اصلاح ماده 7 آيين نامه نحوه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده مورخه 1382/11/01شماره 23325

اصلاح ماده ۷ آيين نامه نحوه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱ بنا به پيشنهاد شماره ۱۱/۹۱۰ـ۱ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۰ و‌زارت راه‌و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده (۷) آيين‌نامه نحوه از رده خارج كردن خودرو‌هاي فرسوده، موضوع تصويب نامه شماره ۲۵۰۸/ت۲۲۱۷۵هـ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۴ عبارت «و‌زارت راه‌و‌ترابري» بعداز عبارت «و‌زارت بازرگاني» اضافه مي‌شود.

معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور ‌ـ‌ محمدرضا عارف