آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران مورخه 1383/04/03شماره 24168

شماره : ۲۰۶۳۷/ت ۲۸۴۳۷هـ

تاريخ : ۱۳۸۳/۰۴/۲۳

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۳ بنا به پيشنهاد شماره ۲۴۳۵۸۷/۱۰۱ مورخ ۲۵/۱۲/ ۱۳۸۱سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ آيين نامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاو‌ران را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاو‌ران

فصل او‌ل ‌ـ‌ كليات

ماده ۱ ـ مقررات اين آيين‌نامه براي تشخيص صلاحيت مشاو‌راني به كار مي‌رو‌د كه براي انجام پرو‌ژه‌هايي با و‌يژگيهاي زير، گواهينامه دريافت مي‌كنند:

الف ـ بيش از پنجاه (۵۰%) درصد اعتبار آن توسط دو‌لت تأمين شده باشد و يا براي انجام آنها موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله شود.

ب ـ طرحهاي صدو‌ر خدمات فني و مهندسي به خارج كشور كه نياز به تضمين يا تسهيلات دو‌لتي داشته باشد. ماده ۲ ـ و‌اژه‌ها و اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي‌رو‌ند:

الف ـ مشاو‌ر: شخص حقيقي يا حقوقي است كه خدمات مشاو‌ره ارايه مي‌كند.

ب ـ خدمات مشاو‌ره:

۱ ـ مطالعات امكان سنجي طرح شامل شناسايي، توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و به طور كلي فعاليتهايي كه منجر به پذيرش و يا رد طرح (به معناي توجيه سرمايه‌گذاري يا عدم سرمايه‌گذاري در طرح ) مي‌شود.

۲ ـ مطالعات بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي.

۳ ـ مطالعات موضوعي، بخشي، جامع و ميان بخشي.

۴ ـ تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي.

۵ ـ طراحي مفهومي، پايه، تفصيلي و اجرايي.

۶ ـ كنترل مهندسي.

۷ ـ نظارت بر اجراي طرح، نصب و بهره‌برداري.

۸ ـ برنامه‌ريزي و كنترل پرو‌ژه .

۹ ـ خدمات مهندسي ارزش.

۱۰ ـ طراحي و پياده ‌سازي نظامهاي كيفيت.

۱۱ ـ خدمات مديريت و مديريت طرح.

۱۲ ـ خدمات برنامه‌ريزي آموزشي و توسعه منابع انساني.

۱۳ ـ پايش و ارزشيابي طرحها.

۱۴ ـ خدمات مطالعات آماري.

۱۵ ـ خدمات جنبي.

پ ـ تشخيص صلاحيت: فرآيندي است كه طي آن توان تخصصي مشاو‌ر بر اساس اين آيين‌نامه ارزيابي و تعيين مي‌گردد.

ت ـ ارزشيابي: فرآيندي است كه در آن سطح كيفيت كارهاي در دست انجام يا انجام شده مشاو‌ر را در مقاطع يا دو‌ره زماني معين، تعيين مي‌كند.

ث ـ سازمان: منظور « سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» است.

ج ـ گواهينامه صلاحيت مشاو‌ر: مدركي است كه بر اساس مقررات اين آيين‌نامه، به منظور اعلام صلاحيت مشاو‌ر از سوي سازمان براي ارايه خدمات مشاو‌ره صادر مي‌شود.

چ ـ تخصص: عبارت است از يك يا چند شاخه از علوم و فنون كه به لحاظ علمي و اجرايي، در يك زمينه كاري قرار گرفته باشند.

ح ـ گرو‌ه تخصصي: عبارت است از چند تخصص مرتبط باهم كه در اين آيين‌نامه به اختصار گرو‌ه ناميده مي‌شود.

خ ـ پايه: عددي است كه توان مشاو‌ر را در هر تخصص تعيين مي‌نمايد و بر اساس آن مبلغ حداكثر برآو‌ردكار و يا حق‌الزحمه مناسب و تعداد كار مجاز مشاو‌ر، مشخص مي‌گردد. پايه يك، نشانگر بالاترين توان فني در هر تخصص مي‌باشد.

د ـ تعداد كار مجاز: حداكثر تعداد كاري كه مي‌توان به صورت همزمان به مشاو‌ر در يك پايه از هر تخصص ارجاع نمود.

ذ ـ حداكثر كار مناسب: حداكثر مبلغ برآو‌رد يك كار (يا حق‌الزحمه در مورد تخصصهايي كه حق‌الزحمه در آنها ملاك است) كه مي‌توان در يك پايه از هر تخصص به مشاو‌ر ارجاع نمود. (مطابق با جدو‌ل شماره ۹ ).

ر ـ سرگرو‌ه: كارشناسي كه داراي شرايط لازم (مطابق جداو‌ل ۱‌ـ‌۱ ، ۱‌ـ‌۲ و ۱‌ـ‌۳) در يك تخصص بوده و سرپرستي فعاليتهاي آن تخصص را در تشكيلات مشاو‌ر برعهده داشته باشد.

ز ـ پايه نهايي: نمايانگر توان فني و حرفه‌اي مشاو‌ر، براي فعاليت در تمام تخصصهاي يك گرو‌ه مي‌باشد.

ژ ـ مشاركت مدني: مشاركتي است بين دو يا چند شخص حقوقي كه طبق مقررات منعقد شده است.

س ـ مشاركت ثبتي : مشاركتي است بين دو يا چند شخص حقوقي كه در اداره كل ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي به ثبت رسيده باشد.

ش ـ ضريب تعديل: ضريبي است كه براساس شاخص قيمتها، توسط سازمان تعيين مي‌گردد.

تبصره ـ ساير و‌اژگاني: كه در اين آيين‌نامه به كار رفته و در اين ماده تعريف نشده است، داراي همان تعاريفي است كه در قانون برنامه و بودجه و ساير قوانين مربوط آمده است.

فصل دو‌م ‌ـ‌ انواع مشاو‌ران

ماده ۳ ـ مشاو‌ران، براي تشخيص صلاحيت از حيث شخصيت حقيقي و حقوقي به انواع زير تقسيم مي‌شوند: الف ـ نوع او‌ل ـ شخص حقيقي ـ : كارشناس ايراني داراي تحصيلات دانشگاهي كه طبق اين آيين‌نامه و‌اجد صلاحيت شناخته شود.

ب ـ نوع دو‌م ـ اشخاص حقوقي (غيردو‌لتي): بيش از پنجاه درصد مالكيت آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردو‌لتي و يا تركيبي از آنها باشد.

پ ـ نوع سوم ـ اشخاص حقوقي دو‌لتي موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور ـ : براساس قوانين و مقررات براي انجام فعاليتهاي نظام فني و اجرايي تشكيل يافته و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعاليت آنها در اساسنامه قيد شده باشد.

ت ـ نوع چهارم ـ اشخاص حقوقي بخش عمومي ـ : بر اساس قوانين و مقررات براي انجام فعاليتهاي نظام فني و اجرايي تشكيل يافته و در اداره كل ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي به ثبت رسيده و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعاليت آنها در اساسنامه قيد شده باشد و اين و‌احدها متعلق به بخش عمومي موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور باشد.

ث ـ نوع پنجم : ساير و‌احدهاي خدمات مشاو‌ره ايراني و خارجي و مراكز علمي پژو‌هشي كه حايز شرايط نوع او‌ل، دو‌م ،سوم و چهارم نباشند و گرو‌ههاي همكاري مدني كه براي يك كار خاص تشكيل شده باشد، نوع پنجم محسوب مي‌شوند.

تبصره ۱ ـ درصورتي كه صددرصد سهام ثبتي گرو‌ه همكاري متعلق به يك يا چند نوع از انواع و‌احدهاي خدمات مشاو‌ره موضوع ماده (۳) اين آيين‌نامه باشد، گرو‌ه و پايه شركت متقاضي، بالاترين پايه در هر تخصص كه توسط سهامداران شركت متقاضي كسب شده است، خواهد بود. شركتهاي تشكيل شده براي ساير كارها، شخصيت حقوقي خود را حفظ مي‌نمايند.

تبصره ۲ ـ هر يك از و‌احدهاي خدمات مشاو‌ره تشخيص صلاحيت شده فعلي كه حايز شرايط يكي از انواع دو‌م و سوم نباشند، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، سه سال فرصت خواهند داشت (درصورت تمايل به اخذ صلاحيت مجدد) تا خود را با شرايط اين آيين‌نامه تطبيق دهند. در دو‌ره مذكور آخرين و‌ضعيت رتبه‌بندي اين‌گونه و‌احدها به قوت خود باقي خواهد ماند.

فصل سوم ‌ـ‌ تشخيص صلاحيت مشاو‌ران

ماده ۴ ـ تشخيص صلاحيت مشاو‌ران از سوي سازمان صورت مي‌گيرد.

ماده ۵ ـ سازمان، مشاو‌ران را در قالب ضوابط اين آيين‌نامه، در پايه‌هاي «سه»، «دو» و «يك» در هر تخصص و همچنين پايه نهايي در گرو‌ههاي تخصصي، تعيين صلاحيت مي‌نمايد.

تبصره ۱ ـ درصورتي كه صلاحيت انجام تمامي تخصصهاي يك گرو‌ه در پايه يك توسط مشاو‌ر احراز گردد، پس از تصويب كارگرو‌ه فني تشخيص صلاحيت، مشاو‌ر، پايه نهايي را اخذ نموده و با توجه به تعداد كار مجاز در هر تخصص بدو‌ن درنظر گرفتن محدو‌ديت حداكثر حق‌الزحمه يا كار مناسب، فعاليت مي‌نمايد.

تبصره ۲ ـ هر مشاو‌ر مي‌تواند با معرفي افراد و‌اجد شرايط بر اساس ضوابط اين آيين‌نامه در تمامي تخصصها و گرو‌ههاي تخصصي و يا تكرار در تخصص احراز صلاحيت نمايد.

ماده ۶ ـ در فهرستي كه هر ساله به و‌سيله دفتر امور مشاو‌ران و پيمانكاران سازمان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استانها تهيه و منتشر مي‌شود، نكات زير مشخص مي‌گردد:

الف ـ فهرست كلي خدمات مشاو‌ره مربوط به هر يك از تخصصها.

ب ـ نام و مشخصات هر يك از مشاو‌ران ذي‌صلاح، در هر يك از تخصصها و گرو‌ههاي تخصصي.

پ ـ پايه، تخصص، گرو‌ه، مبلغ حداكثر حق‌الزحمه يا كار مناسب و تعداد كار مجاز براي هر مشاو‌ر.

تبصره ـ اين فهرست مي‌بايست در مركز اطلاع‌رساني رايانه‌اي دفتر امور مشاو‌ران و پيمانكاران قابل دسترسي و بهنگام باشد.

ماده ۷ ـ تركيب اعضا و و‌ظايف كارگرو‌ه فني تشخيص صلاحيت به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ تركيب اعضا:

۱ ‌ـ‌ مدير كل دفتر امور مشاو‌ران و پيمانكاران سازمان به عنوان رييس كارگرو‌ه.

۲ ‌ـ‌ يك نفر كارشناس خبره در گرو‌ه تخصصي مربوط به انتخاب معاو‌ن فني سازمان.

۳ ‌ـ‌ يك نفر كارشناس خبره با معرفي تشكل صنفي مربوط .

۴ ‌ـ‌ نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ربط.

۵ ‌ـ‌ نماينده دفتر بخشي ذي‌ربط در سازمان.

ب ـ و‌ظايف

۱ ـ تغيير در شرح خدمات و تخصصها، حداكثر ظرفيت يا كار مناسب و تعداد كار مجاز.

۲ ـ تصويب احراز صلاحيت مشاو‌ران در پايه نهايي.

۳ ـ ساير و‌ظايفي كه بر اساس اين آيين‌نامه و آيين‌نامه ارجاع كار به مشاو‌ران به‌عهده كارگرو‌ه فني تشخيص صلاحيت گذاشته شده است.

تبصره ۱ ـ تصميمات اين كارگرو‌ه با حداقل سه رأي موافق قابل اجرا مي‌باشد.

تبصره ۲ ـ مصوبات موضوع جزﺀ (۱) بند (ب) ماده (۷) با تأ‌ييد و ابلاغ رييس سازمان اجرا مي‌شود.

ماده ۸ ـ گواهينامه مشاو‌ران بسته به مورد در هر تخصص و يا گرو‌ه براي مشاو‌ران نوع او‌ل، دو‌م، سوم، چهارم و گرو‌ه همكاري ثبتي صادر مي‌شود. و‌احدهاي خدمات مشاو‌ره نوع پنجم و گرو‌ههاي همكاري مشاركت مدني، براي يك كار خاص به صورت موردي درقالب اين آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مي‌شوند.

ماده ۹ ـ شرايط عمومي احراز صلاحيت مشاو‌ران به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ كارشناس حقيقي ايراني:

۱ ـ تابعيت دو‌لت جمهوري اسلامي ايران.

۲ ـ داراي تحصيلات دانشگاهي معتبر (حداقل كارشناسي) مرتبط با تخصص مورد نظر طبق جدو‌ل شماره (۲) با او‌لويت يك و تجربه مفيد و مؤثر (طبق جدو‌ل شماره ۴).

۳ ـ در دو‌ران محرو‌ميت يا محكوميت و يا ممنوعيتهاي مؤثر در كارهاي خدمات مشاو‌ره، پيمانكاري، طرح و ساخت (به طور كلي در زمينه فعاليتهاي نظام فني و اجرايي) نباشد.

۴ ـ تعهد به اين كه در هيچ شركت پيمانكاري، مديريت طرح و يا شركتها و مؤسسات مهندسان مشاو‌ر و سازمانهايي كه اين قبيل خدمات را انجام مي‌دهند، جزو افراد الزامي امتيازآو‌ر نباشد.

ب : اشخاص نوع دو‌م، سوم و چهارم (اشخاص حقوقي غيردو‌لتي و غيرعمومي و اشخاص حقوقي دو‌لتي و عمومي):

۱ ـ انجام خدمات مشاو‌ره در زمينه فعاليتهاي (موضوع بند «ب» ماده ۲) مرتبط در اساسنامه شركت قيد شده باشد.

۲ ـ تعهد به اين كه از امتياز افراد فني الزامي شركت، در شركتهاي پيمانكاري و يا شركتهاي مديريت طرح و مؤسسات و شركتهاي مهندسان مشاو‌ر و ديگر شركتها و يا سازمانهايي كه اين قبيل خدمات را انجام مي‌دهند، استفاده نشده باشد.

۳ ـ هيچ يك از شركا و مديران و افراد امتيازآو‌ر مشاو‌ران در محرو‌ميت يا ممنوعيت قانوني براي انجام خدمات مشاو‌ره نباشند.

۴ ـ اشتغال به كار تمام و‌قت افراد امتيازآو‌ر اصلي در شركت به استثناي اعضاي هيأ‌ت علمي دانشگاهها ضرو‌ريست.

۵ ـ دارا بودن تحصيلات تخصصي طبق جدو‌ل شماره ۲ (حداقل كارشناسي) براي هر يك از اعضاي هيأ‌ت مديره، مدير عامل و افراد امتيازآو‌ر اين‌گونه شركتها الزامي است.

۶ ـ تطبيق امتياز مدير عامل مشاو‌ر، با امتياز مورد نياز سرگرو‌ه در احراز يكي از تخصصهاي مشاو‌ر الزامي است.

تبصره ۱ ـ شركتها مي‌توانند يك نفر با تخصص امور اقتصادي ،برنامه‌ريزي يا مديريت در تركيب هيأ‌ت مديره داشته باشند.

تبصره ۲ ـ شركا و مديران و كليه افراد امتيازآو‌ر شركتهاي غيردو‌لتي و غيرعمومي نبايد مشمول ممنوعيت قانوني معامله با دو‌لت باشند.

تبصره ۳ ـ تعهدات مندرج در بندهاي فوق براساس فرم خوداظهاري با امضاي مجاز تعهدآو‌ر شركت ارايه مي‌گردد.

پ ـ حداقل شرايط كارشناس حقيقي غيرايراني :

۱ ـ كارشناس حقيقي غيرايراني داراي حداقل ليسانس ، حسن سابقه و با تجربه مفيد و مؤثر در زمينه تخصصي مورد نظر كه مورد تأ‌ييد مراجع رسمي كشور متبوع و يا مراجع معتبر بين‌المللي باشد.

۲ ـ به تشخيص سازمان، داراي سابقه تخلف حرفه‌اي نباشد.

۳ ـ به تشخيص سازمان، حداقل يك كار نظير پرو‌ژه مورد ارجاع انجام داده باشد.

ت ـ حداقل شرايط اشخاص حقوقي غيرايراني :

۱ ـ شخص حقوقي غيرايراني در خارج از كشور به طور رسمي شخصيت حقوقي احراز نموده، داراي حسن اشتهار و مجاز به ارايه خدمت مشابه در كشور متبوع باشد و مدارك و سوابق كار مربوط از طرف نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور گواهي شده باشد.

۲ ـ به تشخيص مرجع رسمي كشور مربوط، داراي سابقه تخلف حرفه‌اي نباشد.

۳ ـ به تشخيص سازمان، در ۵ سال گذشته حداقل يك كار نظير كار مورد نظر انجام داده باشد.

۴ ـ شعبه خود را در ايران به ثبت رسانده باشد. چنانچه قراردادي با شعبه ايراني شركت به امضا برسد، شركت يا مؤسسه اصلي، حسن انجام كار را تضمين نمايد.

تبصره ‌ـ‌ در موارد خاص كه به علت شرايط و‌يژه و يا ماهيت كار و يا فقدان مشاو‌ر ايراني و‌اجد شرايط، استفاده از مشاو‌ر خارجي ضرو‌رت داشته باشد، از اشخاص حقيقي ياحقوقي مؤسسات خارجي (با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پرو‌ژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدو‌ر خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵-) استفاده مي‌شود.

ث ـ حداقل شرايط گرو‌ه همكاري:

۱ ـ گرو‌ه همكاري، حايز تخصص لازم براي كار مورد نظر باشد.

۲ ـ ميزان همكاري هر يك از اعضاي گرو‌ه براي كار مورد نظر، متناسب با سهم كار ارجاعي به هر كدام خواهد بود.

۳ ـ با انعقاد هر قرارداد توسط گرو‌ه همكاري ثبتي، براساس موافقت نامه و به طور متناسب ظرفيت اعضاي ذي ‌مدخل اشغال مي‌گردد.

ماده ۱۰ ـ عوامل مؤثر بر تشخيص صلاحيت به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ نيرو‌ي انساني متخصص.

ب ـ كارهاي انجام شده (تجربه كاري شركت).

پ ـ ساختار مديريتي .

ت ـ امكانات پشتيباني .

تبصره ـ طراحي، مرمت و احياي آثار ملي ثبت شده تنها توسط مشاو‌راني كه براي اين كار تأ‌ييد صلاحيت شده‌اند، مجاز مي‌باشد.

ماده ۱۱ ـ امتياز كل به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ امتياز كل برابر است با حاصلضرب ضريب ارزشيابي در مجموع امتيازهاي مربوط به عوامل چهارگانه (موضوع ماده ۱۰) مطابق با جداو‌ل شماره (۱‌ـ‌۱) و (۱‌ـ‌۲) و (۱‌ـ‌۳) به شرح و رابطه زير:

(امتياز ساختار مديريتي و امكانات پشتيباني + امتياز تجربه‌كاري + امتياز نيرو‌ي انساني متخصص) * ضريب ارزشيابي = امتيازكل

۱ ـ جدو‌ل شماره ۱‌ـ‌ ۱ ـ براي تشخيص صلاحيت مشاو‌ران درتخصصهاي:

معماري داخلي ‌ـ‌ معماري و تزئينات داخلي آثار تاريخي ـ فضاي سبز‌ـ‌ ژئوتكنيك ‌ـ‌ سازه ‌ـ‌ تأ‌سيسات برق و مكانيك ‌ـ‌ ژئوفيزيك ‌ـ‌ محيط زيست – زمين شناسي ‌ـ‌ بازرسي فني ‌ـ‌ خدمات كامپيوتري ـ خدمات مديريت، سيستم و اقتصاد ‌ـ‌ ايمني و كاهش خطرات و پدافند غيرعامل ‌ـ‌ ترافيك و حمل و نقل ‌ـ‌ نقشه‌برداري.

۲ ـ جدو‌ل شماره ۱‌ـ‌۲ ـ براي تشخيص صلاحيت مشاو‌ران در تخصصهاي:

شهرسازي ‌ـ‌ ساختمان ‌ـ‌ توانمندسازي بافتهاي فرسوده ـ طراحي شهري ـ راهسازي ‌ـ‌ راه‌آهن ‌ـ‌ فرو‌دگاه سازي بندرسازي ‌ـ‌ شبكه‌هاي آبياري و زهكشي ‌ـ‌ تأ‌سيسات آب و فاضلاب ‌ـ‌ حفاظت و مهندسي رو‌دخانه ـ كشاو‌رزي و دامپرو‌ري ‌ـ‌ شيلات و آبزيان ‌ـ‌ گرو‌ه پست و مخابرات ‌ـ‌ مطالعات جغرافيايي و برنامه‌ريزي فضايي ‌ـ‌ ميراث فرهنگي ‌ـ‌ گرو‌ه مطالعات آماري ‌ـ‌ گرو‌ه زمين‌شناسي و معدن ‌ـ‌ خدمات آموزشي و توسعه منابع انسان ‌ـ‌ باستان‌شناسي، طراحي، مرمت و احياي آثار تاريخي.

۳ ـ جدو‌ل شماره ۱‌ـ‌۳- براي تشخيص صلاحيت مشاو‌ران در تخصصهاي:

سدسازي ‌ـ‌ گرو‌ه نفت و گاز‌ـ‌ گرو‌ه انرژي ‌ـ‌ گرو‌ه صنعت.

تبصره ‌ـ‌ حداقل شرايط لازم براي تشخيص صلاحيت مشاو‌ران در تخصصهاي معماري و تزئينات داخلي آثار تاريخي، باستان‌شناسي، طراحي، مرمت و احياي آثار تاريخي توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و و‌زارت مسكن و شهرسازي تعيين خواهد شد.

ب ـ امتياز نيرو‌ي انساني متخصص:

ضريب تداو‌م ماندگاري در و‌احد متقاضي * امتياز سوابق كاري مفيد با توجه به مدرك تحصيلي = امتيازنيرو‌ي انساني متخصص

۱ ـ امتياز تحصيلات و تجربه در هر پايه از تخصص براي افراد امتيازآو‌ر، بر اساس مدارك تحصيلي در مقاطع كارشناسي به بالا محاسبه و منظور مي‌شود.

۲ ـ امتياز سوابق كاري مفيد افراد امتيازآو‌ر، با توجه به مدرك تحصيلي، بر اساس فرمول شماره يك پيوست محاسبه و منظور مي‌گردد.

۳ ـ ضريب تداو‌م ماندگاري افراد امتيازآو‌ر در شركت، طبق جدو‌ل شماره (۳) پيوست محاسبه و منظور مي‌شود.

۴ ـ ضريب تصحيح نوع سابقه كار افراد امتيازآو‌ر، طبق جدو‌ل شماره (۴) پيوست محاسبه و منظور مي‌شود.

پ ـ محاسبه امتياز تجربه كاري مشاو‌ران:

امتياز تجربه كاري مشاو‌ران در تخصص مربوط، پس از جمع كل حق‌الزحمه دريافتي و اعمال ضريب تعديل به رو‌ش زير مطابق با جدو‌ل شماره (۵) پيوست محاسبه مي‌گردد:

(ضريب تعديل مربوط به سال دريافت حق‌الزحمه) × (جمع مبالغ حق‌الزحمه در سال انجام كار) ∑ = جمع كل حق‌الزحمه دريافتي

ت ـ امتياز ساختار مديريتي و امكانات پشتيباني بر اساس جداو‌ل شماره و ۶) پيوست محاسبه مي‌شود. ماده ۱۲ ـ مشاو‌ران نوع يك (شخص حقيقي ايراني) بر اساس جدو‌ل شماره (۸ ) پيوست تشخيص صلاحيت مي‌شوند.

ماده ۱۳ ـ فهرست كلي خدمات هر تخصص مطابق با جدو‌ل شماره (۱۰) پيوست مي‌باشد.

ماده ۱۴ ـ ضريب ارزشيابي عددي است كه بر اساس رو‌يه‌ها و دستورالعمل ارزشيابي مشاو‌ران كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي‌شود، محاسبه مي‌گردد.

تبصره ـ دستورالعمل ارزشيابي مشاو‌ران ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه از سوي سازمان تهيه و ابلاغ مي‌گردد. ضريب ارزشيابي مشاو‌ران در نخستين دو‌ره تشخيص صلاحيت مساو‌ي (يك) در نظرگرفته مي‌شود.

فصل چهارم ‌ـ‌ مقررات عمومي

ماده ۱۵ ـ سازمان موظف است عملكرد مشاو‌ران را در قالب دستورالعمل ابلاغي مورد ارزشيابي قرار داده و نتايج حاصل شده را براي تعيين صلاحيت، شاخص ارزشيابي و انتخاب مشاو‌ران برتر استفاده نمايد.

الف ـ دستگاههاي اجرايي موظفند بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان (دستورالعمل ارزشيابي مشاو‌ران) اطلاعات مورد نياز براي ارزشيابي را، در مورد و‌ضع قراردادها، كيفيت و نحوه كار مشاو‌ر، به موقع در اختيار سازمان قراردهند.

ب ـ در دو‌ره ارزشيابي، متناسب با ارزشيابي مشاو‌ران، گواهينامه صلاحيت آنان تغيير خواهد كرد.

ماده ۱۶ ـ هر دو سال يك بار مشاو‌ران شايسته و برتر، انتخاب و تشويق مي‌شوند. سازمان موظف است دستورالعمل لازم براي انتخاب بهترينهاي مهندسي كشور را تهيه و بر اساس آن جشنواره انتخاب مشاو‌ران برتر را برگزار نمايد. در اين راستا دستگاههاي اجرايي موظف به همكاري با سازمان مي‌باشند.

ماده ۱۷ ـ به منظور رسيدگي و برخورد يكسان با تخلفات مشاو‌ران، سازمان موظف است دستورالعمل مربوط را، حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه و تنظيم نمايد. دستورالعمل يادشده شامل نحوه رسيدگي به تخلفات و جرايم مربوط از اخطار كتبي تا محرو‌ميت كامل از ارجاع كار و لغو گواهينامه تشخيص صلاحيت مي‌باشد. اهم تخلفات به شرح زير تعيين مي‌گردند:

الف ـ ارايه اطلاعات خلاف و‌اقع در مراحل تشخيص صلاحيت و يا ارجاع كار.

ب ـ عدم ارايه گزارش و‌ضعيت تمامي كارهاي در دست اجرا و نتايج حاصل از انجام خدمات به سازمان.

پ ـ عدم جايگزيني فرد مناسب در مدت سه ماه در صورت خرو‌ج فرد امتيازآو‌ر از شركت.

۱ ـ در صورتي كه مشاو‌ر، كار در دست اجرا در رابطه با تخصص فرد خارج شده داشته باشد، بايد ظرف يك ماه نسبت به جايگزيني فرد خارج شده اقدام نمايد.

۲ ـ چنانچه فرد خارج شده به دلخواه خود و يا بر اثر قصور در انجام و‌ظايف اخراج شده باشد، تا مدت يك سال نمي‌تواند براي و‌احد ديگري كسب امتياز نمايد.

ت ـ هرگاه قصور مشاو‌ر در ارايه خدمات منجر به صدو‌ر اخطار كتبي يا فسخ قرارداد گردد.

تبصره ـ اعتراض مشاو‌ر به محرو‌ميت ايجاد شده به لحاظ رعايت بند فوق، در كارگرو‌ه فني تشخيص صلاحيت مشاو‌ران رسيدگي مي‌گردد.

ث ـ هرگاه در اثر قصور مشاو‌ر در تنظيم اسناد مناقصه و عدم رعايت ضوابط و بخشنامه‌هاي سازمان، قرارداد پيمانكاري خدشه‌دار شود.

ج ـ پذيرش كار توسط مشاو‌ر بيش از ظرفيت مجاز بدو‌ن كسب مجوز.

چ ـ تخلفات اعلام شده از سوي تشكل ذي‌ربط.

ماده ۱۸ ـ مشاو‌ران موظفند مفاد اين آيين‌نامه، دستورالعملها و بخشنامه‌هايي كه در چارچوب اين آيين‌نامه توسط سازمان صادر مي‌گردد، رعايت نمايند.

ماده ۱۹ ـ تشخيص صلاحيت و‌احدهاي طرح و ساخت غيرصنعتي تا ابلاغ آيين‌نامه مربوط، به صورت موردي با پيشنهاد دستگاه اجرايي، توسط سازمان انجام خواهد شد.

ماده ۲۰ ـ با تصويب و ابلاغ اين آيين‌نامه، تمامي ضوابط و مقررات قبلي تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي و‌احدهاي خدمات مشاو‌ره، موضوع تصويبنامه شماره ۳۷۰۲۲/ت۱۱۵ك مورخ ۱۳۶۹/۷/۱ لغو و براي تشخيص صلاحيت و‌احدهاي مشاو‌ره، اين آيين‌نامه ملاك عمل خواهد بود.

ماده ۲۱ ـ مشاو‌ران تشخيص صلاحيت شده بر اساس ضوابط قبلي تا مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، و‌ضعيت خود را با ضوابط اين آيين‌نامه تطبيق داده و گواهينامه صلاحيت دريافت مي‌نمايند.

معاون اول رييس جمهور – محمدرضا عارف

جدول ۱-۱ حداقل شرايط لازم براي تشخيص صلاحيت مشاوران در تخصص هاي مندرج در ماده ۱۱

پايه

حداكثر تعداد كار مجاز

حداقل شرايط افراد فني الزامي امتيازآور

**

حداقل امتياز و شرايط ساير افراد فني، تجربه كاري و (ساختار مديريت و امكانات پشتيباني)

امتياز كل

حداقل شرايط سرگروه

افراد فني الزامي امتيازآور

ساير افراد فني

**

تجربه كاري

ساختار مديريتي و امكانات پشتيباني

سه

۴

يكنفر كارشناس با امتياز معادل ۵ سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت يك

۹۱

يكنفر كارشناس با امتياز معادل ۵ سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت دو

۹۱

يكنفر كارشناس با امتياز معادل ۴ سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت سه

۸۷

۴۰

۳۰۹

دو

۵

يكنفر كارشناس با امتياز معادل ۸ سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت يك

۱۰۳

يكنفر كارشناس با امتياز معادل ۶سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت دو

۹۵

يكنفر كارشناس با امتياز معادل ۵ سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت سه

۹۱

۱۵۰

۶۵

۵۰۴

يك

۶

يكنفر كارشناس با امتياز معادل ۱۰ سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت يك

۱۰۹

يكنفر كارشناس با امتياز معادل ۸ سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت دو

۱۰۳

يكنفر كارشناس با امتياز معادل ۶سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت سه

۹۵

۲۵۰

۸۵

۶۴۲

* امتياز امكانات و تجهيزات ، حداقل مي بايستي از چهار رديف جدول شماره (۶) تأمين مي گردد.

**افراد فني الزامي امتيازآور بايستي تمام وقت در واحد خدمات مشاوره شاغل باشند.

*** ۵۰% سابقه كار مفيد ارائه شده در تخصص هايي كه همراه با طراحي است، بايد در طراحي تخصص مورد تقاضا باشد.

جدول ۱-۲ حداقل شرايط لازم براي تشخيص صلاحيت مشاوران در تخصص هاي مندرج در ماده ۱۱

پايه

حداكثر تعداد كار مجاز

حداقل شرايط افراد فني الزامي امتيازآور

**

حداقل امتياز و شرايط ساير افراد فني، تجربه كاري و (ساختار مديريت و امكانات پشتيباني)

امتياز كل

حداقل شرايط سرگروه

افراد فني الزامي امتيازآور

ساير افراد فني

**

تجربه كاري

ساختار مديريتي و امكانات پشتيباني

سه

۴

يكنفر كارشناس با امتياز معادل ۷ سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت يك

۹۹

يكنفر كارشناس با امتياز معادل ۵ سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت دو

۹۱

يكنفر كارشناس با امتياز معادل ۴ سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت سه

۸۷

_

۴۵

۳۲۲

دو

۵

يكنفر كارشناس با امتياز معادل ۱۰ سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت يك

۱۰۹

يكنفر كارشناس با امتياز معادل ۷سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت دو

۹۹

يكنفر كارشناس با امتياز معادل ۷ و ۴ سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت سه

۱۸۶

۲۰۰

۹۰

۶۸۴

يك

۶

يكنفر كارشناس با امتياز معادل۱۲ سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت يك

۱۱۵

يكنفر كارشناس با امتياز معادل ۸و ۱۰ سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت دو

۲۱۲

يكنفر كارشناس با امتياز معادل ۸ و ۱۰سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت سه

۲۱۲

۳۰۰

۱۲۵

۹۶۴

* امتياز امكانات و تجهيزات ، حداقل مي بايستي از چهار رديف جدول شماره (۶) تأمين مي گردد.

**افراد فني الزامي امتيازآور بايستي تمام وقت در واحد خدمات مشاوره شاغل باشند.

*** ۵۰% سابقه كار مفيد ارائه شده در تخصص هايي كه همراه با طراحي است، بايد در طراحي تخصص مورد تقاضا باشد.

جدول ۱-۳ حداقل شرايط لازم براي تشخيص صلاحيت مشاوران در تخصص هاي مندرج در ماده ۱۱

پايه

حداكثر تعداد كار مجاز

حداقل شرايط افراد فني الزامي امتيازآور

**

حداقل امتياز و شرايط ساير افراد فني، تجربه كاري و (ساختار مديريت و امكانات پشتيباني)

امتياز كل

حداقل شرايط سرگروه

افراد فني الزامي امتيازآور

ساير افراد فني

**

تجربه كاري

ساختار مديريتي و امكانات پشتيباني

سه

۴

يكنفر كارشناس با امتياز معادل ۱۰ سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت يك

۱۰۹

يكنفر كارشناس با امتياز معادل ۸ سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت دو

۲۰۶

_

۵۰

۲۶۵

دو

۵

يكنفر كارشناس با امتياز معادل ۱۲ سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت يك

۱۱۵

سه نفر كارشناس با امتياز معادل ۱۰سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت دو و سه

۳۲۷

يك نفر كارشناس با امتياز معادل ۵ سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت سه

و (چهار يا پنج)

۹۱

۲۵۰

۱۲۰

۹۰۲

يك

۶

يكنفر كارشناس با امتياز معادل۱۵ سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت يك

۱۲۴

چهار نفر كارشناس با امتياز معادل ۸، ۸، ۱۰ و ۱۰ سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت دو، سه و چهار

۴۱۶

دونفر كارشناس با امتياز معادل ۸ و ۸سال سابقه كار مفيد

***

در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ با ضريب الويت سه، چهار و پنج

۳۰۶

۴۰۰

۱۷۵

۱۳۲۱

* امتياز امكانات و تجهيزات ، حداقل مي بايستي از چهار رديف جدول شماره (۶) تأمين مي گردد.

**افراد فني الزامي امتيازآور بايستي تمام وقت در واحد خدمات مشاوره شاغل باشند.

*** ۵۰% سابقه كار مفيد ارائه شده در تخصص هايي كه همراه با طراحي است، بايد در طراحي تخصص مورد تقاضا باشد.

فرمول شماره يك (محاسبه امتياز سابقه كار بعد از اخذ مدرك تحصيلي) A+B (b)= امتياز سوابق كاري مفيد با توجه به مدرك تحصيلي

: B, A ضريب ثابتي مي با شند كه طبق جدول زير محاسبه مي شوند.

:N سوابق كار مفيد و مؤثر

ضريب

كارشناس

كارشناس ارشد

دكترا

A

۶۰

۷۵

۹۰

B

۱۱

۱۲

۱۳

توضيح (۱): چنانچه فاصله بين ليسانس و فوق ليسانس بيشتر از دو سال باشد، اختلاف امتياز سنوات مازاد بر دو سال، محاسبه و به امتياز وي اضافه مي شود،

توضيح (۲): چنانچه فاصله بين فوق ليسانس و دكترا بيشتر از چهار سال باشد، اختلاف امتياز سنوات مازاد بر چهار سال، محاسبه و به امتياز وي اضافه مي شود.

جدول شماره (۲) ضريب اولويت مدرك تحصيلي برحسب تخصص در گروه شهرسازي و معماري

تخصص*

رشته تحصيلي

شهر سازي

ساختمان هاي آموزشي، ورزشي، بهداشتي و درماني

ساختمان هاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و نظامي

معماري داخلي

ساماندهي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و و سكونتگاه هاي غير رسمي

طراحي شهري

برنامه ريزي شهري، روستايي برنامه ريزي شهري و منطقه اي

۱

۱

۲

ترافيك – زمين شناسي

۳

معماري

۲

۱

۱

۲

۲

۱

راه و ساختمان – عمران

۳

۲

۲

۳

سازه – زلزله

۲

۲

۳

۲

معماري داخلي

۳

۱

شهرسازي

۱

۳

۳

۱

۱

جغرافياي شهري

۲

۲

۳

مكانيك – برق

۳

۳

۳

۳

محيط زيست

۳

۳

۳

۳

۲

۲

جامعه شناسي – برنامه ريزي اجتماعي

۱

۱

۲

طراحي شهري

۱

۳

۳

۲

۱

اقتصاد شهري

۳

۱

۲

طراحي محيط

۳

۳

۱

اقتصاد

۲

* تخصص هاي جديد قابل بررسي و در صورت نياز با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان اضافه خواهد شد.

جدول شماره (۲) ضريب اولويت مدرك تحصيلي برحسب تخصص در گروه شهرسازي و معماري

تخصص*

رشته تحصيلي

راهسازي

راه آهن

فرودگاه ها

بندرسازي و سازه هاي دريايي

ترافيك و حمل و نقل

راه و ساختمان – عمران

۱

۱

۱

۱

۲

سازه

۲

۲

۱

۱

۲

زمين شناسي

۳

۳

۳

۳

مكانيك خاك – ژئوتكنيك

۲

۲

۲

۲

برق

۳

۳

الكترو مكانيك – مكانيك

۲

۳

۳

هيدروليك

۳

۳

۲

هيدرولوژي

۳

۳

حمل و نقل – ترافيك

۳

۳

۳

۳

۱

تأسيسات – مخابرات – ناوبري

۳

۳

اقيانوس شناسي – علوم دريايي – مهندسي دريا

۳

معماري

۲

مهندسي راه آهن

۲

۱

سازه هاي دريايي

۱

اقتصاد

۲

۲

۲

۲

نرم افزار – شهرسازي – برنامه ريزي شهري – جغرافيا

۳

محيط زيست

۲

۲

* تخصص هاي جديد قابل بررسي و در صورت نياز با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان اضافه خواهد شد.

جدول شماره (۲): ضريب الويت مدرك تحصيلي برحسب تخصص در گروه مهندسي آب

تخصص*

رشته تحصيلي

سدسازي

شبكه هاي آبياري و زهكشي

تأسيسات آب و فاضلاب

حفاظت و مهندسي رودخانه

راه و ساختمان – عمران (عمران)

۱

۲

۲

۱

عمران آب

۲

۱

۲

۱

مكانيك

۳

۳

۱

۱

آبياري – آب و خاك – آبياري و زهكشي

۲

۱

۲

۱

منابع آب – ژئوتكنيك – مكانيك خاك – هيدرولوژي – هيدروژئولوژي – زمين شناسي مهندسي

۲

۱

۱

۳

سازه – سازه آبي – هيدروليك

۱

۲

۱

۳

الكترو مكانيك – الكترونيك – برق

۴

۳

۳

كشاورزي عمومي – خاك شناسي

۵

۳

۳

مهندسي شيمي

۲

زمين شناسي – مديريت ساخت – برنامه ريزي آب

۴

۳

۳

مهندسي رودخانه

۳

۳

۱

زلزله

۲

۳

۳

بهداشت محيط

۳

۲

اقتصاد

۲

۳

آبخيزداري

۲

۲

محيط زيست

۳

۳

۳

۳

* تخصص هاي جديد قابل بررسي و در صورت نياز با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان اضافه خواهد شد.

جدول شماره (۲): ضريب الويت مدرك تحصيلي برحسب تخصص در گروه مطالعات كشاورزي

تخصص*

رشته تحصيلي

كشاورزي، منابع طبيعي و دامپروري

شيلات و آبزيان

فضاي سبز

كشاورزي عمومي – زراعت – باغباني

۱

۱

آب و خاك – آبياري – جنگل و مرتع – خاكشناسي

۲

۲

۲

ماشين آلات كشاورزي – آبخيزداري – راه و ساختمان – سازه – عمران – عمران روستايي – آب شناسي

۳

۳

۳

اقتصاد كشاورزي – هواشناسي

۳

۳

شيلات ، تكثير و پرورش آبزيان

۱

هيدروبيولوژي

۳

۲

ايمنولوژي – بيولوژي دريا – تغذيه آبزيان

۲

مهندسي فضاي سبز

۱

معماري – شهرسازي

۲

مكانيك – تأسيسات – طراحي محيط زيست – طراحي شهري

۳

۳

۳

دامپروري

۱

۲

محيط زيست

۳

۳

۳

* تخصص هاي جديد قابل بررسي و در صورت نياز با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان اضافه خواهد شد.

جدول شماره (۲): ضريب الويت مدرك تحصيلي برحسب تخصص در گروه انرژي

تخصص*

رشته تحصيلي

توليد، توزيع و انتقال نيرو

ديسپاچينگ و مخابرات نيرو

انرژي هسته اي

برق (قدرت) – برق – الكتروتكنيك

۱

۱

۳

مكانيك

۲

۲

۴

سازه – راه و ساختمان – عمران

۳

۳

۴

الكترونيك – مخابرات

۲

۱

كامپيوتر (نرم افزار)

۳

۲

۴

مهندسي كنترل

۱

۱

تأسيسات

۲

۲

۴

مهندسي مواد – شيمي هسته اي

۲

فيزيك هسته اي – مهندسي هسته اي

۱

اقتصاد مهندسي – اقتصاد انرژي

۲

۲

۲

فيزيك بهداشت

۲

مهندسي شيمي – مهندسي استخراج – ژئوفيزيك – ژئوشيمي

۳

اقتصاد

۴

۴

محيط زيست

۵

۵

۲

* تخصص هاي جديد قابل بررسي و در صورت نياز با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان اضافه خواهد شد.

جدول شماره (۲): ضريب الويت مدرك تحصيلي برحسب تخصص در گروه پست و مخابرات

تخصص*

رشته تحصيلي

تجهيزات پستي مكانيزه، شبكه هاي جامع پستي

مطالعات طرح هاي جامع مخابراتي

سوئيچينگ مخابراتي( تلكس، تلفن ديتا ، موبايل)

انتقال (مايكروويو، ماهواره، فيبر نوري، كابل و ديتا)

برق (قدرت) – برق – الكتروتكنيك

۱

۱

۱

۱

مكانيك

۲

۲

۲

۲

سازه – راه و ساختمان – عمران

۳

۳

۳

۳

الكترونيك – مخابرات

۱

۱

۱

۱

كامپيوتر (نرم افزار)

۲

۲

۱

۱

مهندسي كنترل

۱

۱

۱

۱

تأسيسات

۲

۳

۳

۳

اقتصاد

۲

۱

۲

۲

* تخصص هاي جديد قابل بررسي و در صورت نياز با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان اضافه خواهد شد.

جدول شماره (۲) ضريب اولويت مدرك تحصيلي برحسب تخصص در گروه صنعت

تخصص*

رشته تحصيلي

صنايع برق و الكترونيك

صنايع سلولزي، شيميايي، تبديلي و تكميلي كشاورزي، نساجي و پليمري

صنايع حمل و نقل (خودرو)

صنايع فلزات اساسي (نورد، ذوب و ريخته گري) و ماشين سازي

صنايع كاني هاي غيرفلزي

برق – الكترونيك

۱

۲

۲

۳

۴

مكانيك

۲

۲

۱

۱

۲

تأسيسات

۳

۲

۲

۲

۳

داروسازي – صنايع غذايي

۲

مهندسي شيمي

۱

۲

صنايع

۱

۲

۱

۱

۲

ماشين سازي

۱

۲

متالوژي – توليد – مواد

۲

۲

۲

۱

۲

ابزار دقيق

۴

۴

۴

۳

نساجي

۱

۳

معدن

۱

محيط زيست

۵

۲

۲

۲

۲

اقتصاد صنعتي

۱

۱

۱

۱

۱

* تخصص هاي جديد قابل بررسي و در صورت نياز با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان اضافه خواهد شد.

جدول شماره (۲): ضريب الويت مدرك تحصيلي برحسب تخصص در گروه زمين شناسي و معدن

تخصص*

رشته تحصيلي

زمين شناسي

پي جويي و اكتشاف معادن

آماده سازي و بهره برداري معادن

كانه آرايي و فرآوري مواد

مهندسي اكتشاف معدن – اكتشاف نفت

۲

۱

۲

۲

هيدروژئولوژي – زمين شناسي

۱

۱

۲

۳

ژئو فيزيك – ژئو شيمي

۲

۳

سنگ شناسي – كاني شناسي – آب شناسي – فسيل شناسي

۲

۲

۲

۳

استخراج معدن – مهندسي معدن – شيمي معدني

۲

۲

۱

۱

كانه آرايي

۳

۳

۲

۱

متالوژي – مواد

۳

۳

۲

مكانيك

۳

۳

۳

۳

ژئوتكنيك – جغرافيا

۳

اقتصاد صنعتي

۱

محيط زيست

۳

۳

۲

۲

زمين شناسي ساختماني (تكنونيك)

۲

۳

ژنومورفولوژي

۳

۳

۳

مهندسي زمين شناسي

۲

۳

۳

* تخصص هاي جديد قابل بررسي و در صورت نياز با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان اضافه خواهد شد.

جدول شماره (۲) ضريب اولويت مدرك تحصيلي برحسب تخصص در گروه نفت و گاز

تخصص*

رشته تحصيلي

اكتشاف و استخراج نفت و گاز

صنايع پالايشگاه نفت و پتروشيمي

خطوط انتقال نفت و فشار گاز

تأسيسات بالادستي روزميني

شبكه توزيع ايستگاه هاي كاهش فشار گاز

صنايع پالايشگاه گاز

مهندسي زمين شناسي

۱

پتروفيزيك

۲

مهندسي نفت – مهندسي مخازن

۳

۱

۳

۳

۵

۵

ژئوفيزيك

۲

مهندسي شيمي – مهندسي گاز

۴

۱

۳

۳

۵

۱

حفاري و بهره برداري

۵

راه و ساختمان – عمران

۳

۲

۲

۲

۴

مكانيك الكترومكانيك

۵

۲

۱

۱

۱

۲

برق – الكترونيك

۵

۴

۵

۴

۳

۳

سازه

۳

۲

۵

۲

۳

ابزار دقيق

۴

۵

۵

۳

۵

تأسيسات

۵

۵

۴

۵

۱

۵

پتروشيمي

۴

۱

۳

۳

۵

۱

اقتصاد مهندسي – اقتصاد صنعتي

۲

۱

۳

۱

صنايع – مواد

۵

۵

۵

۵

۵

۵

فرآيند

۴

۱

۳

۳

۵

۱

محيط زيست – ايمني – بهداشت

۲

۲

۲

۲

۲

۲

سيستم – كامپيوتر

۵

۵

۵

۵

حفاظت از خوردگي

۲

۲

۲

* تخصص هاي جديد قابل بررسي و در صورت نياز با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان اضافه خواهد شد.

جدول شماره (۲): ضريب الويت مدرك تحصيلي برحسب تخصص در گروه مطالعات آماري

تخصص*

رشته تحصيلي

اقتصادي، اجتماعي خانوار

صنعت، معدن و زيربنايي

كشاورزي

خدمات

آمار

۱

۱

۱

۱

كامپيوتر

۳

۳

۳

۳

رياضي و كاربرد آن در كامپيوتر

۳

۳

۳

۳

جمعيت شناسي

۱

علوم اجتماعي – جامعه شناسي – پژوهشگري

۲

مديريت بازرگاني

۲

مديريت صنعتي

۲

صنايع – معادن

۲

كشاورزي – زراعت – باغباني

۲

اقتصاد

۱

۱

۱

۱

اقتصاد كشاورزي

۱

بازرگاني

۲

* تخصص هاي جديد قابل بررسي و در صورت نياز با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان اضافه خواهد شد.

جدول شماره (۲): ضريب الويت مدرك تحصيلي برحسب تخصص در گروه ميراث فرهنگي

تخصص*

رشته تحصيلي

پژوهش هاي فرهنگي

مرمت و احيا

معرفي

معماري

۱

۱

۱

راه ساختمان – عمران – شهرسازي

۲

۲

۲

سازه زلزله

۱

مرمت بنا

۱

۱

معماري داخلي – طراحي منظر

۲

۱

مكانيك – برق

۱

جغرافياي شهري – طراحي شهري

۲

۲

برنامه ريزي شهري

۲

باستان شناسي

۱

۲

۲

الكترونيك

۲

* تخصص هاي جديد قابل بررسي و در صورت نياز با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان اضافه خواهد شد.

جدول شماره (۲): ضريب الويت مدرك تحصيلي برحسب تخصص در گروه خدمات برنامه ريزي مديريت

تخصص*

رشته تحصيلي

خدمات مديريت، سيستم و اقتصاد

خدمات برنامه ريزي، آموزشي و توسعه منابع انساني

مديريت (اداري، صنعتي و بازرگاني)

۲

۳

مديريت و برنامه ريزي آموزشي – مديريت آموزشي – برنامه ريزي آموزشي – برنامه ريزي درسي – آموزش بزرگسالان – تحقيقات آموزشي تكنولوژي آموزشي – علوم تربيتي

۱

مديريت منابع انساني – رفتار سازماني – مديريت دولتي – روانشناسي تربيتي – آموزش و پرورش تطبيقي – تاريخ و فلسفه – آموزش و پرورش – مديريت اجرايي

۲

مديريت تحقيق و توسعه – مديريت سيستم ها – روانشناسي سازماني و صنعتي

۳

علوم كامپيوتري – كارشناس تحقيق در عمليات – صنايع

۲

سيستم – اقتصاد – برنامه ريزي توسعه – توسعه اقتصادي – اقتصاد صنعتي

۱

جامعه شناسي – جمعيت شناسي – علوم اجتماعي – محيط زيست

۳

* تخصص هاي جديد قابل بررسي و در صورت نياز با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان اضافه خواهد شد.

جدول شماره (۲): ضريب الويت مدرك تحصيلي برحسب تخصص در گروه تخصص هاي مشترك صفحه ۱ از ۲

تخصص*

رشته تحصيلي

ژئو تكنيك

سازه

تأسيسات برق و مكانيك

ژئو فيزيك

محيط زيست

بازرسي فني

خدمات كامپيوتري

ايمني و كاهش خطرات و پدافند غير عامل*

راه و ساختمان – عمران – شهرسازي – برنامه ريزي شهري و منطقه اي

۱

۲

۲

۳

۱

ژئو تكنيك

۱

۲

۳

۲

زمين شناسي

۳

۳

۲

سازه

۲

۱

۲

مكانيك

۱

۳

۱

۲

برق و الكترومكانيك

۱

۲

۲

مكانيك سيالات

۱

ژئوفيزيك

۳

۱

اكتشاف نفت

۲

آب شناسي

۲

۳

مهندسي معدن

۳

۳

۳

محيط زيست بهداشت

۳

۱

منابع آب – آب و خاك

۲

مهندسي شيمي – پتروشيمي – نفت

۳

۳

۲

۳

فسيل شناسي – كاني شناسي – سنگ شناسي

۳

ژئوشيمي

۳

۲

مواد متالورژي

۱

ابزار دقيق

۲

۲

۳

علوم كامپيوتري – كارشناس تحقيق در عمليات

۳

۱

۳

صنايع

۲

۲

سيستم

۲

مديريت (اداري، صنعتي و بازرگاني)

۳

حفاظت از حريق

۳

۱

جغرافيا

۲

۳

تخصص هاي جديد قابل بررسي و در صورت نياز با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان اضافه خواهد شد.

تمام رشته هاي تحصيلي مهندسي، به شرط داشتن حداقل ۳ سال تجربه كار در رشته هاي داراي (*)، مي توانند به عنوان الويت ۳ منظور گردند.

جدول شماره (۲): ضريب الويت مدرك تحصيلي برحسب تخصص در گروه خدمات برنامه ريزي مديريت

تخصص*

رشته تحصيلي

نقشه برداري

مطالعات جغرافيايي و برنامه ريزي فضايي

سيستم آناليز

۲

مديريت (اداري، صنعتي، بازرگاني)

۳

عمران ملي – شهرسازي – معماري – آمايش

۲

نرم افزار – سنجش از دور – سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي – اقيانوس شناسي – فيزيك – ليسانس نظامي – معدن – زمين شناسي

۳

برنامه ريزي شهري و منطقه اي – برنامه ريزي روستايي

۱

فتوگرامتري – نقشه برداري – ژئودزي

۱

كارتوگرافي

۳

هيدروگرافي

۲

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي توسعه

۱

اقتصاد – جامعه شناسي – جغرافياي انساني

۲

مهندسي كشاورزي – منابع طبيعي – خاك شناسي – دامپروري – عمران روستايي

۳

جغرافيا – جغرافياي طبيعي

۲

عمران ، عمران – راه و ساختمان

۲

محيط زيست تاريخ

۳

* تخصص هاي جديد قابل بررسي و در صورت نياز با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان اضافه خواهد شد.

جدول شماره (۳): ضريب ماندگاري افراد امتياز آور

تداوم سابقه كار در شركت متقاضي

ضريب

كمتر از ۲ سال

۱

۲ تا ۵ سال

۱۵/۱

۵ تا ۱۰ سال

۳۵/۱

۱۰ تا ۱۵ سال

۶۰/۱

۱۵ سال و بيشتر

۷۰/۱

جدول شماره (۴): ضريب تصحيح نوع سابقه كار افراد امتيازآور

نوع فعاليت

سابقه كار (سمت)

ضريب امتياز در تخصص (درصد)

خدمات مشاوره در تخصص مورد تقاضا

مدير عامل

عضو هيئت مديره

مدير پروژه

كادر فني طراحي يا سرناظر

كادر نظارت

۱۰۰

۹۰

۹۵

۸۰

۶۰

عمليات ساخت در ارتباط با تخصص درخواستي

مديرعامل

رييس كارگاه

مدير پروژه

كادر فني

۶۵

۵۵

۶۰

۴۰

مديريت اجرايي در ارتباط با تخصص درخواستي

مدير يا رييس واحد فني

مدير يا مسئول پروژه

كارشناس فني در امور

مطالعه و طراحي

كارشناس امور اجرايي

۸۰

۸۰

۷۰

۵۰

علمي و پژوهشي در ارتباط با تخصص درخواستي

استاد دانشگاه

كارشناس موسسات علمي و تحقيقات

۷۰

۷۰

ضريب امتياز در تخصص هاي ديگر مربوط به همان گروه ۸۰%

ضريب امتياز در تخصص هاي ساير گروهها ۴۰%

جدول شماره (۵): امتيازات متعلقه به مبلغ حق الزحمه براي تجربه كاري

رديف

ميزان حق الزحمه دريافتي

امتياز

۱

تا (۱۰۰) ميليون ريال

به ازاي هر (۱۰) ميليون ريال، (۱) امتياز

۲

تا (۲۵۰) ميليون ريال

تا (۱۰۰) ميليون ريال مانند رديف يك و مازاد، هر (۱۰) ميليون ريال، (۶/۰ امتياز)

۳

تا (۵۰۰) ميليون ريال

تا (۲۵۰) ميليون ريال مانند رديف دو و مازاد، هر (۱۰) ميليون ريال، (۴/۰ امتياز)

۴

تا (۱۰۰۰) ميليون ريال

تا (۵۰۰) ميليون ريال مانند رديف سه و مازاد، هر (۱۰) ميليون ريال، (۲۵/۰ امتياز)

۵

تا (۲۵۰۰) ميليون ريال

تا (۱۰۰۰) ميليون ريال مانند رديف چهار و مازاد، هر (۱۰) ميليون ريال، (۱۵/۰ امتياز)

۶

بيش از (۲۵۰۰) ميليون ريال

تا (۲۵۰۰) ميليون ريال مانند رديف پنج و مازاد، هر (۱۰) ميليون ريال، (۱/۰ امتياز)

جدول شماره (۶): امتياز ساختار مديريتي

موضوع

حداكثر امتياز

سيستم مستندسازي استاندارد، مديريت و تضمين كيفيت، سيستم هاي MIS ، DSS، TQM، QC، QA *

۵۰

استراتژي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت، براي رسيدن به اهداف

۱۰

تحصيلات كلاسيك در رشته هاي مرتبط با مديريت علاوه بر رشته هاي فني _ مهندسي **

۲۰

نظام برنامه ريزي استراتژيك،آموزشي، پروژه و كنترل پروژه***

۳۰

ساختار سازماني و تشكيلات اداري منظم

۱۰

طبقه بندي مشاغل

۱۰

* به ازاي هر سيستم مستندسازي ۱۰ امتياز

** به ازاي هر نظام برنامه ريزي ۱۰ امتياز

*** به ازاي هر نفر ۱۰ امتياز

جدول شماره (۷): امتياز امكانات پشتيباني

موضوع

حداكثر امتياز

پژوهش و آموزش*

۱۰۰

مالكيت دفتر كار به ازاي هر ۱۰ متر مربع، (۵/۰) امتياز **

۲۵

كتابخانه به ازاي ۱۰۰ عنوان، (۲) امتياز

۲۰

رايانه، پلاتر و چاپگر به ازاي هر دستگاه قابل استفاده ،(۲) امتياز

۲۰

عضويت در مجامع حرفه اي معتبر (داخلي و بين المللي) ***

۲۰

تجهيزات ويژه****

۲۰

* گذراندن دوره هاي آموزشي كوتاه مدت حداقل دو هفته امتياز حداكثر ۲۰ امتياز

گذراندن دوره هاي آموزشي كوتاه مدت در زمينه مديريت امتياز حداكثر ۵ امتياز

مقاله علمي در سمينارها و نشريات بين المللي براي هر مقاله ۵ امتياز حداكثر ۲۰ امتياز

مقاله علمي در سمينارها و نشريات داخلي ۵ امتياز حداكثر ۵ امتياز

مشاركت در تدوين استانداردها و ضوابط معتبر ۵ امتياز حداكثر ۵ امتياز

ترجمه كتاب و مقاله مرتبط با تخصص امتياز حداكثر ۲۰ امتياز

ثبت اختراع و نوآوري ۱۰ امتياز حداكثر ۱۰ امتياز

گواهي صلاحيت حرفه اي از مجامع معتبر (داخلي و بين المللي) ۵ امتياز حداكثر ۱۰ امتياز

** اسناد و مدارك رسمي قابل ارايه به منظور اثبات مالكيت مي بايستي متعلق به واحد خدمات مشاوره يا سهامداران واحد خدمات مشاوره باشد.

*** به ازاي عضويت داخلي يا خارجي هريك ۱۰ امتياز

**** براساس فهرست هاي اعلام شده مي باشد.

جدول شماره (۸): تشخيص صلاحيت كارشناسان حقيقي

تعداد كار مجاز

حداقل سابقه كار مفيد در تخصص مورد درخواست

حداكثر حق الزحمه به ميليون ريال

پايه

۱

(۷) سال

۴۰

۳

۱

(۱۰) سال

۷۰

۲

۱

(۱۵) سال

۱۰۰

۱

۱مدرك تحصيلي متقاضي براي هر تخصص بايد منطبق با جدول شماره (۲) با ضريب اولويت يك باشد.

۲- در صورتيكه ۷۰% كار در دست اجراي كارشناس حقيقي انجام شده باشد، مي توان كار جديد ارجاع نمود.

جدول شماره (۹): مبلغ حداكثر حق الزحمه يا كار مناسب (ميليون ريال)

رديف

گروه

تخصص

حداكثر كار يا حق الزحمه مناسب (ميليون ريال)

پايه ۲

پايه ۳

پايه ۱

۱

شهرسازي و معماري

شهرسازي – توانمندسازي بافت هاي فرسوده – طراحي شهري *

۵۰۰

۱۵۰۰

۸۰۰۰

ساختمان هاي آموزشي، بهداشتي، ورزشي، مسكوني، تجاري، نظامي، صنعتي، معماري داخلي.

۱۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۲

راه و ترابري

راهسازي، راه آهن *

۱۰۰۰

۳۰۰۰

۱۰۰۰۰

فرودگاهها

۵۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

بندرسازي و سازه هاي دريايي

۲۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

ترافيك و حمل و نقل

۶۰۰

۱۲۰۰

۳۰۰۰

۳

مهندسي آب

تمام تخصص ها

۷۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۴

مطالعات كشاورزي

تمام تخصص ها*

۵۰۰

۱۰۰۰

۳۰۰۰

۵

انرژي

توليد، توزيع و انتقال نيرو، طرح هاي جامع مخابراتي

۲۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

ديسپاچينگ و مخابرات نيرو – انرژي هسته اي

۵۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۶

پست، مخابرات

تجهيزات پستي مكانيزه، سوئيچينگ، انتقال

۱۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۷

صنعت

تمام تخصص ها

۵۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۸

زمين شناسي و معدن

تمام تخصص ها*

۳۰۰

۶۰۰

۱۵۰۰

۹

نفت و گاز

اكتشاف و استخراخ

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

صنايع پالايشگاه نفت و كارخانه هاي پتروشيمي

۴۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

خطوط انتقال نفت و گاز

۱۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

تأسيسات بالادستي روزميني

۱۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

شبكه توزيع ايستگاه هاي كاهش فشار گاز

۶۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

پالايشگاه گاز

۲۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰

۱۰

ميراث فرهنگي

تمام تخصص ها

۵۰۰

۱۰۰۰

۲۰۰۰

۱۱

آمار

تمام تخصص ها

۳۰۰

۶۰۰

۲۰۰۰

۱۲

خدمات مديريت

تمام تخصص ها*

۶۰۰

۱۲۰۰

۳۰۰۰

۱۳

تخصص هاي مشترك

ژئوتكنيك، ژئوفيزيك، زمين شناسي *

۲۵۰

۷۰۰

۲۰۰۰

تأسيسات برق و مكانيك، سازه*

۴۰۰

۲۰۰۰

۴۰۰۰

بازرسي فني، خدمات كامپيوتري و فناوري اطلاعات، ايمني

۶۰۰

۱۲۰۰

۳۰۰۰

محيط زيست، اقتصاد*

۱۵۰

۳۰۰

۵۰۰

نقشه برداري*

۶۰۰

۱۵۰۰

۵۰۰۰

مطالعات جغرافيايي و برنامه ريزي فضايي *

۵۰۰

۱۵۰۰

۵۰۰۰

*حق الزحمه مشاور همان مبلغ كار مي باشد.

جدول شماره ۱۰ – شرح خدمات

رديف

گروه

تخصص

شرح اعم خدمات

۱

شهرسازي و معماري

۱-۱

شهرسازي

انجام مطالعات و برنامه ريزي و تهيه طرح هاي توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها، طرح هاي هادي شهري، طرح هاي آماده سازي و همچنين مطالعه و برنامه ريزي بخش هاي تاريخي شهري، ساماندهي صنايع و مشاغل مزاحم شهري، طرح هاي حفاظت شهرها در برابر حوادث (آتش سوزي، زلزله و سيل)، زيباسازي شهري.

۱-۲

ساختمان هاي آموزشي، ورزشي، بهداشتي و درماني

انجام مطالعات و تهيه طرح هاي مقدماتي، مرحله اول و دوم مديريت مصرف انرژي و نظارت بر اجراي كليه پروژه هاي آموزشي و تحقيقاتي، مراكز تربيتي، ورزشي، اماكن مذهبي، سياحتي، فرهنگي و هنري و بهداشتي و درماني و آزمايشگاهها.

۱-۳

ساختمان هاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و نظامي

انجام مطالعات و تهيه طرح هاي مقدماتي، مرحله اول و دوم مديريت مصرف انرژي و نظارت بر اجراي كليه واحدها و مجموعه هاي مسكوني، ساختمان هاي تجاري، ساختمان هاي اداري، صنعتي و كارخانه ها، مراكز مخابراتي، پستي مكانيزه و ساختمان هاي مربوط به خدمات شهري و ساختمان هاي خاص نظامي.

۱-۴

معماري داخلي

انجام مطالعات و تهيه طرح هاي مقدماتي، مرحله اول و دوم و نظارت بر ساخت پروژه هاي معماري داخلي، تهيه يادمانها و يادبودها، آرمها و نشانه ها و غيره.

۱-۵

ساماندهي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده و سكونتگاههاي غير رسمي

انجام مطالعات و برنامه ريزي و ساماندهي و بهسازي بافتهاي فرسوده و سكونتگاههاي غير رسمي، انجام مطالعات برنامه ريزي، امكان سنجي و تهيه طرح هاي راهبردي، ساختاري، بهسازي، نوسازي و ساماندهي و توانمندسازي بافتهاي ويژه (بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غير رسمي).

۱-۶

طراحي شهري

انجام مطالعات و برنامه ريزي و تهيه چارچوب و طرح هاي مفهومي در سطح شهر و تصميم گيري در مورد چگونگي عناصر شهري و تدوين راهبرد و سياستهاي برخورد با فضاي شهري و تهيه راهنماي طراحي شهري.

۲

راه و ترابري

۲-۱

راهسازي

انجام مطالعات مقدماتي و مراحل اول و دوم و نظارت بر اجراي راههاي روستايي، فرعي و اصلي آزادراهها، پلها و تونلها، ابنيه فني مربوط و بهسازي آنها و انجام خدمات فني و مشاوره اي در زمينه راهداري و نگهداري ماشين آلات، مطالعه نقاط حادثه خيز، ترافيكي و بهسازي راهها.

۲-۲

راه آهن

انجام مطالعات مقدماتي و مراحل اول و دوم و نظارت بر اجراي زيرسازي و روسازي راه آهن و ابنيه فني مربوط و بهسازي آنها، احداث ساختمانهاي جنبي (ايستگاهها)، علايم، برقي كردن.

۲-۳

فرودگاهها

احداث باند و تاكسي وي، پاركينگ هواپيما، جاده هاي دسترسي، جاده هاي گشت زني داخل فرودگاه، زهكشي محوطه، تأسيسات برق و سيويل، احداث ترمينال، ساختمانها جنبي و فني، طراحي و نصب و راه اندازي دستگاههاي راداري، مخابراتي، ناوبري.

۲-۴

بندرسازي و سازه هاي دريايي

مطالعات، طراحي مقدماتي و مراحل اول و دوم و نظارت بر اجراي بنادر صيادي، بنادر چندمنظوره، سازه هاي دريايي، لايروبي و تأسيسات ساحلي.

۲-۵

ترافيك و حمل و نقل

مطالعه و طراحي و برنامه ريزي سيستمهاي مختلف حمل و نقل جاده هاي زميني، هوايي، دريايي، راه آهن و خطوط لوله جهت جابجايي كالا و مسافر در سطوح مختلف درون شهري و برون شهري براي كليه تأسيسات زيربنايي و ناوگان ترابري، سيستمهاي كنترل و هدايت ترافيك، سيستم هاي حمل و نقل هوشمند، مديريت و سازماندهي سيستمهاي حمل و نقل.

۳

مهندسي آب

۳-۱

سدسازي

مطالعات امكان سنجي، مطالعات منابع آبهاي سطحي و زيرزميني، برنامه ريزي و اقتصاد آب، تلفيق منابع آبهاي سطحي و زيرزميني، مهندسي رودخانه، تأسيسات انحراف آب، كنترل و دفع سيلابها و اصلاح مسير رودخانه، انجام خدمات مهندسي سدهاي خاكي و بتني به منظور ذخيره و كنترل آب و توليد نيرو، تونل، نيروگاههاي آبي و سازه هاي جنبي، ساير ابنيه و تأسيسات وابسته به سدسازي.

۳-۲

شبكه هاي آبياري و زهكشي

مطالعات امكان سنجي، مطالعات منابع آبهاي سطحي و زيرزميني، برنامه ريزي و اقتصاد آب، تلفيق منابع آب، آبرساني سطحي و زيرزميني، مطالعه و طراحي شبكه هاي آبرساني، تأسيسات انحراف آب، بندهاي انحرافي تا ارتفاع ۵ متر، شبكه هاي آبياري و زهكشي و تأسيسات وابسته، تغذيه مصنوعي و آبياري تحت فشار.

۳-۳

تأسيسات آب و فاضلاب

مطالعات امكان سنجي، انجام مطالعات و تهيه طرح هاي خطوط جمع آوري، تأسيسات آبگيري، جمع آوري انتقال آب، شبكه هاي توزيع آب و جمع آوري فاضلاب، محاسبه نشت فيزيكي و نشتيابي شبكه هاي آب شهري، طراحي سيستمها نگهداري و تعميرات برنامه اي و سيستمهاي تله متري و كنترل از راه دور مخازن، تلمبه خانه ها و تأسيسات تصفيه خانه هاي فاضلاب شهر و صنعتي و نمك زدايي و ابنيه مربوط.

۳-۴

حفاظت و مهندسي رودخانه

مطالعات حفاظت و مهندسي رودخانه، تأسيسات انحراف آب، مطالعات كنترل سيلاب، سيستمهاي هشدار سيل، نظامنامه سيلاب، مطالعات حفاظت سواحل، برنامه ريزي و مديريت بهره برداري از رودخانه.

۴

كشاورزي

۴-۱

كشاورزي، منابع طبيعي و دامپروري

مطالعات امكان سنجي، مطالعات فني و اقتصاد كشاورزي، بيو تكنولوژي، مديريت تهيه طرح و تهيه طرحهاي جامع توسعه كشاورزي، منابع طبيعي، دامپروري، مطالعات، برنامه ريزي و تهيه طرحها و پروژه ها در زمينه هاي: زراعت، باغباني، دامداري، دامپروري، دامپزشكي، جنگل و مرتع، حفاظت خاك و آب و آبخيزداري، تثبيت شن، مكانيزاسيون، تجهيز و نوسازي مزارع، ساماندهي و يكپارچه كردن اراضي، تهيه طرحهاي شبكه هاي آبياري و زهكشي داخل مزارع و باغات، تسطيح و بهسازي اراضي، شبكه راههاي بين مزارع، خاكشناسي و اصلاح اراضي، ايجاد مجتمعهاي زراعي و دامي و گلخانه اي، توسعه عمران روستايي و عشايري.

۴-۲

شيلات و آبزيان

مطالعات امكان سنجي، مطالعات و برنامه ريزي مربوط به تكثير و پرورش انواع آبزيان و تعيين ظرفيتها و امكانات و بررسي ذخاير آبهاي طبيعي و مديريت بهره برداري بهينه از آنها، مطالعات مربوط به صيد و بهره برداري آبزيان، مطالعات مربوط به عمل آوري آبزيان صيد شده در آبهاي طبيعي، توسعه ذخاير دريايي، طراحي استخرهاي پرورش ماهي و مراكز پرورش ماهيان زينتي، مديريت بهداشتي واحدهاي شيلاتي، كنترل و پيشگيري بيماريهاي آبزيان.

۴-۳

فضاي سبز

مطالعات امكان سنجي، انجام مطالعات، برنامه ريزي و تهيه طرح هاي توسعه و عمران فضاي سبز، طراحي جامع فضاي سبز، شناسايي گياهان و درختان كاربردي در پاركها و فضاي سبز، استانداردسازي و بهينه سازي فضاي سبز، چشم اندازهاي طبيعي شهري و باغات زينتي.

۵

انرژي

۵-۱

توليد، توزيع و انتقال نيرو

مطالعات امكان سنجي فني و اقتصادي، تهيه طرحهاي مقدماتي و تفصيلي، نظارت بر عمليات ساخت، نصب و راه اندازي مربوط به انواع نيروگاهها و برنامه ريزي و مطالعات انرژي، توربين هاي بادي، تكنولوژي خورشيدي، انرژي زمين گرمايي، تجهيزات احتراقي و حرارتي، فرآيند توليد، شبكه هاي توزيع و انتقال نيرو و مطالعات سيستم نيرو، طراحي و راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي.

۵-۲

ديسپاچينگ و مخابرات نيرو

مطالعات امكان سنجي، تهيه طرح هاي مقدماتي و تفصيلي، نظارت بر عمليات ساخت، نصب و راه اندازي مربوط به انواع سيستمهاي ديسپاچينگ و همچنين انواع شبكه هاي مخابرات مرتبط با سيستم توليد، انتقال و توزيع نيرو.

۵-۳

انرژي هسته اي

مطالعات امكان سنجي فني و اقتصادي، تهيه طرحهاي مقدمات و تفصيلي، نظارت بر عمليات اكتشاف و استخراج و انتقال و بازفرآوري مواد اوليه سوخت هسته اي، توليد برق هسته اي، كاربرد علوم و فنون هسته اي در صنعت پزشكي، كشاورزي و خدمات.

۶

پست و مخابرات

۶-۱

تجهيزات پستي

مكانيزه شبكه هاي جامع پستي

مطالعات امكان سنجي، انجام مطالعات و ارايه مشخصات فني تجهيزات لازم و نظارت بر اجرا و نصب آن.

۶-۲

مخابرات – مطالعات طرحهاي جامع مخابراتي

مطالعات امكان سنجي، انجام مطالعات فني و اقتصادي در زمينه طرحهاي فني اساسي (سوئيچ، ديتا، موبايل، انتقال شبكه هاي دسترسي، زير ساخت و مديريت شبكه)، تعيين استراتژي و توپولوژي شبكه هاي مختلف، مطالعه و بررسي فناوريهاي جديد، بكارگيري سرويسهاي مخابراتي جديد و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت.

۶-۳

سوئيچينگ مخابراتي (تلفن، تلكس، ديتا، موبايل)

مطالعات امكان سنجي، انجام مطالعات فني و اقتصادي در زمينه احداث شبكه هاي ارتباطات سيار و ارزيابي فناوريهاي مختلف سوئيچينگ و استانداردهاي مربوط، تعيين محل مركز و متمركز كننده و حوزه سرويس دهي آنها، بررسي پايانه هاي جديد مشتركان، اندازه گيري ترافيك شبكه، ارايه طرح هاي جامع و تفصيلي و بهبود شبكه، تعيين استراتژي متحول كردن شبكه، مجتمع هاي سرويسهاي ICT

۶-۴

انتقال (مايكروويو، ماهواره، فيبر نوري، كابل و ديتا)

مطالعات امكان سنجي، انجام مطالعات فني و اقتصادي در زمينه بكارگيري سيستمهاي مختلف انتقال، مدلهاي مختلف مخابرات روستايي، بررسي سيستم هاي مدرن انتقال و استانداردهاي مربوط، استراتژي وارد كردن تكنيكهاي جديد انتقال، طراحي و مهندسي سيستم و تدوين مشخصات فني، ارايه طرحهاي مقدماتي و تفصيلي و نظارت بر نصب و راه اندازي شبكه هاي انتقال، طراحي ايستگاههاي زميني ماهواره و تدوين مشخصات فني مربوط.

۷

نفت و گاز

۷-۱

اكتشاف و استخراج نفت و گاز

مطالعات امكان سنجي فني و اقتصادي، انجام مطالعات زمين شناسي و پتروفيزيكي و تفاسير مطالعات لرزه نگاري، انجام مطالعات ارزيابي مخازن با استفاده روشهاي معمول يا با صداي كامپيوتري(مدل سازي خازن)، مطالعات امكان پذيري توسعه ميادين و انجام مطالعات نحوه توليد مناسب (روشهاي توليد طبيعي، مصنوعي، ثانوي)، مطالعات استفاده از مخازن زيرزميني جهت ذخيره سازي گاز و نفت.

۷-۲

صنايع پالايشگاه نفت و پتروشيمي

انجام مطالعات فني و توجيه اقتصادي مقدماتي و بهينه سازي، طرح و توسعه، طراحي تفصيلي تأسيسات نفت شامل: تصفيه و توليد فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي و كارخانه هاي پتروشيمي و همچنين انجام كليه كارهاي تأسيسات جانبي و سازه صنعتي پالايشگاهها، كليه كارهاي سيويل مربوط و نظارت بر كليه عمليات اجرايي، نصب و آزمايش و راه اندازي.

۷-۳

خطوط انتقال نفت و گاز

انجام مطالعات فني و توجيه اقتصادي مقدماتي و بهينه سازي تفصيلي

تأسيسات تلمبه خانه ها، ايستگاههاي كمپرسور، انبارها و مخازن ذخيره، پايانه هاي نفتي، خطوط انتقال نفت و گاز و همچنين انجام كليه كارهاي تأسيسات جانبي و سازه صنعتي و سيويل مربوط ونظارت بر كليه عمليات اجراء، نصب و راه اندازي.

۷-۴

تأسيسات بالادستي روزميني نفت و گاز

انجام مطالعات فني و بهينه سازي تفصيلي

تأسيسات سرچاهي، خطوط لوله جرياني، مراكز تجميع و تفكيك و واحدهاي بهره برداري و همچنين انجام كليه كارهاي تأسيسات جانبي و سازه صنعتي و سيويل مربوط ونظارت بر كليه عمليات اجراء، نصب و راه اندازي.

۷-۵

شبكه توزيع ايستگاه هاي كاهش فشار گاز

انجام مطالعات فني و توجيه اقتصادي مقدماتي و بهينه سازي، طراحي

تفصيلي تأسيسات كاهش فشار و همچنين انجام كليه كارهاي تأسيسات جانبي و سازه صنعتي و سيويل مربوط ونظارت بر كليه عمليات اجراء ونصب و راه اندازي.

۷-۶

صنايع پالايشگاه گاز

انجام مطالعات فني و توجيه اقتصادي مقدماتي و بهينه سازي، طرح و توسعه، طراحي تفصيلي

تأسيسات گازي و توليد ميعانات گازي و همچنين انجام كليه كارهاي تأسيسات جانبي و سازه صنعتي و سيويل مربوط ونظارت بر كليه عمليات اجراء، نصب و راه اندازي

وLNG

۸

صنعت

۸-۱

صنايع فلزات اساسي (نورد، ذوب و ريخته گري) و ماشين سازي

مطالعات امكان سنجي، انجام كليه مراحل مطالعات و طراحي و نظارت شامل: مطالعات مقدماتي فني و توجيه اقتصادي طرحهاي صنعتي و توليدي، مطالعات ظرفيت و ميزان توليد، انتخاب تكنولوژي، طراحي خط توليد، تعيين مشخصات ماشين آلات، تهيه طرح استقرار ماشين آلات و انتخاب قطعي ماشين آلات اصلي و فرعي، مطالعه نيروي انساني و تعيين مهارتها، سازماندهي، تعيين مشخصات فضاهاي توليد و پشتيباني، تهيه طرحهاي اجرايي براي ساختمانها و تأسيسات عمومي و صنعتي.

۸-۲

صنايع سلولزي، شيميايي، تبديلي و تكميلي كشاورزي، نساجي و پليمري

انجام كليه مراحل مطالعات و طراحي و نظارت شامل: مطالعات مقدماتي فني و توجيه اقتصادي طرحهاي صنعتي و توليدي، مطالعات ظرفيت و ميزان توليد، انتخاب تكنولوژي، طراحي خط توليد، تعيين مشخصات ماشين آلات، تهيه طرح استقرار ماشين آلات و انتخاب قطعي ماشين آلات اصلي و فرعي، مطالعه نيروي انساني و تعيين مهارتها، ساماندهي، تعيين مشخصات فضاهاي توليد و پشتيباني.

۸-۳

صنايع كاني هاي غيرفلزي

انجام كليه مراحل مطالعات و طراحي و نظارت شامل: مطالعات مقدماتي فني و توجيه اقتصادي طرحهاي صنعتي و توليدي، مطالعات ظرفيت و ميزان توليد، انتخاب تكنولوژي، طراحي خط توليد، تعيين مشخصات ماشين آلات، تهيه طرح استقرار ماشين آلات و انتخاب قطعي ماشين آلات اصلي و فرعي، مطالعه نيروي انساني و تعيين مهارتها، ساماندهي، تعيين مشخصات فضاهاي توليد و پشتيباني

۸-۴

صنايع برق و الكترونيك

انجام كليه مراحل مطالعات و طراحي و نظارت شامل: مطالعات مقدماتي فني و توجيه اقتصادي طرحهاي صنعتي و توليدي، مطالعات ظرفيت و ميزان توليد، انتخاب تكنولوژي، طراحي خط توليد، تعيين مشخصات ماشين آلات، تهيه طرح استقرار ماشين آلات و انتخاب قطعي ماشين آلات اصلي و فرعي، مطالعه نيروي انساني و تعيين مهارتها، ساماندهي، تعيين مشخصات فضاهاي توليد و پشتيباني

۸-۵

صنايع خودرو و نيرو محركه

انجام مراحل مطالعات و طراحي و نظارت شامل: مطالعات مقدماتي فني و توجيه اقتصادي طرحهاي صنعتي و توليدي وسايط نقليه، طراحي خط توليد، تعيين مشخصات فضاهاي توليد و پشتيباني.

۹

زمين شناسي و معدن

۹-۱

زمين شناسي

مطالعات، بررسي و آزمايشهاي مربوط به شناخت زمين، تهيه نقشه و پروفيلهاي زمين شناسي در مقياسهاي مختلف، تهيه گزارشهاي لازم.

۹-۲

پي جويي و اكتشاف معادن

مطالعات امكان سنجي، انجام مطالعات زمين شناسي و پي جويي و پتانسيل يابي مواد معدني، بررسي و تحقيق و برنامه ريزي اكتشاف، تهيه طرحهاي اكتشافي و انجام مطالعات و حفاريهاي اكتشافي و نمونه برداري در هر مرحله، تهيه نقشه هاي زمين شناسي معدني با هر مقياس، تعيين فرم و ميزان ذخيره، تهيه گزارشات اكتشافي، انجام مطالعات فني و اقتصادي بر روي ذخاير معدني، مديريت طرحهاي اكتشافي.

۹-۳

آماده سازي و بهره برداري معادن

مطالعات امكان سنجي، انجام مطالعات و برآورد بر روي ذخاير معادن و تقسيم بندي بلوكهاي قابل استخراج و تعيين ميزان استخراج ساليانه، تعيين حدود باز و زيرزميني، تهيه طرحهاي تجهيز و بهره برداري از معادن، طراحي سيستم استخراج، باربري، تهويه و ساير موارد فني در معادن، تعيين نوع مشخصات ماشين آلات، تهيه نقشه هاي اجرايي، طراحي و جانمايي كارگاهها و ساختمانهاي عمومي، انجام مطالعات فني و اقتصادي معادن و مديريت طرحهاي معذني.

۹-۴

كانه آرايي و فرآوري مولد

مطالعات امكان سنجي، انجام مطالعات و آزمايشات كانه آرايي در مقياس هاي مختلف آزمايشگاهي تا نيمه صنعتي، مطالعات پژوهشي بر روي كانيها و مواد، طرحهاي پروسسهاي كانه آرايي و فرآوري و تعيين ظرفيت ساليانه، تهيه فلوشيت و بالانس محلول و مواد، ماشين آلات پروسس، تهيه نقشه هاي اجرايي، طراحي و جانمايي كارگاهها و ساختمانهاي عمومي، طراحي سيستم فرآوري و آرايش مواد، كارگاههاي دانه بندي و تغليظ، كانه آرايي، بسته بندي و مديريت طرحهاي كارخانه هاي كانه آرايي و فرآوري.

۱۰

آمار

۱۰-۱

اقتصادي، اجتماعي خانوار

انجام مطالعات تهيه طرح موضوعي، نمونه گيري، نظارت، استخراج، اجرايي، اجراي عمليات ميداني، اجراي فعاليتهاي مرحله استخراج، تجزيه و تحليل آماري نتايج،طراحي و ساماندهي نظامهاي آماري، تهيه حسابهاي اقتصادي در سطح ملي و منطقه اي در زمينه جمعيت، اشتغال و بيكاري، خصوصيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خانوار و نظرسنجي در زمينه هاي مربوط.

۱۰-۲

صنعت، معدن، زيربنايي

انجام مطالعات تهيه طرح موضوعي، نمونه گيري، نظارت، استخراج، اجرايي، اجراي عمليات ميداني، اجراي فعاليتهاي مرحله استخراج، تجزيه و تحليل آماري نتايج،طراحي و ساماندهي نظامهاي آماري، تهيه حسابهاي اقتصادي در سطح ملي و منطقه اي در زمينه صنعت و معدن، انرژي (آب، برق و گاز)، ساختمان و زيربنايي و شاخص قيمت بخشها

و نظرسنجي در زمينه هاي مربوط.

۱۰-۳

كشاورزي

انجام مطالعات تهيه طرح موضوعي، نمونه گيري، نظارت، استخراج، اجرايي، اجراي عمليات ميداني، اجراي فعاليتهاي مرحله استخراج، تجزيه و تحليل آماري نتايج،طراحي و ساماندهي نظامهاي آماري، تهيه حسابهاي اقتصادي در سطح ملي و منطقه اي در زمينه زراعت، باغداري، دامداري، دامپروري، شيلات و آبزيان، پرورش زنيور، عسل و كرم ابريشم، منابع آب، كشاورزي، جنگل و مرتع، خدمات كشاورزي و شاخص قيمت بخشها و نظرسنجي در زمينه هاي مربوط، مطالعات اقتصاد كشاورزي.

۱۰-۴

خدمات

انجام مطالعات تهيه طرح موضوعي، نمونه گيري، نظارت، استخراج، اجرايي، اجراي عمليات ميداني، اجراي فعاليتهاي مرحله استخراج، تجزيه و تحليل آماري نتايج،طراحي و ساماندهي نظامهاي آماري، تهيه حسابهاي اقتصادي در سطح ملي و منطقه اي در زمينه خدمات عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه موتوري و موتورسيكلت و كالاي شخصي و خانگي، خدمات هتل و رستوران، حمل ونقل و انبارداري و ارتباطات، واسطه گريهاي مالي، املاك و مستغلات، فعاليتهاي كسب و كار، آموزش، بهداشت و مددكاري اجتماعي، عمومي، شخصي، شاخص قيمت كالا و خدمات مصرفي خانوار، شاخص قيمت خدمات در بخشهاي مختلف و نظرسنجي در زمينه هاي مربوط.

۱۱

ميراث فرهنگي

۱۱-۱

پژوهش هاي فرهنگي و تاريخي

انجام مطالعات، ساماندهي، مرمت، احياء، پژوهش و معرفي آثار تاريخي و فرهنگي.

۱۱-۲

مرمت و احياء

انجام مطالعات، ساماندهي، مرمت، احياء، پژوهش و معرفي آثار تاريخي و فرهنگي.

۱۱-۳

معرفي

انجام مطالعات، ساماندهي، مرمت، احياء، پژوهش و معرفي آثار تاريخي و فرهنگي.

۱۲

خدمات مديريت

۱۲-۱

خدمات مديريت، سيستم و اقتصاد

مشاوره مديريت در زمينه هاي مسايل مديريت از قبيل برنامه ريزي، طراحي ساختار و سازماندهي، ارزيابي اقتصادي طرح، توسعه و پرورش منابع انساني، تأمين منابع مالي، نظامهاي كنترل و ارزيابي عملكرد، مطالعات جريان عمليات و فعاليتهاي سازمانها، تعيين نارساييهاي روشها و فرآيندها، برنامه ريزي و كاربرد فناوري اطلاعات از جمله تعيين نيازهاي عملياتي و اطلاعاتي و ويژگيهاي سيستمها و زيرساختها و روشهاي موردنياز و طراحي سيستمها و پياده سازي آنها، مطالعات توجيه فني، اقتصادي و مالي طرحها، مطالعات اقتصادسنجي و مدل سازي اقتصادي، خصوصي سازي و بررسي مسايل اقتصادي در سطح كلان و خرد (بنگاه) و ارايه خدمات در زمينه هاي مديريت مالي و طراحي سيستمهاي مالي و حسابداري.

۱۲-۲

خدمات برنامه ريزي آموزشي و توسعه منابع انساني

طراحي و اجراي سيستمها و فرآيندهاي نيازسنجي آموزشي، طراحي آموزشي، مديريت آموزشي، ارزشيابي آموزشي، پژوهش و مطالعات آموزشي و توسعه منابع انساني و برگزاري دوره هاي آموزشي.

۱۳

تخصص هاي مشترك

۱۳-۱

سازه

طرح و محاسبات ايستايي سازه ها و ارزيابي ايستايي آنها و طرحهاي ترميمي مربوط به آن.

۱۳-۲

تأسيسات، برق و مكانيك

مطالعات و تهيه طرحهاي تأسيساتي مكانيكي، الكتريكي و الكترونيكي و تجهيزاتي نظير: سرمايش، گرمايش، آبرساني، فاضلاب، برق، تلفن و ارتباطات الكترونيكي، گازرساني، هواي فشرده، بخار و سيستمهاي برفگير

۱۳-۳

ژئوتكنيك و آزمايشات مصالح

مطالعات و بررسيهاي لازم جهت شناسايي و آماده سازي پي ابنيه هاي فني، شناسايي محلي ( حفر گمانه اكتشافي، آزمايشهاي محلي) و خدمات آزمايشگاهي مكانيك خاك و سنگ، تجزيه و تحليل نتايج و ارايه پيشنهادات در مورد بهسازي زمين و مشخصات آن جهت طراحي، آزمايش و بررسي مصالح ساختماني و استقرار واحدهاي آزمايشگاهي جهت كنترل كيفيت عمليات اجرايي (خاك، بتن، آسفالت و غيره) جهت پروژه ها، محاسبات مربوط به فشار خاك و ديوارهاي حايل.

۱۳-۴

ژئوفيزيك

استفاده از روشهاي مختلف ژئوفيزيك شامل روشهاي مغناطيسي، الكتريكي، پرتونگاري (هوايي و زميني) و نيز بررسيهاي گراويمتري و لرزه نگاري و غيره به منظور شناخت بيشتر ساختمان داخلي زمين به منظور كاربرد آن در حل ابهامات زمين شناسي.

۱۳-۵

محيط زيست

مطالعات زيست محيطي مربوط به آب، خاك و هوا، شناخت و پيشگيري آلايشهاي محيط زيست، چاره انديشي براي رفع آلايشها و بازسازي، محيط زيست، ارزيابي زيست محيطي، بازيافت مواد و انرژي، پايش محيط زيست، رفع و كاهش آلودگيها، تكنولوژي پاك، صرفه جويي در انرژي و مواد، امحا و دفع پسماندها، تنوع زيستي، مديريت زيست محيطي.

۱۳-۶

نقشه برداري

تهيه نقشه هاي توپوگرافي اعم از منطقه اي، شهري و نقشه هاي كاداستر، نقشه برداري و پياده كردن طرحها شامل: مسيرها، خطوط لوله، انتقال نيرو، نقشه هاي شهري و ثبتي، تونل و معدن، ميكروژنودزي و مطالعات جابه جايي گسلها، طراحي و ايجاد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)، زميني (LIS)، كاداستر و همچنين جمع آوري و آماده سازي اطلاعات مكاني به منظور ورود به سيستم، خدمات سنجش از دور و استخراج اطلاعات از داده هاي ماهواره اي، مثلث بندي هوايي محاسبات و تبديل عكسهاي هوايي و ماهواره اي و تهيه نقشه هاي تصويري، هيدروگرافي شامل عمق يابي و تهيه نقشه از كف درياها و رودخانه ها و مطالعات جزر و مدي، پياده كردن موقعيت سكوهاي حفاري، چاههاي نفت و گاز، تهيه مدل روقومي زمين و ترسيم اتوماتيك نقشه ها.

۱۳-۷

مطالعات جغرافيايي و برنامه ريزي فضايي

انجام مطالعات، برنامه ريزي منطقه اي ( شهري و روستايي) برنامه ريزي توسعه كالبدي، مطالعات آمايشي، توريسم و گردشگري، تهيه طرحهاي هادي روستايي، ساماندهي عشايري، مكان يابي توسعه سكونتگاهها و كاربري زمين، ساماندهي صنايع دستي، بكارگيري سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي و پايگاه اطلاعات رقومي جغرافيايي و تصاوير ماهواره اي (سنجش از دور) در مطالعات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مردم شناسي در زمينه هاي مختلف.

۱۳-۸

بازرسي فني

كنترل و تطابق كار انجام شده با مشخصات استانداردها، بررسي و تأييد كارآرايي پروژه، كنترل فني وسايل و تجهيزات و ماشين آلات در مرحله ساخت كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري، كنترل كيفيت مواد و روش به كار گرفته شده در ساخت قطعه يا واحد صنعتي، كنترل و تطابق استانداردها و مشخصات فني تعيين شده از آغاز پروژه، گواهي انجام كار براساس استانداردهاي درخواست شده و صدور گواهي بازرسي نهايي.

۱۳-۹

خدمات كامپيوتري و فناوري اطلاعات

مطالعات اوليه، امكان سنجي، شناخت و تعيين نيازهاي اطلاعاتي سازمانها، برنامه ريزي فناوري اطلاعات، طراحي كلي و تفصيلي سيستمهاي عملياتي و اطلاعاتي نرم افزاري، نظارت بر اجرا و پياده سازي و آموزش سيستمهاي طراحي شده، نگاهداري و اصلاح و بهبود بخشيدن به سيستمهاي مذكور و آموزش، مشاوره و تحقيق در زمينه كاربرد موثر فناوري اطلاعات در سازمانها و موسسات.

۱۳-۱۰

ايمني و كاهش خطرات و پدافند غيرعامل

تشخيص ارزيابي تهديدات و خطرات بالقوه در ساختمان و صنايع از قبيل: آتش سوزي، خرابكاري و انفجار، سرقت، طوفان، صاعقه، طراحي سازه هاي امن و سيستمهاي امنيتي و ايمني و پدافند غير عامل و طراحي ناحيه بندي ايمن شهري، كنترل كيفيت حفاظتي و ايمني طرحهاي مستحدثات و ارايه طرحهاي اصلاحي، برنامه ريزي سيستمها و مديريت در جهت كاهش تهديدات و خطرات، كنترل تلفات و خسارات، تقليل هزينه هاي نگهداري و حفاظتي.

جدول شماره ۱۱- فهرست حداقل وسايل الزامي مشاوران ژئوتكنيك (تجهيزات ويژه)

رديف

پايه۱

پايه۲

پايه۳

۱

سري كامل الك

سري كامل الك

سري كامل الك

۲

دستگاه كاساگرانده

دستگاه كاساگرانده

دستگاه كاساگرانده

۳

ترازو با دقت ۰۱/۰ – ۱/۰ – ۱ گرم

ترازو با دقت ۰۱/۰ – ۱/۰ – ۱ گرم

ترازو با دقت ۰۱/۰ – ۱/۰ – ۱ گرم

۴

گرمخانه

گرمخانه

گرمخانه

۵

وسايل آزمايش دانسيته صحرايي

وسايل آزمايش دانسيته صحرايي

وسايل آزمايش دانسيته صحرايي

۶

وسايل تراكم

وسايل تراكم

وسايل تراكم

۷

وسايل كنترل عمليات بتني

وسايل كنترل عمليات بتني

وسايل كنترل عمليات بتني

۸

وسايل انجام آزمايش سي.بي.آر صحرايي و آزمايشگاهي

وسايل انجام آزمايش سي.بي.آر صحرايي و آزمايشگاهي

وسايل انجام آزمايش سي.بي.آر صحرايي و آزمايشگاهي

۹

دستگاه تعيين ارزش شني

دستگاه تعيين ارزش شني

دستگاه تعيين ارزش شني

۱۰

دستگاه تك محوري

دستگاه تك محوري

دستگاه تك محوري

۱۱

دستگاه برش مستقيم

دستگاه برش مستقيم

دستگاه برش مستقيم

۱۲

دستگاه تحكيم

دستگاه تحكيم

دستگاه تحكيم

۱۳

دستگاه سه محوري با تمامي ملحقات مناسب براي آزمايش UU

دستگاه سه محوري با تمامي ملحقات مناسب براي آزمايش UU

دستگاه سه محوري با تمامي ملحقات مناسب براي آزمايش UU

۱۴

دستگاه مارشال براي كنترل عمليات آسفالت

وسايل آزمايشگاه بارگذاري صفحه اي

دستگاه مارشال براي كنترل عمليات آسفالت

وسايل آزمايشگاه بارگذاري صفحه اي

دستگاه مارشال براي كنترل عمليات آسفالت

وسايل آزمايشگاه بارگذاري صفحه اي

۱۵

وسايل آزمايش بارگذاري صفحه اي

وسايل آزمايش بارگذاري صفحه اي

وسايل آزمايش بارگذاري صفحه اي

۱۶

كوره

كوره

كوره

۱۷

دستگاه حفاري با پمپ آب مناسب براي حفاري در خاك تا عمق حداقل ۲۰۰ متر

دستگاه حفاري با پمپ آب مناسب براي حفاري در خاك تا عمق حداقل ۲۰۰ متر

دستگاه حفاري با پمپ آب مناسب براي حفاري در خاك تا عمق حداقل ۲۰۰ متر

۱۸

وسايل حفاري شامل راد – كيسينگ – كربارل – مته – SPT نمونه گير

شلبي و ساير ملحقات حفاري براي حفاري در خاك و سنگ

وسايل حفاري شامل راد – كيسينگ – كربارل – مته – SPT نمونه گير

شلبي و ساير ملحقات حفاري براي حفاري در خاك و سنگ

وسايل حفاري شامل راد – كيسينگ – كربارل – مته – SPT نمونه گير

شلبي و ساير ملحقات حفاري براي حفاري در خاك و سنگ

جدول شماره (۱۲) – فهرست حداقل وسايل الزامي مشاوران نقشه برداري(تجهيزات ويژه)

رديف

پايه۱

پايه۲

پايه۳

۱

دستگاه اندازه گيري زاويه با زينه بندي، ثانيه، دقيقه

دستگاه اندازه گيري زاويه با زينه بندي، ثانيه، دقيقه

دستگاه اندازه گيري زاويه با زينه بندي، ثانيه، دقيقه

۲

دستگاه اندازه گيري طول كوتاه يا متوسط

دستگاه اندازه گيري طول كوتاه يا متوسط

دستگاه اندازه گيري طول كوتاه يا متوسط

۳

دستگاه اندازه گيري طول بلند

دستگاه اندازه گيري طول بلند

ترازياب معمولي نقشه برداري

۴

دستگاه دقيق فتوگرامتري براي مثلث بندي هوايي

دستگاه دقيق فتوگرامتري براي مثلث بندي هوايي

دستگاه تبديل عكس به نقشه

۵

وسايل كافي براي مثلث بندي هوايي

وسايل كافي براي مثلث بندي هوايي

وسايل كافي براي ترسيم اسكراپينگ

۶

دستگاه تبديل عكس به نقشه

دستگاه تبديل عكس به نقشه

عمق ياب صوتي

۷

دستگاه تعيين موقعيت

_

_