اعطاي كمك بلاعوض براي جايگزيني خودروهاي نو گازسوز با تاكسي هاي فرسوده از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران مورخه 1383/03/31شماره 24126

اعطاي كمك بلاعوض براي جايگزيني خودروهاي نو گازسوز با تاكسي هاي فرسوده از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران

درخواست شماره ۶۴۷- ۱ /۱۵ مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۸۳ آن وزارتخانه، در خصوص اعطاي كمك بلاعوض براي جايگزيني خودروهاي نو گاز سوز يا تاكسي هاي فرسوده از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران به استناد بند «چ» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور و آيين نامه اجرايي بند مذكور، در جلسه مورخ ۳۱ /۲ /۱۳۸۳ شوراي اقتصاد (هيات دولت) مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر در اجراي ماده يك (۱) آيين نامه اجرايي بند «چ» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاري و ماده دو (۲) مصوبه شماره ۱۲۴۰۰ / ت ۲۸۱۸۱ هـ مورخ ۴ /۳ /۱۳۸۳ هيات وزيران موضوع آيين نامه جايگزيني و امحاي تاكسي هاي فرسوده تضميني به شرح زير اتخاذ گرديد:

۱- شركت ملي نفت ايران به ازاي جايگزيني هر دستگاه تاكسي نو گاز طبيعي سوز (CNG) با يك دستگاه تاكسي و يا مسافر بر (راهي) فرسوده مبلغ سيزده ميليون و هشتصد و چهل هزار (۰۰۰ /۸۴۰ /۱۳) ريال علاوه بر هفتصد و هفتاد (۷۷۰) دلار كمك بلاعوض موضوع جز (۱) بند «چ» ابلاغيه شماره ۲۳۳۲۵۱ /۳۴ مورخ ۱۳ /۱۲ /۱۳۸۱ شوراي اقتصاد،‌ جمعاً معادل مبلغ بيست ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال به مالكين خودرو پرداخت نمايد.

۲- در سال ۱۳۸۳ تعداد خودروها پنج هزار (۵۰۰۰) دستگاه در نظر گرفته شود.

۳- خودروهاي فرسوده (تاكسي و مسافر بر توسط راهنمايي و رانندگي اسقاط و از رده خارج گردد.)

۴- به منظور كمك بخش صنعت به طرح مذكور شركت هاي خودروساز مكلفند در قيمت خودرو گاز سوز تحويلي به مالكين تاكسي، حداقل پنج ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ريال تخفيف منظور نمايند.

۵- وزارت كشور مكلف است تمهيدات لازم را به منظور ساماندهي نظام تاكسيراني در كشور، بر اساس الگوي مناسب حمل و نقل درون شهري فراهم نمايد.

۶- وزارتخانه هاي كشور و نفت مكلفند گزارش پيشرفت كار را در مقاطع شش ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه نمايد.

حميد شركاء
معاون رييس جمهور و رييس سازمان