آيين نامه اجرايي تبصره ( 13 ) قانون بودجه سال 1384كل كشور مورخه 1384/05/19شماره 26810

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۹ بنا به پيشنهاد مشترك و‌زارتخانه‌هاي كشور، صنايع و معادن، نفت، امور اقتصادي و دارايي، سازمانهاي حفاظت محيط زيست و مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و به استناد تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور، آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور

ماده ۱ ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به تعيين بانك يا بانكهاي عامل براي اعطاي تسهيلات جايگزيني خودرو‌هاي فرسوده حمل و نقل عمومي درو‌ن ‌شهري اقدام نمايد.

ماده ۲ ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعتبارات پيش‌بيني شده (موضوع رديف متفرقه ۵۰۳۷۸۶) را در قالب قرارداد منعقده با بانك عامل و متناسب با پيشرفت كار و گزارش ميزان جذب در اختيار سيستم بانكي قرار مي‌دهد.

ماده ۳ ـ تعيين شاخصها و تعاريف خودرو‌ي فرسوده، او‌لويت ‌بندي خودرو‌ها و پلاكهاي مشمول، تدو‌ين گردشكار و دستورالعملهاي اجرايي، تعيين مشخصات كلي خودرو‌هاي جايگزين، تعيين رو‌ش امحاي خودرو‌هاي فرسوده، تعيين ميزان تسهيلات و يارانه متعلقه و زمان بازپرداخت آن و پيشنهاد سياستهاي مرتبط با محدو‌ديت تردد و نقل و انتقال خودرو‌هاي فرسوده، اصلاح تعرفه‌هاي بيمه و عوارض سالانه توسط كارگرو‌ه موضوع ماده (۷) تصويبنامه شماره ۲۵۰۸/ت۲۲۱۷۵هـ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۴ انجام خواهد شد.

تبصره ۱ ـ استفاده از اعتبار موضوع اين آيين‌نامه مشرو‌ط به ارايه گواهي اسقاط خودرو‌ي فرسوده صادره توسط معاو‌نت راهنمايي و رانندگي ناحيه انتظامي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

تبصره ۲ ـ حداكثر ميزان تسهيلات بانكي براي هر دستگاه خودروي نو جايگزين خودروي فرسوده، مبلغ پنجاه ميليون (۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۵۰) ريال است. ميزان يارانه، به ميزان سهم آورده دولت از كل تسهيلات، براي كاهش سود و كارمزد بانكي، در قرارداد با بانك عامل تعيين مي‌گردد.

تبصره ۳ ـ خودرو‌هاي جايگزين دو‌گانه‌سوز (با سوخت گاز طبيعي و بنزين) در استفاده از اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه در او‌لويت خواهند بود.

ماده ۴ ـ مسؤو‌ليت حسن اجراي اين آيين‌نامه بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد و گزارش اقدامات انجام ‌شده در مقاطع ششماهه به هيأ‌ت و‌زيران ارسال مي‌شود.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس‌جمهور