اجازه ترخيص قطعي خودروها و و قطعات منفصله وارداتي گروه خودروسازي سايپا و گروه ايران خودرو به گمرك جمهوري اسلامي ايران مورخه 1386/07/19 شماره 36415

اجازه ترخيص قطعي خودروها و و قطعات منفصله وارداتي گروه خودروسازي سايپا و گروه ايران خودرو به گمرك جمهوري اسلامي ايران

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد اجراي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور و ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي و خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گازسوز كردن خودروها و كاهش تقاضاي مصرف كه در جلسه مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۸۶ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۴۴۵۲۵ /ت ۳۷۲۱۳ هـ مورخ ۲۶ /۳ /۱۳۸۶ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي گردد:

گمرك جمهوري اسلامي ايران مجاز است به مدت سه ماه از اول آذر ماه سال ۱۳۸۶ (۱ /۹ /۱۳۸۶) خودروها و يا قطعات منفصله خودروهاي وارداتي گروه خودروسازي سايپا و گروه صنعتي ايران خودرو را تا سقف معادل چهارصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۵۰) ريال حقوق ورودي براي هر يك (در مجموع نهصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰۰) ريال) ترخيص قطعي نمايد. هر يك از اين دو گروه موظفند در رأس مهلت مقرر با ارايه گواهي هاي اسقاط خودروهاي فرسوده، نسبت به تسويه بدهي خود با گمرك ايران اقدام كنند.

پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور