اصلاح بند (1) و الحاق يك تبصره به مصوبه ممنوع بودن واگذاري خودروهاي فرسوده و خارج از رده دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نيروهاي نظامي و انتظامي كه از عمر آنها بيش از ده سال درتهران و پانزده سال در شهرستانها گذشته باشد به اشخاص حقيقي و حقوقي جهت احياء و استفاده مجدد مورخه 1383/01/16شماره 23658

اصلاح بند (۱) و الحاق يك تبصره به مصوبه ممنوع بودن واگذاري خودروهاي فرسوده و خارج از رده دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نيروهاي نظامي و انتظامي كه از عمر آنها بيش از ده سال درتهران و پانزده سال در شهرستانها گذشته باشد به اشخاص حقيقي و حقوقي جهت احياء و استفاده مجدد

هيئت و‌زيران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱/۱۶ بنا به پيشنهاد شماره ۱۱/۹۴۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱ و‌زارت راه و ترابري و به استناد مواد (۸)، (۱۰) و (۱۱) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ‌ـ‌ مصوب ۱۳۷۴‌ـ‌ تصويب نمود:
تبصره بند (۱) تصويب نامه شماره ۱۶۴۴۴/ت۲۴۵۲۹هـ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱ به عنوان تبصره (۱) اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (۲) به بند يادشده الحاق مي‌گردد:
«تبصره۲‌ـ‌ سن فرسودگي خودرو‌هابراي‌كاميون و تريلي با هرنوع پلاك بيست‌و‌پنج (۲۵) سال تعيين مي‌شود.»

معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور ‌ـ‌ محمدرضا عارف