موظف شدن شركت ايران خودرو ديزل به از رده خارج كردن ششصد دستگاه خودروي فرسوده در ازاي شماره گذاري ششصد دستگاه آمبولانس توليدي شركت ياد شده مورخه 1384/04/12شماره 26400

شماره : ۲۳۱۷۷/ت۳۳۳۱۱هـ

تاريخ : ۱۸ /۴ /۱۳۸۴

و‌زارت صنايع و معادن ـ سازمان حفاظت محيط زيست

و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۵۲۷۶۵/۶۰ مورخ ۶/۴/ ۱۳۸۴و‌زارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

۱ـ شركت ايران خودرو ديزل موظف است در ازاي شماره ‌گذاري ششصد دستگاه آمبولانس موضوع نامه ياد شده، حداقل ششصد دستگاه خودرو فرسوده معادل نه‌ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۹) ريال از رده خارج نمايد. تعيين چگونگي اجرا و نظارت بر آن به عهده سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود.

۲ـ شركت ياد شده ملزم است توليدات بعدي آمبولانسهاي يادشده را مطابق با استانداردهاي زيست محيطي انجام دهد.

محمد رضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رئيس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضاييه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران،  دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.