تصويب‌نامه راجع به فهرست مصوبات تنفيذي موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مورخه 1382/12/27شماره 23568

این متن مربوط به وضعیت 1 مقرره و تا قبل از تاریخ 1384/04/08 می باشد.

تصويب‌نامه راجع به فهرست مصوبات تنفيذي موضوع ماده (۴۶) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

هيئت وزيران در جلسه مورخ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ بنابه پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصويب نمود:

۱ـ مندرجات ذيل يادداشت فصول و سود بازرگاني جداول كتاب مقررات صادرات و واردات كه رديف‌هاي تعرفه آن به صورت هشت رقمي تهيه گرديده است، به شرح پيوست تعيين مي‌گردد.

۲ـ تصويب‌نامه‌هاي فهرست پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت مي‌باشد، جايگزين تصويب‌نامه‌هاي تنفيذي موضوع ماده (۴۶) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مي‌گردد.

۳ـ اين تصويب‌نامه از تاريخ ۱۳۸۳/۱/۱ قابل اجرا مي‌باشد.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف

فهرست مصوبات تنفيذي موضوع ماده (۴۶) آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

رديف شماره تاريخ خلاصه موضوع مصوبه
۱ ۶۰ ـ۴/۴م ن ۱۳۶۵/۸/۱۲ معافيت از پرداخت سود بازرگاني كالاهاي وارداتي به نام شركت كنندگان خارجي در نمايشگاههاي دولتي با حذف نام مركز تهيه و توزيع كالا
۲ ۸۹۰۱۰/ت۸۱۰ هـ ۱۳۶۸/۹/۱۲ واردات بدون انتقال ارز اوراق و مدارك ماركدار موردنياز بانكها
۳ ۷۰۶۴/ت۱۴۳ هـ ۱۳۷۱/۴/۷ * * با حذف عبارت «ثبت سفارش و» از بند يك مصوبه
ـ ورود قطعات وارداتي ماشين آلات و ابزار موردنياز واحدهاي ساخت شناور بدون پرداخت سود بازرگاني
۴ ۵۴۹۳ـ۷۴/م/ت۱۳۹۳۶هـ ۱۳۷۴/۸/۸ ترخيص كالا با ارايه حداقل اسناد با تعهد وزير يا بالاترين مقام سازمان هاي مستقل (فقط براي يك ماه)
۵ ۱۲۵۴۲۱/ت۱۷۷۰۳هـ ۱۳۷۵/۱۱/۲۹ تجويز ورود بدون انتقال ارز كالا بنام پروژه هاي وزارتخانه هاي دولتي كه به عنوان جبران خسارت وارد مي گردد.
۶ ۵۰۹۷۳/ت۱۷۴۴۳هـ ۱۳۷۶/۳/۵ شرايط ورود كالا از تركمنستان براي عرضه در بازارچه مشترك مرزي باجگيران فقط بندهاي «۲»، «۵» و «۶» با كاهش مبلغ ۰۰۰‚۵۰۰‚۲ دلار به يك ميليون دلار (موضوع بند «۴» مصوبه شماره ۳۲۲۳۱/ت۱۹۸۵۶هـ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۸ در بند «۲»)
۷ ۷۴۷۳/ت۱۸۴۳۹هـ ۱۳۷۶/۵/۱۱* * با حذف ماده (۳) آن
ـ معافيت سود بازرگاني كالاهاي اهدايي به بنياد امور بيماريهاي خاص
۸ ۷۷۱۳۷/ت۱۹۲۶۱هـ ۱۳۷۶/۱۲/۲ ورود اسب ورزشي و وسائل و ابزار ورزش سواركاري و چوگان با معافيت از سود بازرگاني.
۹ ۱۲۹۸۱/ت۱۹۷۴۶ك ۱۳۷۷/۳/۳۱ ورود مواد اوليه و قطعات منفصله واحدهاي توليدي از مناطق آزاد به داخل كشور.
۱۰ ۱۱۲۷۳/ت۲۱۱۳۲هـ ۱۳۷۸/۳/۸ تجويز واگذاري امتياز واردات درمقابل صادرات به كشورهاي مشترك المنافع به ديگر واردكنندگان.
۱۱ ۶۷۰۲۷/ت۱۹۹۶۶هـ ۱۳۷۸/۳/۱۷ تجويز ورود كالا در مقابل ارز حاصل از اشتغال ايرانيان خارج از كشور .
۱۲ ۱۱۹۸۰/ت۲۰۶۲۶هـ ۱۳۷۹/۳/۲۸ معافيت از پرداخت سود بازرگاني براي اقلام وارداتي موردنياز متروي مشهد
۱۳ ۱۵۰۳۱/ت۲۲۳۱۴هـ ۱۳۷۹/۴/۱۹ معافيت از پرداخت سود بازرگاني براي اقلام وارداتي موردنياز متروي تهران
۱۴ ۴۳۰۱۶/ت۲۵۷۰۵هـ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ ابقاء كميته چهارنفره و وظايف آن با جايگزيني نام جناب آقاي دكتر ابراهيم شيباني رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
۱۵ ۱۰۰۸۳/ت۲۶۵۷۲هـ ۱۳۸۱/۳/۲۵ ترخيص خودروهاي نمونه عرضه شده در نمايشگاهها توسط شركت كنندگان خارجي حداكثر پنج دستگاه از نمونه هاي مختلف به شرط آنكه بيش از يكسال از ساخت آن نگذشته باشد
۱۶ ۱۸۴۷۰/ت۲۶۷۷۵هـ ۱۳۸۱/۴/۲۴ معافيت سود بازرگاني كالاهاي اهدايي به فدراسيون فوتبال
۱۷ ۱۶۹۱۹/ت۲۶۱۶۴هـ ۱۳۸۱/۷/۳ تجويز ورود حداكثر پنج دستگاه خودرو از هر مدل توسط سازندگان داخلي
۱۸ ۳۰۵۶۶/ت۲۷۲۵۶هـ ۱۳۸۱/۷/۲۰ تسهيلات ويژه براي كالاهاي قابل ورود و عرضه در فروشگاه تركمنستان در شهر مشهد مقدس
۱۹ ۴۵۲۴۳/ت۲۷۷۲۳ هـ ۱۳۸۱/۱۰/۱ شرايط تجويز ورود خودروهاي توليد داخلي كه قبلا صادرگرديده است.
۲۰ ۵۸۲۹۹/ت۲۸۱۱۵ هـ ۱۳۸۱/۱۲/۴ تجويز ورود شاسي متحرك مخصوص توليد ماشين هاي آتش نشاني بدون شرط داشتن نمايندگي رسمي
۲۱ ۶۵۷۷۷/ت۲۳۴۱۰ هـ ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ واردات اقلام مورد نياز تعمير شناورها با معافيت از پرداخت سود بازرگاني
۲۲ ۶۳۷۳۸/ت۲۸۳۰۷ هـ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ تجويز واردات انواع مركبات
۲۳ ۴۵۳۰۹/ت۲۷۷۵۳ هـ ۱۳۸۲/۸/۱۳* * اعتبار اين مصوبه صرفا براي سال ۱۳۸۳ تنفيذ مي گردد.
اعطاي تسهيلات براي اشخاصي كه تا پايان سال۱۳۸۳ اقدام به ورود موقت كالا نموده و حكم قضايي قطعي براي آنها صادر نشده است.
۲۴ ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ هـ ۱۳۸۲/۴/۱۰ آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو
۲۵ ۱۵۵۷۰/ت۲۸۸۶۰ هـ ۱۳۸۲/۴/۱۱ آيين نامه اجرايي خروج محصولات فرهنگي و هنري
۲۶ ۲۸۵۸۰/ت۲۸۹۸۵ك ۱۳۸۲/۶/۲۶ تخفيفات ترجيحي براي سود بازرگاني خودرو درصورت از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده
۲۷ ۸۱۶۹۱۱/ت۲۹۰۵۹ هـ ۱۳۸۲/۸/۱ شرايط صدور مجوز در مواقعي كه كشورهاي خاص مورد تحريم تجاري قرار مي‌گيرند.
۲۸ ۴۳۲۴۷/ت۲۷۸۴۵ هـ ۱۳۸۲/۸/۴ تفويض اختيار تعيين سود بازرگاني كالاهايي كه قبل از نيمه اول سال ۱۳۸۰ ثبت سفارش شده ولي در همان سال دچار تغييرات در سود بازرگاني شده اند به كميسيون ماده يك
۲۹ ۶۱۰۴۴/ت۳۰۷۹۸ هـ ۱۳۸۲/۱۱/۲۵ ترخيص كالاهاي ساخت كشور مغرب جهت شركت در نمايشگاه اختصاصي تهران