اتخاذ تصميماتي به منظور تسريع در اجراي طرح هاي قطار شهري، نوسازي ناوگان خودروهاي كشور و گازسوز نمودن خودروها مورخه 1385/03/16شماره 28013

اتخاذ تصميماتي به منظور تسريع در اجراي طرح هاي قطار شهري، نوسازي ناوگان خودروهاي كشور و گازسوز نمودن خودروها

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور براي اجراي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور در جلسه مورخ ۱۶/ ۳/ ۱۳۸۵ كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (۲۹) آيين نامه اجرايي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره ۱۱۴۴۶ /ت۳۴۹۲۹هـ مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۸۵ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي گردد:

۱ـ به منظور تسريع در اجراي طرح هاي قطار شهري، ايجاد وحدت رويه، كاهش هزينه هاي اجرا و بومي نمودن صنعت ساخت تجهيزات و واگن هاي قطار شهري، شركت توسعه حمل و نقل ريلي گسترش پس از انجام تغييرات و اصلاحات لازم، به عنوان مجري طرح قطار شهري كشور انتخاب شد. مجري طرح ياد شده مكلف است با اجراي مفاد تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور ظرف پنج سال آينده بيش از چهارصد كيلومتر قطار شهري در شهرهاي بزرگ كشور احداث نمايد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است اعتبار لازم براي اجراي اين تكليف را به مرور در بودجه هاي سنواتي منظور نموده و پس از مبادله موافقتنامه در اختيار مجري طرح قرار دهد.

۲ـ به منظور صرفه جويي اساسي در منابع عمومي بودجه كشور و رعايت حال مصرف كنندگان در جهت توزيع سوخت ارزان قيمت خودروها:

الف ـ وزارت نفت كليه خودروهاي سواري بنزيني كشور را ظرف مدت پنج سال دوگانه سوز نمايد به گونه اي كه تمامي خودروهاي سواري كشور امكان استفاده از گاز طبيعي فشرده را هم داشته باشند.

ب ـ وزارت صنايع و معادن ترتيبي اتخاذ نمايد تا كارخانجات خودروسازي در سال ۱۳۸۵ حداقل دويست و هشتاد هزار (۰۰۰/ ۲۸۰) دستگاه خودروي سواري دوگانه سوز توليد نمايند.

ج ـ وزارت صنايع و معادن ترتيبي اتخاذ نمايد تا كارخانجات خودروسازي از ابتداي تيرماه سال ۱۳۸۶ تمامي خودروهاي سواري براي مصرف داخلي را دوگانه سوز يا با استفاده از موتور پايه گاز سوز توليد نمايند.

۳ـ به منظور نوسازي ناوگان خودروهاي كشور و صرفه جويي در مصرف سوخت خودروها و كاهش آلاينده هاي زيست محيطي، وزارت كشور ظرف پنج سال كليه خودروهاي فرسوده كشور را ضمن اسقاط و امحاء با خودروهاي نو دوگانه سوز يا پايه گازسوز جايگزين نمايد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است براي تشويق دارندگان خودروهاي فرسوده به نوسازي خودرو، هر ساله و تا پايان سال ۱۳۸۹ تسهيلاتي در بودجه ساليانه منظور نمايد.

پرويز داودي ـ معاون اول رييس جمهور