اتخاذ تصميماتي به منظور اعطاي تسهيلات براي طرح نوسازي خودروهاي فرسوده و طرح توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي مورخه 1385/10/23 شماره 33288

اتخاذ تصميماتي به منظور اعطاي تسهيلات براي طرح نوسازي خودروهاي فرسوده و طرح توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور براي اجراي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (۲۹) آيين نامه اجرايي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره ۱۱۴۴۶ /ت ۳۴۹۲۹هـ مورخ ۱۰ /۲ /۱۳۸۵ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي گردد:

۱- پرداخت تسهيلات خودروهاي فرسوده توسط بانكها به شرح زير انجام گيرد:
الف- بانك سپه بيست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) فقره وام.
ب- بانك تجارت بيست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) فقره وام.
ج- بانك ملي ايران سي و پنج هزار (۳۵۰۰۰) فقره وام .
د- بانك صادرات ايران سي و پنج هزار (۳۵۰۰۰) فقره وام.

۲- تسهيلات مربوط به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي به شرح زير تنظيم و پرداخت مي شود:
الف- پانزده هزار (۰۰۰ /۱۵) خودروي ون توسط بانك سپه (بابت هر دستگاه تا سقف صد‏ ميليون ريال).
ب- سي هزار (۰۰۰ /۳۰) تاكسي توسط بانك تجارت (بابت هر دستگاه تا سقف پنجاه‏ ميليون ‏ريال).
ج- شش هزار (۶۰۰۰) ميني بوس توسط بانك ملي ايران (بابت هر دستگاه تا سقف دويست‏ ميليون ريال).
د- شش هزار (۶۰۰۰) ميني بوس توسط بانك صادرات ايران (بابت هردستگاه تا سقف دويست ميليون ريال)

۳- هر يك از بانكها يك نفر نماينده تام الاختيار جهت همكاري با طرح نوسازي خودروهاي فرسوده و طرح توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي معرفي نمايند.

۴- شرايط اعطاي تسهيلات خودروهاي فرسوده، مانند شرايط اجرا شده توسط بانك ملت در سال ۱۳۸۵ در نظر گرفته مي شود.

معاون اول رئيس جمهور- پرويزداودي