موظف نمودن وزارت كشور به اختصاص مبالغي براي جايگزيني خودروهاي فرسوده، بهبود حمل و نقل شهري، اجراي طرحهاي در آمدزا و كمك به شهرداريها در استان اردبيل مورخه 1386/09/01 شماره 36451

موظف نمودن وزارت كشور به اختصاص مبالغي براي جايگزيني خودروهاي فرسوده، بهبود حمل و نقل شهري، اجراي طرحهاي در آمد زا و كمك به شهرداريها در استان اردبيل

هيئت ‌وزيران در جلسه مورخ ۱ /۹ /۱۳۸۶ كه در مركز استان اردبيل تشكيل گرديد، موافقت ‌نمود:

وزارت كشور موظف است با رعايت مقررات قانوني، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

۱- اختصاص (۶۰) دستگاه اتوبوس، (۲۵۰) دستگاه ميني بوس، (۶۶۰) دستگاه ون و (۲۱۶۰) دستگاه تاكسي (شامل (۶۰) دستگاه جايگزين تاكسي فرسوده، (۱۷۰۰) دستگاه جايگزين مسافربرهاي شخصي و (۴۰۰) دستگاه جديد)، با هماهنگي ستاد تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور.

۲- اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال جهت كمك به بهبود حمل‌ و نقل شهرهاي استان با رعايت ضوابط هيئت نمايندگان ويژه رييس‌ جمهور در ستاد تبصره (۱۳) در سال ۱۳۸۷.

۳- اختصاص مبلغ بيست ميليارد (۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال وام قرض ‌الحسنه جهت اجراي طرحهاي درآمد زا در شهرهاي استان در سال ۱۳۸۷.

۴- اختصاص مبلغ ده ميليارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال كمك بلاعوض جهت عمران شهري شهرداريهاي شهرهاي استان در سال ۱۳۸۷ به تفكيك پنجاه درصد (۵۰%) شهرهاي مرزي و پنجاه درصد (۵۰%) ساير شهرها.

۵- اختصاص مبلغ بيست ميليارد (۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال جهت تأمين ماشين ‌آلات خدمات شهري و عمراني شهرداريهاي استان.

۶- واگذاري مالكيت بخش اعياني نمايشگاه بين‌ المللي اردبيل به سازمان همياري شهرداريهاي استان.

پرويز داودي – معاون اول رييس‌ جمهور