اصلاح ماده (2) تصويب نامه موضوع اتخاذ تصميماتي در خصوص ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت مورخه 1386/06/31شماره 35324

اصلاح ماده (۲) تصويب نامه موضوع اتخاذ تصميماتي در خصوص ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد اجراي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور و ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گازسوز كردن خودروها و كاهش تقاضاي مصرف كه در جلسه مورخ ۳۱ /۶ /۱۳۸۶ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۴۴۵۲۵ /ت ۳۷۲۱۳ هـ مورخ ۲۶ /۳ /۱۳۸۶ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

در ماده (۲) تصميم نامه شماره ۶۸۰۸۴ /ت ۳۷۴۵۶ ن مورخ ۳۱ /۴ /۱۳۸۶ عبارت ”پنج درصد (۵%)“ به عبارت ”پنج واحد درصد“ اصلاح مي‌گردد.

پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور