ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گاز سوز كردن خودروها مورخه 1386/04/02 شماره 34627

ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گاز سوز كردن خودروها

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد اجراي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور و ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گاز سوز كردن خودروها و كاهش تقاضاي مصرف كه در جلسه مورخ ۲ /۴ /۱۳۸۶ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۴۴۵۲۵ /ت ۳۷۲۱۳ هـ مورخ ۲۶ /۳ /۱۳۸۶ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌گردد: به منظور توليد مخزن و كيت و مواد اوليه مخزن تا سقف يكصد و پنجاه ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) يورو از محل حساب ذخيره ارزي و يك هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱) ريال به صورت ريالي، با رعايت شرايط زير پرداخت مي گردد . كارگروهي به رياست نماينده ستاد تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل‌كشور و با عضويت نمايندگان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (هيات امناي ارزي)، بانكهاي عامل و نماينده وزارت صنايع و معادن نسبت به اجرايي نمودن اين تصميم اقدام نمايند.

۱ ـ شرايط تسهيلات ارزي به شرح زير مي باشد:

الف ـ نرخ سود بانكي سه درصد (۳%)

ب ـ شروع اقساط تسهيلات از سه سال پس از زمان اولين گشايش

ج ـ دوره بازپرداخت نه (۹) ساله

د – دريافت اقساط تسهيلات به نرخ معادل ريالي ارز در زمان گشايش اعتبارات

هـ ـ وثيقه بانكي فقط ماشين آلات طرح

۲ ـ شرايط تسهيلات ريالي بانكي به شرح زير مي باشد:

الف ـ اعطاي پنجاه درصد (۵۰%) از سود تسهيلات توسط دولت و پنجاه درصد باقيمانده توسط سرمايه‌گذار

ب – شروع اقساط تسهيلات از سه سال پس از زمان گشايش كامل اعتبار.

ج – دوره بازپرداخت نه (۹) ساله

د – وثيقه بانكي فقط تجهيزات ساخت داخل و كارخانه

۳ ـ‌ زمان قابل قبول راه اندازي طرح به روش لوله و ورق هيجده ماه، به روش بيلت بيست و چهار ماه و به روش كامپوزيت بيست ماه مي باشد.

در صورتي كه طرح در زمان قابل قبول به بهره برداري برسد، در روش لوله، ورق و كامپوزيت مبلغ پنجاه ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ريال و در روش بيلت مبلغ يكصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ريال به صورت كمك بلاعوض جهت سرمايه در گردش توليد، از طرف دولت پرداخت مي گردد.

در صورتي كه زمان راه اندازي كامل طرح به روش لوله و ورق و كامپوزيت بيش از بيست و چهار ماه و به روش بيلت بيش از سي ماه به طول بيانجامد، صد در صد (۱۰۰%) سود تسهيلات ريالي به عهده سرمايه گذار مي باشد.

۴ ـ پيگيري و نظارت بر اجراي صحيح و به موقع طرحها و امور بانكي به عهده يك نفر نماينده تام الاختيار ستاد تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل‌كشور و يك نفر نماينده از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (مدير عامل بانك عامل) مي باشد.

۵ ـ براي بهبود و ارتقاي سطح طراحي و تكنولوژي ساخت انواع كيت‌هاي پيشرفته و ساير متعلقات مربوط، در مجموع حداكثر تا سقف پنج ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵) يورو تسهيلات ارزي و يكصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ريال تسهيلات ريالي پيش بيني مي گردد.

پرويزداودي – معاون اول رئيس جمهور