اتخاذ تصميماتي در خصوص اجراي طرحهاي مربوط به تعويض پلاك و نوسازي خودروهاي فرسوده و توسعه و بهبود حمل ونقل عمومي مورخه 1386/12/11 شماره 37088

بسمه تعالي

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت كشور ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

ستاد تبصره (۱۳)

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد اجراي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل‌كشور و ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي و خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گازسوز كردن خودروها و كاهش تقاضاي مصرف كه در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۴۴۵۲۵/ت۳۷۲۱۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۶ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌گردد:

۱ ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است تا تاريخ ۱۳۸۷/۲/۱۵ نسبت به تعويض پلاك خودروهاي نفت گازسوز به پلاك ايران و همچنين شماره‌گذاري خودروهاي بدون پلاك اقدام نمايد.

۲ ـ مهلت گروه خودروسازي سايپا و گروه صنعتي ايران خودرو براي تسويه بدهي خود با گمرك جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصميم‌نامه شماره ۱۴۱۶۹۶/ت۳۸۶۶۳ن مورخ ۱۳۸۶/۹/۴ تا تاريخ ۱۳۸۷/۴/۳۱ تمديد مي‌گردد.

۳ ـ دستگاههاي اجرايي موظفند خودروهاي فرسوده خود را براساس تبصره (۲) بند “ج” ماده (۴)‌ تصميم‌نامه شماره ۶۸۰۸۴/ت۳۷۴۵۶ن مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۱ با هماهنگي مجري طرح نوسازي خودروهاي فرسوده مستقيماً طي صورتجلسه‌اي تحويل مراكز اسقاط دهند. مراكز اسقاط نيز موظفند براساس روشي كه مجري طرح تعيين‌ مي‌نمايد و ترتيباتي كه در مورد ساير خودروهاي فرسوده تبيين شده است نسبت به اسقاط آنها اقدام نمايند.

۴ـ مبلغ شصت و پنج ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۵) ريال از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي رديفهاي ۵۰۳۸۲۶ و ۵۰۳۹۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور به شرح زير در اختيار دستگاههاي مربوط قرار گيرد:

رديف
نام دستگاه موضوع مبلغ اعتبار (ميليون ريال) محل تأمين اعتبار
هزينه‌اي تملك داراييهاي سرمايه‌اي
۱ شركت قطار شهري كشور هزينه‌هاي جاري ۰۰۰ر۱۵ ۵۰۳۸۲۶
۲ سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور كمك به تأمين قطعات و لوازم مورد نياز اتوبوسرانيها ۰۰۰ر۵۰ ۵۰۳۹۴۷

۵ ـ دستگاه اجرايي طرحهاي زير از نهاد رياست جمهوري به شماره طبقه‌بندي ۱۰۱۰۰۰ به سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به شماره طبقه‌بندي ۱۰۵۶۰۰ تغيير مي‌يابد.

شماره طبقه‌بندي عنوان طرح مبلغ اعتبار
(ميليون ريال) محل تأمين اعتبار

۴۰۹۰۳۰۲۷ بهبود عبور و مرور شهرهاي كشور ۰۰۰ر۶۲۵ ۰۰۰ر۵۰۰ ريال از محل رديف ۵۰۳۸۲۷
۰۰۰ر۱۲۵ ريال از محل رديف ۵۰۳۹۴۷
۴۰۹۰۳۰۲۸ يارانه سود تسهيلات بانكي نوسازي خودروهاي فرسوده ۰۰۰ر۰۳۶ر۱ ۵۰۳۹۴۷
۴۰۹۰۳۰۲۹ توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري ۰۰۰ر۴۷۵ر۲ ۵۰۳۹۴۷

۱۰۱۰۰۰ اطلاع‌رساني و فرهنگي‌سازي از طريق رسانه‌هاي عمومي ۰۰۰ر۲۰ ۵۰۳۸۲۶

اين تصميم‌ به منزله موافقت‌نامه تلقي و جايگزين تبصره (۱) ماده (۴۱) تصميم‌نامه شماره ۶۸۰۸۴/ت۳۷۴۵۶ن مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۱ مي‌گردد.

۶ ـ تصميم‌نامه نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد سهم شهرداريها براي تحويل اتوبوس، از سي و پنج درصد (۳۵%) به هفده و نيم درصد (۵/۱۷%) كاهش و به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

“سهم شهرداريها براي كليه اتوبوسهاي واگذاري از محل قراردادهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور از ابتداي سال ۱۳۸۵ از سي و پنج درصد (۳۵%) به هفده و نيم درصد (۵/۱۷%) كاهش مي‌يابد و از محل اعتبارات تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور، موضوع خريد (۶۵۰۰) دستگاه اتوبوس شهري، اعتبار مربوط تأمين و تا سقف مبلغ يكهزار و چهار صد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰) ريال به حساب سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور واريز گردد.”

پرويزداودي – معاون اول رئيس جمهور