه اتوبوس ديزلي فرسوده را از رده خارج نمايد.”

معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور ‌ـ‌ محمدرضا عارف