مصوبه ي هيات وزيران در خصوص حمل و نقل عمومي استان تهران مورخه 1385/08/14 شماره 32940

شماره: ۱۰۲۲۹۳/۳۶۰۲۲

تاريخ: ۱۳۸۵/۸/۲۳

وزارت كشور ـ نهاد رياست جمهوري

هيأت وزيران در جلسه‌هاي مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۰ و ۱۳۸۵/۸/۱۴كه در رابطه با استان تهران تشكيل شد موافقت نمود:

۱ـ وزارت كشور موظف است با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، نسبت به موارد زير از محل اعتبارات تبصره (۱۳) قانون برنامه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور اقدام نمايد:

الف ـ تسريع در شروع عمليات اجراي خط (۴) متروي تهران موضوع مصوبه مهر ماه سال۱۳۸۳ شوراي اقتصاد و تمديد مصوبه مزبور در سال‌هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵.

ب ـ اختصاص مبلغ دو هزار و پانصد و چهارده ميليارد و سيصد و شصت ميليون و چهارصد و هفده هزار و هشتصد و سي و سه (۸۳۳/۴۱۷/۳۶۰/۲۵۱۴) ريال جهت تأمين يارانه (۲۵۰۰) دستگاه اتوبوس و (۵۰۰) دستگاه ميدلباس و يارانه تسهيلات (۳۵۰۰) دستگاه ميني‌ بوس، (۱۰۰۰۰) دستگاه ون و (۷۵۰۰) دستگاه تاكسي به شرح جدول شماره (۱) پيوست كه به مهر دفتر هيأت دولت تأييد شده است.

ج ـ اختصاص مبلغ يكهزار و هشتصد و پنجاه و شش ميليارد و يكصد و چهل و پنج ميليون و هشتصد و سي و سه هزار و سيصد و سي و سه (۳۳۳/۸۳۳/۱۴۵/۱۸۵۶) ريال جهت يارانه تسهيلات سهم دولت براي واگذاري ده هزار (۰۰۰/۱۰) دستگاه سمند و پژو و پنج هزار (۵۰۰۰) دستگاه پرايد و همچنين بابت طرح تعويض خودروهاي فرسوده شهر تهران به شرح جدول شماره (۲) پيوست كه به مهر دفتر هيأت دولت تأييد شده است.

د ـ مبلغ ششصد و هشتاد و دو ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۶۸۲) ريال (سهم دولت) جهت احداث (۶۵) جايگاه گاز طبيعي و گازسوز نمودن (۴۰۰۰۰) خودرو در سطح استان به شرح جدول شماره (۳) پيوست كه به مهر دفتر هيأت دولت تأييد شده است اختصاص مي‌يابد.

تبصره ـ گزارش نحوه افزايش سهم تهران از تبديل خودروها به گازسوز از طريق كارگروه موضوع آيين‌ نامه اجرايي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور ظرف يك ماه به دولت ارايه گردد.

هـ ـ طرح احداث و توسعه و تكميل ناوگان حمل و نقل عمومي ريلي و اعتبارات مربوط به شرح جدول شماره (۴) پيوست كه به مهر دفتر هيأت دولت تأييد شده است، تعيين مي‌گردد.

۲ـ وزارت كشور موظف است نسبت به بررسي احداث قطار حومه‌اي شهري تهران ـ پرديس ـ رودهن ـ دماوند در كارگروه موضوع آيين‌ نامه اجرايي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور اقدام نمايد.

۳ـ موضوع جابجايي استانداري تهران در يكي از ساختمانهاي مازاد دستگاه‌هاي اجرايي شهر تهران با هماهنگي معاون اجرايي رييس ‌جمهور در كارگروه مربوط بررسي و تا پايان سال اقدام گردد.

۴ـ طرح پيشنهادي شوراي ‌عالي استان‌ها در خصوص جايگزين خودرو توليدي به ‌ازاي خروج خودروهاي فرسوده با ملاحظات امكانات موجود، از سال آينده ارايه شود.

۵ـ اختصاص اعتبار براي كمك به شهرداري‌هاي شهرهاي كوچك استان با هماهنگي معاون اول رييس ‌جمهور و استانداري تهران در لايحه متمم بودجه سال جاري پيش ‌بيني شود.

۶ ـ مبلغ سي و پنج ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۳۵) دلار جهت تكميل و توسعه خطوط در حال اجراي قطار شهري كرج و تأمين اعتبار مورد نياز در صورت پيشرفت مناسب طرح با نظر كارگروه موضوع آيين‌ نامه اجرايي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور اختصاص يابد.

۷ـ استانداري تهران موظف است اقدامات زير را به عمل آورد:

الف ـ با هماهنگي شركت آزاد راه تهران شمال موضوع ايجاد گورستان در اراضي واقع در كيلومتر (۱۲) آزاد راه تهران شمال (محدوده امامزاده عقيل (ع)) و با همكاري شهرداري تهران را پيگيري نمايد.

ب ـ ارايه طرح ساماندهي مهاجرين منطقه خاك سفيد به بومهن و اعلام نتيجه به مراجع ذي‌ربط.

ج ـ كمك مالي مناسب به مصلي‌هاي كرج، فرديس، اشتهارد و محمد شهر و برخي از مساجد شهرهاي مذكور از محل بودجه بيست و چهار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۴) ريالي اختصاص يافته براي كمك به مصلي‌هاي استان.

پرويز داودي معاون اول رييس‌ جمهور

جدول شماره ۱: طرح واگذاري ناوگان

رديف

شرح

تعداد

كمك بلاعوض به‌ازاي هر واحد

ميزان تسهيلات به‌ازاي هر واحد

مجموع تسهيلات

درصد سود وام

يارانه تسهيلات بانكي

جمع كل تعهدات دولت

۱

اعطاي كمك بلاعوض (۵/۸۲ درصد قيمت اتوبوس) براي خريد ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس

۵۰۰/۲

۰۰۰/۰۰۰/۸۲۵

۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۰۶۲/۲

۲

اعطاي كمك بلاعوض (۵/۸۲ درصد قيمت ميد لباس) براي خريد ۵۰۰ دستگاه ميد لباس

۵۰۰

۰۰۰/۵۰۰/۴۷۸

۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۲۳۹

۳

اعطاي تسهيلات بانكي و يارانه سود تسهيلات براي خريد ۳۵۰۰ دستگاه ميني‌بوس

۵۰۰/۳

۰۰۰/۰۰۰/۸۰

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰

۸%

۵۰۰/۳۳۴/۹۳۳/۵۶

۵۰۰/۳۳۴/۹۳۳/۵۶

۴

اعطاي تسهيلات بانكي و يارانه سود تسهيلات براي خريد ۱۰۰۰۰ دستگاه ون

۰۰۰/۱۰

ـ

۰۰۰/۰۰۰/۵۰

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰

۷%

۳۳۳/۳۳۳/۹۵۸/۸۸

۳۳۳/۳۳۳/۹۵۸/۸۸

۵

اعطاي تسهيلات بانكي و يارانه سود تسهيلات براي خريد ۷۵۰۰ دستگاه تاكسي ۵۰۰/۷

ـ

۰۰۰/۰۰۰/۵۰

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۷۵

۷%

۰۰۰/۷۵۰/۷۱۸/۶۶

۰۰۰/۷۵۰/۷۱۸/۶۶

جمع

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۵/۱

۸۳۳/۴۱۷/۶۱۰/۲۱۲

۸۳۳/۴۱۷/۳۶۰/۵۱۴/۲

جدول شماره۲: طرح نوسازي خودروهاي فرسوده و توسعه ناوگان

رديف

شرح

تعداد

ميزان كمك بلاعوض

ميزان تسهيلات به‌ازاي هر واحد

مجموع تسهيلات

درصد سود وام

يارانه تسهيلات بانكي

جمع كل تعهدات دولت

۱

اعطاي تسهيلات بانكي و يارانه سود تسهيلات و كمك بلاعوض براي نوسازي ۱۰۰۰۰ دستگاه تاكسي به خودروي سمند

۰۰۰/۱۰

۰۰۰/۰۰۰/۳۰

۰۰۰/۰۰۰/۵۰

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰

۷%

۳۳۳/۳۳۳/۹۵۸/۸۸

۳۳۳/۳۳۳/۹۵۸/۳۸۸

۲

اعطاي تسهيلات بانكي و يارانه سود تسهيلات و كمك بلاعوض براي نوسازي ۵۰۰۰ دستگاه تاكسي به خودروي پرايد

۰۰۰/۵

۰۰۰/۰۰۰/۲۰

۰۰۰/۰۰۰/۵۰

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰

۷%

۶۶۷/۱۶۶/۴۷۹/۴۴

۶۶۷/۱۶۶/۴۷۹/۱۴۴

۳

اعطاي تسهيلات بانكي و يارانه سود تسهيلات و كمك بلاعوض براي نوسازي ۷۰۰۰۰ خودروي فرسوده شهر تهران

۰۰۰/۷۰

۰۰۰/۰۰۰/۱۰

۰۰۰/۰۰۰/۵۰

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳

۷%

۳۳۳/۳۳۳/۷۰۸/۶۲۲

۳۳۳/۳۳۳/۷۰۸/۳۲۲/۱

جمع

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۶۰/۶

۰۰۰/۶۶۹/۳۶۶/۱۸۱/۱

۳۳۳/۸۳۳/۱۴۵/۸۵۶/۱

رديف

شرح

ريالي(ميليارد ريال)

ارزي (ميليون دلار)

توضيحات

۱

پيش پرداخت احداث قطار هوايي تهران و حومه

۱۵۰

۲

كمك به توسعه ناوگان خطوط ۱،۲ و ۵ مترو تهران

مبلغ آن پس از انجام تشريفات قانوني به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد

۳

احداث خط ۳ متروي تهران (۲۸۵ ميليون دلار فاينانس و ۱۰۰ ميليون دلار منابع داخلي)

۳۸۵

۷۷۰ ميليون دلار كل هزينه پروژه است كه نيمي از آن (۳۸۵ ميليون دلار) جزو تعهدات دولت است

۴

احداث خط ۴ متروي تهران

۳۴۰

۶۸۰ ميليون دلار كل هزينه پروژه است كه نيمي از آن (۳۴۰ ميليون دلار) جزو تعهدات دولت است

۵

تكميل و توسعه خطوط در حال اجراي متروي تهران

۲۵۰

۶

يارانه بليت متروي تهران

۱۰۰

۷

پيش پرداخت احداث قطار حومه‌اي– شهري تهران – ورامين

۳۰

۸

پيش پرداخت احداث قطار حومه‌اي – شهري اسلامشهر و شهريار

۳۰

۹

پيش پرداخت احداث قطار حومه‌اي – شهري تهران قم

۵۰

جمع كل اعتبار ريالي (ميليارد ريال)

۳۵۰

جمع كل اعتبار ارزي (ميليون ريال)

۹۸۵

 

محاسبه ارزش فعلي يارانه سود تسهيلات

بابت ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريال

۷%

۸۳۳/۸۹۵/۸

بابت ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ريال

۸%

۶۶۷/۲۶۶/۱۶

جدول شماره۳: طرح تبديل كارگاهي و احداث جايگاه عرضه گاز طبيعي

رديف شرح تعداد ميزان كمك بلاعوض ميزان وام درصد سود وام يارانه تسهيلات بانكي جمع كل تعهدات دولت ۱ احداث ۵۰ جايگاه دولتي عرضه گاز طبيعي فشرده ۵۰ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷ ۰ ـ ـ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ۲ احداث ۱۵ جايگاه خصوصي عرضه گاز طبيعي فشرده ۱۵ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ۰ ـ ـ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۵۲ ۳ تبديل كارگاهي ۴۰۰۰ خودروي بنزين سوز موجود به گازسوز ۰۰۰/۴۰ ۰۰۰/۰۰۰/۷ ۰ ـ ـ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ جمع كل ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۶۸۲

جمع كمك‌هاي بلاعوض دولت در جداول ۱و۲و۳

۱۶۷/۲۵۱/۰۰۶/۰۵۳/۵ ريال

جمع تسهيلات بانكي اعطايي دولت

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۵/۵ ريال

جدول ۴: طرح احداث و توسعه و تكميل ناوگان حمل و نقل عمومي ريلي

رديف

شرح

ريالي(ميليارد ريال)

ارزي (ميليون دلار)

توضيحات

۱

پيش پرداخت احداث قطار هوايي تهران و حومه

۱۵۰

۲

كمك به توسعه ناوگان خطوط ۱،۲ و ۵ مترو تهران

مبلغ آن پس از انجام تشريفات قانوني به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد

۳

احداث خط ۳ متروي تهران (۲۸۵ ميليون دلار فاينانس و ۱۰۰ ميليون دلار منابع داخلي)

۳۸۵

۷۷۰ ميليون دلار كل هزينه پروژه است كه نيمي از آن (۳۸۵ ميليون دلار) جزو تعهدات دولت است

۴

احداث خط ۴ متروي تهران

۳۴۰

۶۸۰ ميليون دلار كل هزينه پروژه است كه نيمي از آن (۳۴۰ ميليون دلار) جزو تعهدات دولت است

۵

تكميل و توسعه خطوط در حال اجراي متروي تهران

۲۵۰

۶

يارانه بليت متروي تهران

۱۰۰

۷

پيش پرداخت احداث قطار حومه‌اي– شهري تهران – ورامين

۳۰

۸

پيش پرداخت احداث قطار حومه‌اي – شهري اسلامشهر و شهريار

۳۰

۹

پيش پرداخت احداث قطار حومه‌اي – شهري تهران قم

۵۰

جمع كل اعتبار ريالي (ميليارد ريال)

۳۵۰

جمع كل اعتبار ارزي (ميليون ريال)

۹۸۵

توضيح: تأكيد بر تسريع در شروع عمليات اجراي خطوط ۳ و۴ متروي تهران موضوع مصوبه مهرماه ۱۳۸۳ شوراي اقتصاد و تمديد مصوبه مزبور در سال‌هاي ۸۴ و ۸۵