اتخاذ تصميماتي در خصوص طرح خروج خودروهاي فرسوده بدون جايگزيني خودروي نو مورخه 1385/10/16 شماره 33398

اتخاذ تصميماتي در خصوص طرح خروج خودروهاي فرسوده بدون جايگزيني خودروي نو

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور براي اجراي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور كه در جلسه مورخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۸۵ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (۲۹) آيين نامه اجرايي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره ۱۱۴۴۶ /ت ۳۴۹۲۹هـ مورخ ۱۰ /۲ /۱۳۸۵ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي گردد:
مبلغ ده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال به صورت نقدي به آن دسته از متقاضيان طرح خروج خودروهاي فرسوده كه اقدام به اسقاط خودروي فرسوده خود بدون جايگزيني خودروي نو مي نمايند، به جاي مبلغ شش ميليون و پانصد و شصت هزار (۰۰۰ /۵۶۰ /۶) ريال يارانه سود تسهيلات بانكي پرداخت شود.

معاون اول رئيس جمهور- پرويزداودي