ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور مورخه 1386/12/26 شماره 37079

این متن مربوط به وضعیت 8 مقرره و تا قبل از تاریخ 1387/12/11 می باشد.

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه دستگاه هاي اجرايي، ارتقاء بهره وري در فعاليت ها، صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع در اختيار دستگاه هاي اجرايي، ايجاد تعادل در منابع و مصارف، اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه، كاهش تصدي هاي دولت، واگذاري امور به بخش هاي غيردولتي و جلوگيري از توسعه تصدي گري در فعاليت ها، ضمن تأكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف بخش در چارچوب تكاليف قانون ياد شده و قانون بودجه سال ۱۳۸۷كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات، ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور را براي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۱۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه كه در اين تصويبنامه دستگاه اجرايي ناميده مي شوند، به شرح زير تصويب نمود:

ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور

۱- دستگاه هاي اجرايي مندرج در پيوست شماره (۱) اين تصويبنامه كه به مهر «پيوست تصويبنامه هيأت وزيران» تأييد شده است، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه خود و دستگاههاي تابعه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اقدام نمايند.

۲- دستگاه هاي اجرايي مندرج در پيوست شماره (۲) اين تصويبنامه كه به مهر «پيوست تصويبنامه هيأت وزيران» تأييد شده است، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه هاي عملياتي خود و دستگاههاي تابعه به ترتيب شامل شرح برنامه ها و فعاليت ها براي اعتبارات هزينه اي و شرح پروژه هاي براي اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي، اقدام نمايند.

تبصره ۱- فرم ها و دستورالعمل هاي موافقتنامه هاي موضوع بندهاي (۱) و (۲) توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تهيه و تا ۲۰ فروردين ۱۳۸۷ ابلاغ مي شود.

تبصره ۲- دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (۱) موظفند يك نسخه از موافقتنامه هاي عملياتي متبادله موضوع بند (۲) را حداكثر تا پايان فروردين ماه سال ۱۳۸۷ به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند.

تبصره ۳- تمام دستگاه هايي كه بر اساس ضوابط و مقررات موظف به مبادله موافقتنامه و يا موافقتنامه عملياتي مي باشند فقط در مرحله اول مجاز به دريافت اعتبار از خزانه قبل از مبادله موافقتنامه خواهند بود و پرداخت هر گونه وجه توسط خزانه براي تخصيص هاي بعدي منوط به مبادله موافقتنامه هاي مربوط مي باشد.

۳- انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه ها و با رعايت قوانين و مقررات مجاز است. تمام مصوبات و تصميم نامه هاي قبلي هيأت وزيران مغاير با مفاد اين بند ملغي الاثر مي باشد.

تبصره ۱- دستگاه هاي اجرايي مجازند در سال ۱۳۸۷ نسبت به تمديد قرارداد كار معين يا مشخص در سقف سال ۱۳۸۶ اقدام نمايند. به كارگيري افراد مازاد بر سقف سال ۱۳۸۶ صرفاً با تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود.

تبصره ۲- نحوه انعقاد قرارداد با افرادي كه برابر تصويبنامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ با آنها قرارداد منعقد شده است، همانند سال گذشته مي باشد.

تبصره ۳- دستگاه هاي اجرايي موظفند براي اجراي تبصره ماده (۳۲) قانون مديريت خدمات كشوري در سال ۱۳۸۷ تمهيدات لازم را اتخاذ نمايند.

۴- وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استان ها) موظف است در چارچوب اعتبارات ابلاغي با استفاده بهينه از نيروي انساني رسمي و پيماني خود، به نحوي مديريت نمايد كه عملكرد ريالي حق التدريس در سال تحصيلي ۱۳۸۸-۱۳۸۷ در شهر تهران حداقل به ميزان چهل و پنج درصد (۴۵%)، در كلان شهرها حداقل به ميزان بيست و پنج درصد (۲۵%) نسبت به سال تحصيلي ۱۳۸۷-۱۳۸۶ كاهش يابد به طوري كه سقف ريالي حق التدريس در كل كشور به صورت ميانگين حداقل به ميزان پانزده درصد (۱۵%) نسبت به سال تحصيلي ۱۳۸۷-۱۳۸۶ كاهش يابد.

تبصره – در اجراي ماده (۳۲) قانون مديريت خدمات كشوري، تغيير وضعيت افراد حق التدريس به قرارداد كار معين ممنوع مي باشد.

۵- كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور موظفند پرداخت مستمري ماهانه مددجويان نيازمند تحت پوشش خود را به تفكيك تعداد خانوار بر اساس كد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش خانوار به تأييد ذي حسابان دستگاه هاي ياد شده برسانند. روش پرداخت مستمري مذكور بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با همكاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و دستگاه هاي ياد شده تا پايان ارديبهشت سال ۱۳۸۷ تهيه خواهد شد.

۶- در اجراي بند (۴۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور، دستگاه هاي موضوع بند (۱) موظفند برنامه هاي عملياتي خود و دستگاه هاي تابعه را مبني بر چگونگي و نحوه صرفه جويي در هزينه ها، اولويت بندي فعاليت ها، واگذاري فعاليت هاي تصدي گري قابل واگذاري به بخش غير دولتي، حذف فعاليت هاي غيرضرور و نيز برنامه ارتقاء بهره وري را تهيه و براي جمع بندي، تلفيق و ارايه به هيأت وزيران تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال نمايند. نتيجه اقدامات هر دستگاه بايد به گونه اي باشد كه در چارچوب اعتبارات مندرج در موافقتنامه، دستگاه با كسري اعتبار مواجه نشود. بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بند را بر عهده خواهند داشت.

۷-به منظور افزايش كارايي، بهره وري و كاهش هزينه هاي جاري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول، وزارت آموزش و پرورش موظف است با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور حداقل پنج درصد (۵%) از فعاليت ها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند احصا و بر اساس قيمت تمام شده خدمات، اعتبار مربوط را در اختيار مديران و متقاضيان واحدهاي ذي ربط قرار دهند تا با استفاده از اختيارات موضوع ماده (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ذي ربط هزينه نمايند. صرفه جويي ناشي از عملكرد اين بند در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا وفق قوانين و مقررات مربوط به مصرف برسد. وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش فعاليت ها و خدمات اين بند را تا پايان تيرماه سال ۱۳۸۷ به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور براي ارايه به هيأت وزيران ارسال نمايند. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بند با وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي خواهد بود.

۸- مبلغ قطعي و نحوه پرداخت پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي دستگاه هاي اجرايي موظفند بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته معادل مبلغ دو ميليون و پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰/۲) ريال پيش بيني و در موافقتنامه مربوط منظور نمايند.

۹- اعتبار خدمات رفاهي كارمندان رسمي و پيماني موضوع ماده (۴۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب ۱۳۸۴ – و مواد (۷۸) و (۸۵) قانون مديريت خدمات كشوري در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه قابل تأمين و پرداخت مي باشد. تمام دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۱۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه مشمول مقررات اين بند مي باشند:

الف – كمك هزينه روزانه غذا براي كارمندان رسمي و پيماني دستگاه هايي كه ساعت كار آنها حداقل ۸/۵ ساعت در روز است با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي حداكثر معادل پانزده هزار (۰۰۰/۱۵) ريال به ازاي هر نفر كارمند تعيين مي شود.

ب – كمك هزينه مهد كودك، براي كارمندان رسمي و پيماني اناث كه داراي فرزند زير ۵ سال هستند ماهانه حداكثر دويست و پنجاه هزار (۰۰۰/۲۵۰) ريال به ازاي هر كودك (حداكثر تا دو فرزند) تعيين مي شود.

ج – كمك هزينه اياب و ذهاب (سرويس رفت و آمد) كارمندان رسمي و پيماني كه (۴۴) ساعت در هفته كار مي كنند به طور ميانگين ماهانه در تهران حداكثر معادل سيصد و پنجاه هزار (۰۰۰/۳۵۰) ريال، و در شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت، حداكثر معادل دويست و پنجاه هزار (۰۰۰/۲۵۰) ريال به ازاي هر نفر تعيين مي شود.

۱۰– دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور ايجاد صرفه جويي در مكالمات تلفن همراه در اختيار مديران و كارمندان دولت‘ نسبت به واگذاري سيم كارت و تجهيزات جانبي آن از قبيل گوشي، شارژر و غيره به قيمت كارشناسي به مديران و كارمندان ياد شده اقدام نمايند.

تبصره – تشخيص موارد استثناء و همچنين پرداخت كمك هزينه تلفن همراه به ميزان يكصد تا دويست هزار ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنابه شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس مي باشند برعهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي خواهد بود.

۱۱- خريد هر گونه خودرو سواري خارجي ممنوع است. خريد خودرو سواري داخلي صرفاً از محل درآمد حاصل از فروش خودروهاي فرسوده يا مازاد بر نياز مجاز است.

تبصره موارد استثناء حسب مورد به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

۱۲– دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تعيين سقف اعتبار موردنياز بنزين مصرفي به قيمت آزاد (اعلام شده توسط مديريت ستاد حمل ونقل و سوخت) در موافقتنامه هاي اعتبارات هزينه اي خود اقدام و براساس آن پرداخت نمايند.

۱۳- فهرست سازمان ها و مجامع بين المللي كه حق عضويت ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف «۳-۱۰۷۰۰۰» قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور با عنوان «وزارت امور خارجه – سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تعهدات» پرداخت خواهد شد، تا نيمه ارديبهشت سال ۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دستگاه هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان ها و مجامع بين المللي را كه در فهرست فوق قرار نمي گيرند از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت نمايند.

۱۴- فوق العاده هاي ويژه مناطق كمتر توسعه يافته صرفاً بر اساس فهرستي كه بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (تهيه شده بر اساس اطلاعات سرشماري سال ۱۳۸۵) تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ به تصويب هيأت وزيران مي رسد، پرداخت مي شود.

۱۵- دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۱۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۳۸) قانون برنامه و بودجه موظفند حساب عملكرد اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را بر اساس شرح فصول هزينه، نگهداري و در صورت حساب نهايي عملكرد بودجه مصوب سال ۱۳۸۷ دستگاه اجرايي منعكس نمايند.

۱۶- هزينه هاي گردهمايي ها، همايش ها و نظاير آن بايد از محل اعتبار دستگاه برگزار كننده و به دور از هر گونه تجمل پرداخت شود و محل برگزاري بايد متناسب با موضوع و با رعايت اصل صرفه جويي انتخاب شود و ديگر دستگاه هاي اجرايي مجاز به تأمين هزينه هاي اين گونه فعاليت ها كه در خارج از حوزه مأموريت و مسئوليت آن دستگاه برگزار مي شود، نمي باشند. مشاركت داوطلبانه بخش غيردولتي در تأمين هزينه هاي برگزاري اين گونه فعاليت ها بلامانع است.

تبصره دستگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به انتشار مطالب، گزارش ها و ساير متون ارايه شده در گردهمايي ها، همايش ها و نظاير آن صرفاً به صورت الكترونيك اقدام نمايند.

۱۷- دستگاه هاي اجرايي موظفند در سال ۱۳۸۷، نشريات تخصصي خود را در قالب يك نشريه ساماندهي نموده و حتي الامكان به صورت الكترونيكي منتشر نمايند.

تبصره دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي و تحقيقاتي از شمول اين بند مستثنا مي باشند.

۱۸- تمام دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه كه به استناد قوانين و مقررات مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مي باشند، مكلفند فهرست كمك هاي خود را بر اساس چارچوبي كه توسط معاونت اجرايي رييس جمهور تعيين مي شود، هر سه ماه يك بار به معاونت ياد شده اعلام نمايند.

۱۹- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان ها مكلفند متناسب با تسهيلات بانكي اعلام شده توسط وزارت كار و امور اجتماعي، بخشي از سرجمع اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي استان را علاوه بر اعتباري كه از محل جزء (۶) رديف «۵۲۰۰۰۰» جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور به استان ها ابلاغ مي شود به كمك هاي فني و اعتباري با هدف اشتغال زايي به بخش خصوصي و تعاوني اختصاص دهند تا با رعايت تصويبنامه شماره ۴۶۴۶۸/ت۳۴۰۵۵ هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۵ به مصرف برسد.

۲۰- حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملك دارايي هاي استان براي ايجاد و تكميل زيرساخت هاي بخش گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي اختصاص مي يابد.

۲۱- پروژه هاي مصوب سفرهاي استاني هيأت وزيران از شمول آيين نامه اجرايي ماده (۷۹) قانون برنامه چهارم توسعه مستثني است.

۲۲- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاه هاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور حل و فصل مي شود.

تبصره موارد استثناء با تأييد معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور خواهد بود.

۲۳- عضويت اشخاص حقيقي در هيأت مديره بيش از يك شركت دولتي، بانك ها، بيمه ها و يا شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دريافت نمايد. اخذ هر گونه وجهي يا كمك هاي غيرنقدي از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است. اشخاص حقيقي كه از سوي اشخاص حقوقي دولتي متناسب با ميزان سهم آنان در شركت ها به عنوان عضو هيأت مديره معرفي مي شوند نيز مشمول اين حكم هستند.

۲۴- تمام مراكز تحقيقاتي (پژوهشگاه ها و پژوهشكده ها) وابسته به دستگاه هاي اجرايي (به استثناي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فن آوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و آموزش و پرورش) موظفند ضمن رعايت سياست هاي ابلاغي از طرف معاونت علمي و فن آوري رييس جمهور، عناوين پروژه هاي تحقيقاتي خود را براي يك بار به تأييد معاونت ياد شده برسانند.

۲۵- تمام دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۱۱۷) قانون مديريت و خدمات كشوري و ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند آگهي هاي تبليغاتي خود را به تأييد شوراي اطلاع رساني دولت رسانده و صرفاً از طريق درج در روزنامه ها و رسانه هاي عمومي و دولتي به اطلاع مردم برسانند.

۲۶- تأييد و تصويب هر نوع مصوبه توسط هيأت هاي امنا در دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي، تحقيقاتي و پژوهشي كه بار مالي آن در موافقتنامه پيش بيني نشده است مجاز نمي باشد. با توجه به اينكه اعتبارات اختصاص يافته از محل بودجه عمومي به اينگونه دستگاه ها جنبه كمك دارد، بنابراين هيأت هاي امنا بايد ترتيبي اتخاذ نمايند تا در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه به نحوي مديريت نمايند كه در پايان سال با هيچ گونه كسري اعتبار مواجه نشوند و در صورت نياز به اعتبار مازاد بر سقف اعلام شده، اين كسري را از محل اعتبارات اختصاصي خود تأمين نمايند. عدم رعايت مفاد اين بند در حكم تعهد زايد بر اعتبار محسوب و تصرف در وجوه و اموال دولتي تلقي مي شود.

۲۷- پروژه هاي مربوط به سفرهاي استاني مقام معظم رهبري و هيأت وزيران در اولويت تأمين اعتبار مي باشند. شروع پروژه هاي جديد استاني علاوه بر موارد فوق منوط به حصول اطمينان از تأمين اعتبار كافي براي اينگونه پروژه ها است.

۲۸- سقف پيش بيني تخصيص اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي معادل هفتاد درصد (۷۰%) و سقف پيش بيني تخصيص اعتبارات هزينه اي معادل هشتاد درصد (۸۰%) اعتبار ساير فصول (اعتبار كل دستگاه هاي منهاي اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد نيروهاي رسمي و پيماني) در سال ۱۳۸۷ تعيين مي گردد. دستگاه هاي اجرايي موظفند ارقام اعتبارات مندرج در موافقتنامه هاي مربوط را بر اين اساس محاسبه و منظور نمايند.

تبصره ۱- حداكثر تا سقف يك در صد (۱%) از اعتبارات هزينه اي استاني در سال ۱۳۸۷به صورت متمركز جهت ايجاد تعادل بخشي اعتبارات هزينه اي اجتناب ناپذير دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني به تاييد استاندار به دستگاههاي اجرايي ذي ربط اختصاص خواهد يافت .

تبصره ۲- حداكثر تا سقف يك در صد (۱%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي استاني درسال ۱۳۸۷به منظور انجام پروژه هاي ضروري و اولويت دار طي سال، با تأييد استاندار اختصاص خواهد يافت”.

۲۹- دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موظفند حداقل (۳۰) طرح يا پروژه مهم در دست اجراي خود را كه در سال ۱۳۸۷ تكميل و به بهره برداري مي رسند در اولويت دريافت تخصيص قرار دهند. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است فهرست طرح ها يا پروژه هاي موضوع اين بند را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۸۷ از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط (ملي – استاني) دريافت و پس از جمع بندي به هيأت وزيران ارايه نمايد.

۳۰- وزارت نفت موظف است در سال ۱۳۸۷ نسبت به افتتاح دو حساب اماني ارزي و ريالي نزد خزانه اقدام نمايد تمام درآمدهاي حاصل از فعاليت شركت ملي نفت ايران و ساير شركت هاي تابعه وزارت نفت به اين حساب ها واريز مي گردند. هر گونه پرداخت از اين حساب ها پس از تأييد كارگروه موضوع تصويبنامه شماره ۱۳۳۳۶۴/ت۳۸۴۹۸هـ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۱ خواهد بود.

۳۱- به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و تجهيز مدارس) اجازه داده مي شود در سال ۱۳۸۷ از محل اعتبار مقاوم سازي مدارس نسبت به احداث يك باب سالن مقاوم براي استفاده در مواقع اضطراري و همچنين برپايي فريضه نماز در مدارس راهنمايي و دبيرستان هاي دخترانه و دبيرستان هاي پسرانه كه فاقد نمازخانه مي باشند، اقدام نمايند.

۳۲- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان ها موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني سال ۱۳۸۷ موارد زير را در اولويت قرار دهند:
الف- كمك به توسعه و احداث مساجد، مدارس علميه و مصلي ها، خانه هاي عالم و مراكز جامع فرهنگي توانبخشي ايثارگران.
ب – احداث سرويس هاي بهداشت بين راهي.
ج – ايجاد و يا تكميل زيرساخت هاي مورد نياز برنامه تأمين مسكن مهر.
د – ايجاد و تكميل و تجهيز مراكز بهداشتي درماني روستايي و خانه هاي بهداشت.
هـ- احداث و تكميل پروژه هاي آب، راه و برق روستايي.

۳۳- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان ها موظفند حداقل چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات تملك دارايي هاي استان به روستاها و شهرهاي زير بيست هزار (۰۰۰/۲۰) نفر جمعيت با اولويت ايجاد زير ساخت هاي مورد نياز اشتغال اختصاص دهند.استانهاي قم و تهران از شمول اين بند مستثني هستند.

۳۴- دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم و ماده (۱۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري كه مراكز اداري آنها در مراكز استان ها (به جز تهران) و يا شهرستان ها مي باشد ولي در تهران اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگي نموده اند موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه تا پايان سال ۱۳۸۷ تمام مهمانسراها، دفاتر نمايندگي، ساختمان، خانه هاي سازماني و به طور كلي اموال منقول و غيرمنقول خود را به فروش رسانده و يا به مراكز استان هاي مورد مأموريت خود منتقل نمايند. وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و رؤساي مجامع عمومي (براي شركت هاي دولتي) مسئول حسن اجراي اين بند مي باشند.

۳۵- دستگاه هاي اجرايي موظفند در اجراي تصويبنامه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹هـ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۲ مبني بر ايجاد تسهيلات جهت شاغلين متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها به ساير شهرهاي كشور اقدامات زير را انجام دهند:

الف – حسب درخواست كارمندان مشمول تصويب نامه ياد شده نسبت به انتقال نيروهاي داوطلب شاغل خود اقدام نموده و واحدهاي استاني خود را موظف به بكارگيري نيروي منتقل شده از مركز و كلان شهرها بنمايند.

ب – وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان مسكن و شهرسازي استان ها موظفند نسبت به واگذاري زمين به قيمت تمام شده بر اساس معرفي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط حداكثر ظرف سه ماه اقدام نمايند.

ج – بانك هاي دولتي در استان ها موظفند با معرفي دستگاه اجرايي ذي ربط، متقاضيان مشمول تصويبنامه ياد شده را در اولويت دريافت وام بر اساس جدول موضوع جزء (۲) ماده (۳) تصويبنامه فوق الذكر قرار دهند.

د – كارگروهي با مسئوليت استاندار و با عضويت رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان، رييس دستگاه اجرايي ذي ربط، معاون امور عمراني استاندار و نماينده بانك ها نظارت بر حسن اجرا و پيگيري تصويبنامه را به عهده خواهند داشت.

هـ – استانداران موظفند در مقاطع سه ماهه عملكرد اجراي تصويبنامه ياد شده را جهت ارايه به هيأت وزيران به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال نمايند.

و – وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي موظف است با تعيين يكي از معاونين خود جهت پيگيري موضوع و رفع مشكلات احتمالي از طريق ارتباط با استان ها اقدامات لازم را براي عملياتي شدن مصوبه در سال ۱۳۸۷ فراهم نمايد.

۳۶- در اجراي قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور، شركت هاي دولتي موظفند موارد زير را رعايت نمايند:

الف – نسبت به تصويب و ارسال اصلاحيه احتمالي بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده (۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا تاريخ ۱۳۸۷/۸/۱۵ اقدام نمايند.

ب – مجاز به خريد، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جديد تحت عنوان اداري، مهمانسرا و مراكز رفاهي، تفريحي يا اقامتي نمي باشند و عدم رعايت اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود.

ج – تمام حساب هاي بانكي خود به جز حساب هاي معرفي شده به حسابرسي و بازرسي قانوني را تا پايان خرداد ماه ۱۳۸۷ مسدود نمايند.

د – پاداش به اعضاي هيأت مديره، مديران عامل و ساير رده هاي مديريتي خود را صرفاً بر اساس ترتيبات و سقفي كه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تهيه و تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، پرداخت نمايند.

هـ – بر اساس مفاد ماده (۸۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نسبت به اخذ مجوز سرمايه گذاري از محل منابع داخلي خود براي طرح ها و پروژه هاي در دست اجرا از مراجع قانوني ذي ربط در نيمه اول سال ۱۳۸۷ اقدام نمايند.

پرويز داودي – معاون اول رييس جمهور

پيوست شماره ۱

كد دستگاه عنوان دستگاه
۱۰۱۰۰۰ نهاد رياست جمهوري
۱۰۱۰۱۵ دبيرخانه مجلس خبرگان
۱۰۱۰۲۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام
۱۰۱۰۵۲ نهاد رياست جمهوري – معاونت علمي و فن آوري رييس جمهور
۱۰۱۵۰۰ مجلس شوراي اسلامي
۱۰۱۶۰۰ شوراي نگهبان
۱۰۲۱۰۰ وزارت اطلاعات
۱۰۲۵۰۰ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
۱۰۵۰۰۰ وزارت كشور
۱۰۶۰۰۰ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
۱۰۷۰۰۰ وزارت امور خارجه
۱۰۸۰۰۰ وزارت دادگستري
۱۰۸۱۰۰ دادگستري جمهوري اسلامي ايران
۱۱۰۰۰۰ وزارت امور اقتصادي و دارايي
۱۱۱۱۰۰ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
۱۱۱۲۰۰ ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران
۱۱۱۳۰۰ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
۱۱۱۴۰۰ ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
۱۱۲۵۰۰ وزارت كار و امور اجتماعي
۱۱۳۵۰۰ وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري
۱۱۳۷۰۰ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
۱۱۴۰۰۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش
۱۲۸۵۰۰ سازمان تربيت بدني ايران
۱۲۹۰۰۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
۱۳۱۶۰۰ بنياد شهيد و امور ايثارگران
۱۳۳۵۰۰ وزارت مسكن و شهرسازي
۱۴۰۰۰۰ سازمان حفاظت محيط زيست
۱۴۳۰۰۰ وزارت نفت
۱۴۳۵۰۰ وزارت نيرو
۱۴۴۰۰۰ سازمان انرژي اتمي
۱۴۴۸۰۰ وزارت صنايع و معادن
۱۴۷۰۰۰ وزارت بازرگاني
۱۴۸۰۰۰ وزارت راه و ترابري
۱۴۹۰۰۰ وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات
۱۵۰۰۰۰ وزارت تعاون
۱۵۱۰۰۰ وزارت جهاد كشاورزي
۱۵۲۰۰۰ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
۲۸۳۵۰۰ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
۱۰۶۰۰۰ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

پيوست شماره ۲

رديف كددستگاه عنوان دستگاه
۱ ۱۰۱۰۰۰ نهاد رياست جمهوري
۲ نهاد رياست جمهوري
۳ نهاد رياست جمهوري – شوراي عالي امنيت ملي
۴ نهاد رياست جمهوري – هزينه هاي ضروري – كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و دولتي
۵ سازمان ملي جوانان
۶ نهاد رياست جمهوري – دبيرخانه هيأت عالي گزينش
۷ نهاد رياست جمهوري – مركز امور زنان و خانواده
۸ نهاد رياست جمهوري – ستاد مبارزه با مواد مخدر
۹ نهاد رياست جمهوري – شوراي عالي امنيت ملي، هزينه هاي پيش بيني نشده «دفاعي – امنيتي»
۱۰ نهاد رياست جمهوري – شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور
۱۱ سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
۱۲ شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۱۳ شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان
۲۴ جهاد دانشگاهي
۱۵ جهاد دانشگاهي – پژوهشكده هاي جديد التأسيس
۱۶ جهاد دانشگاهي – كمك به خبرگزاري دانشجويان ايران
۱۷ جهاد دانشگاهي – مركز تحقيقات گياهان دارويي
۱۸ جهاد دانشگاهي – مركز تحقيقات علوم سلولي
۱۹ جهاد دانشگاهي – پژوهشكده فناوري هاي نوين علوم پزشكي – ابن سينا
۲۰ مؤسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره
۲۱ مؤسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره – پژوهشكده امام خميني (ره) انقلاب اسلامي
۲۲ جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
۲۳ دبيرخانه شوراي اطلاع رساني
۱ ۱۰۱۰۱۵ دبيرخانه مجلس خبرگان
۲ دبيرخانه مجلس خبرگان
۱ ۱۰۱۰۲۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام
۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام
۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام- مركز تحقيقات استراتژيك
۱ ۱۰۱۰۵۲ نهاد رياست جمهوري – معاونت علمي و فن آوري رييس جمهور
۲ نهاد رياست جمهوري – دفتر همكاري هاي فن آوري (كمك)
۳ نهاد رياست جمهوري – ستاد فن آوري نانو تكنولوژي
۴ نهاد رياست جمهوري – فرهنگستان علوم ايران
۵ نهاد رياست جمهوري – فرهنگستان زبان و ادب فارسي
۶ نهاد رياست جمهوري – فرهنگستان علوم پزشكي ايران
۷ نهاد رياست جمهوري – بنياد ايران شناسي
۸ نهاد رياست جمهوري – فرهنگستان هنر
۹ نهاد رياست جمهوري – صندوق حمايت از محققان و پژوهشگران
۱۰ نهاد رياست جمهوري – امور نخبگان
۱۱ نهاد رياست جمهوري – پارك علم و فن آوري پرديس
۱۲ نهاد رياست جمهوري – معاونت علمي و فن آوري رييس جمهور
۱۳ مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
۱۴ پژوهشكده آمار
۱۵ پژوهشكده امور اقتصادي
۱۶ پژوهشكده هواشناسي
۱۷ سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
۱۸ پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري
۱۹ مؤسسه پژوهشي فرهنگ، هنر و ارتباطات
۲۰ مؤسسه كار و تأمين اجتماعي
۲۱ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
۲۲ مركز تحقيقات ساختمان و مسكن (كمك)
۲۳ مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري
۲۴ پژوهشگاه صنعت نفت
۲۵ پژوهشگاه نيرو
۲۶ مؤسسه تحقيقات آب
۲۷ پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي
۲۸ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
۲۹ مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
۳۰ پژوهشكده حمل و نقل
۳۱ مركز تحقيقات مخابرات ايران
۳۲ سازمان منطقه تجاري قشم
۱ ۱۰۱۵۰۰ مجلس شوراي اسلامي
۲ مجلس شوراي اسلامي
۳ مجلس شوراي اسلامي – مركز پژوهش ها
۴ مجلس شوراي اسلامي – كتابخانه و مركز اسناد
۵ مجلس شوراي اسلامي – كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي
۶ ديوان محاسبات كشور
۱ ۱۰۱۶۰۰ شوراي نگهبان
۲ شوراي نگهبان
۱ ۱۰۲۱۰۰ وزارت اطلاعات
۲ وزارت اطلاعات
۱ ۱۰۲۵۰۰ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
۳ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور- فعاليت هاي بهره وري
۴ كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع جدول شماره ۲۴
۵ مركز آمار ايران
۶ سازمان نقشه برداري كشور
۷ سازمان نقشه برداري كشور- نگهداري و تعمير هواپيما و كشتي
۸ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
۹ دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
۱۰ شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي
۱۱ شوراي عالي حوزه علميه قم
۱۲ مركز خدمات حوزه علميه قم
۱۳ مركز مديريت حوزه علميه قم
۱۴ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
۱۵ سازمان تبليغات اسلامي
۱۶ حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي
۱۷ مركز جهاني علوم اسلامي
۱ ۱۰۵۰۰۰ وزارت كشور
۲ وزارت كشور
۳ وزارت كشور – برگزاري انتخابات
۴ وزارت كشور- هزينه هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده شدگان از كشورهاي ديگر و احداث اردوگاه براي آنها
۵ استانداري اصفهان
۶ سازمان ثبت احوال كشور
۷ وزارت كشور – سازمان امور شهرداري ها
۸ وزارت كشور – پرداخت ديون دفتر امور مناطق بازسازي شده جنگ تحميلي و بهبود روش هاي نگهداري اسناد (بنياد امور مهاجرين و ستاد بازسازي مناطق جنگ زده سابق)
۹ شهرداري تهران
۱۰ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
۱۱ سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
۱۲ سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
۱۳ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران – خريد سلاح، تجهيزات و تقويت بنيه انتظامي
۱۴ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران – بدهي هزينه هاي آب، برق، گاز و مخابرات
۱۵ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران – دانشگاه علوم انتظامي
۱ ۱۰۷۰۰۰ وزارت امور خارجه
۲ وزارت امور خارجه
۳ وزارت امور خارجه – همكاري هاي اقتصادي بين المللي
۴ سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تعهدات
۱ ۱۰۸۰۰۰ وزارت دادگستري
۲ وزارت دادگستري
۳ وزارت دادگستري – ديه محكومين معسر
۴ وزارت دادگستري – سازمان تعزيرات حكومتي
۱ ۱۰۸۱۰۰ دادگستري جمهوري اسلامي ايران
۲ دادگستري – دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري
۳ سازمان قضايي نيروهاي مسلح
۴ دادستاني ويژه روحانيت
۵ دادگستري جمهوري اسلامي ايران
۶ ديوان عدالت اداري
۷ دادگستري جمهوري اسلامي ايران – شوراي حل اختلاف (كمك)۱
۸ سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
۹ سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور – كمك به اشتغال زندانيان آزاد شده
۱۰ سازمان بازرسي كل كشور
۱۱ سازمان پزشكي قانوني كشور
۱۲ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
۱ ۱۱۰۰۰۰ وزارت امور اقتصادي و دارايي
۲ وزارت امور اقتصادي و دارايي
۳ سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران
۴ وزارت امور اقتصادي و دارايي – اجاره كانال هاي مايكروويو سازمان هواشناسي كشور براي پرداخت به شركت مخابرات ايران
۵ وزارت امور اقتصادي و دارايي – اجاره كانال هاي مايكروويو سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي پرداخت به شركت مخابرات ايران (كمك)۱
۶ وزارت امور اقتصادي و دارايي – تهيه و توزيع اوراق بهادار و تعهدات
۷ سازمان امور مالياتي كشور
۸ گمرك ايران
۱ ۱۱۱۱۰۰ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
۲ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – پاكسازي ميادين مين با هماهنگي وزارت كشور
۳ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
۴ سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
۵ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – تقويت بنيه دفاعي
۶ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – كمك به معيشت پرسنل نيروهاي مسلح – طرح حكمت شامل ۲۰۰ ميليارد ريال وجوه اداره شده براي وام مسكن پرسنل كادر – دفترچه اتكا جانبازان حالت اشتغال و جانبازان شيميايي و اعصاب و روان
۷ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – پرداخت بدهي هاي معوق نيروهاي مسلح موضوع بند «الف» تبصره ۱۷
۸ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – مؤسسه تحقيقات دفاعي
۹ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – دانشگاه صنعتي مالك اشتر
۱۰ سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح
۱۱ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – عقيدتي سياسي وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته
۱۲ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – بابت آب، برق و مخابرات
۱۳ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
۱۴ شركت سهامي صنايع هواپيمايي ايران – صها
۱۵
شركت سهامي صنايع هواپيماسازي ايران – هسا
۱ ۱۱۱۲۰۰ ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران
۲ ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران
۳ سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران
۴ ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران – دانشكده هاي افسري نداجا، نهاجا و نزاجا
۵ سازمان مركزي حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران
۶ ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران – دانشگاه علوم پزشكي
۱ ۱۱۱۳۰۰ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
۲ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
۳ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – دانشگاه امام حسين(ع)۱
۴ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله الاعظم (عج)۱
۵ سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
۶ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – هزينه هاي بسيج – ارتش ۲۰ ميليوني
۷ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران – سپاه حفاظت انصارالمهدي (عج)۱
۸ نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
۹ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – پرداخت حقوق جانبازان بسيجي و وظيفه غيرشاغل نيازمند
۱ ۱۱۱۴۰۰ ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
۲ ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
۳ ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران – ديه محكومين نيازمند پرسنل نيروهاي مسلح ناشي از انجام وظايف محوله
۴ ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران – اداره حفاظت اطلاعات
۵ دفتر عقيدتي و سياسي فرماندهي معظم كل قوا
۶ دانشگاه عالي دفاع ملي
۷ بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس
۸ ستاد كل نيروهاي مسلح – مركز تحقيقات راهبردي امور دفاعي
۱ ۱۱۲۵۰۰ وزارت كار و امور اجتماعي
۲ وزارت كار و امور اجتماعي
۳ سازمان آموزش فني و حرفه اي
۴ وزارت كار و امور اجتماعي – كمك به اداره و نگهداري مجموعه هاي تفريحي، ورزشي كارگران
۱ ۱۱۳۵۰۰ وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري
۲ وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري
۳ وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري – صندوق رفاه دانشجويان
۴ وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري – امور فن آوري و پژوهشي
۵ وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري – سازمان سنجش آموزش كشور موضوع بند «ج» تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ كل كشور
۶ وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري – فعاليت هاي ورزشي فوق برنامه دانشجويان
۷ وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري – مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
۸ وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري – تحقق قطب هاي علمي كشور
۹ اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري
۱ ۱۱۳۷۰۰ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
۲ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
۱ ۱۱۴۰۰۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
۲ سازمان اوقاف و امور خيريه
۳ سازمان حج و زيارت
۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور
۶ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
۷ مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي
۸ وزارت فرهنگ و ارتباطات اسلامي – مجمع جهاني اهل بيت
۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – حمايت از نشر، كتاب و مطبوعات
۱۰ دانشگاه مذاهب اسلامي
۱۱ سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي
۱ ۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش
۲ وزارت آموزش و پرورش
۳ دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش
۴ وزارت آموزش و پرورش- سازمان هاي آموزش و پرورش استاني
۵ سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
۶ وزارت آموزش و پرورش – تغذيه رايگان و امور رفاهي دانش آموزان مناطق محروم و كمك به تغذيه دانشجويان مراكز آموزشي
۷ سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان
۸ وزارت آموزش و پرورش – يارانه دفترچه دانش آموزان مناطق محروم
۹ وزارت آموزش و پرورش – فعاليت هاي ورزشي مدارس
۱۰ وزارت آموزش و پرورش- كمك به صندوق ذخيره فرهنگيان (موضوع ماده ۱۴۷ قانون برنامه سوم)۱
۱۱ دانشگاه شهيد رجايي
۱۲ وزارت آموزش و پرورش – كمك به اجراي برنامه آموزش براي همه
۱۳ سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور
۱۴ وزارت آموزش و پرورش – آموزشكده هاي فني
۱۵ وزارت آموزش و پرورش – مراكز تربيت معلم
۱۶ سازمان آموزش و پرورش استثنايي
۱۷ نهضت سوادآموزي
۱۸ شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
۱ ۱۲۸۵۰۰ سازمان تربيت بدني ايران
۲ سازمان تربيت بدني ايران
۳ كميته ملي المپيك ايران
۴ شركت سهامي توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
۱ ۱۲۹۰۰۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
۲ هيأت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران – كمك
۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – اورژانس استان تهران
۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – كمك به بيمارستان هاي رواني، سوختگي و مناطق محروم و اجراي قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني و كمك به درمان بيماران نيازمند
۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – فعاليت هاي ورزشي دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي
۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
۷ بنياد امور بيماري هاي خاص «هموفيلي، تالاسمي، دياليزي، سرطاني و ام. اس.» (كمك)۱
۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – فعاليت هاي آموزشي و دانشجويي
۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – امور فن آوري و تحقيقات پزشكي
۱۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – تحقق قطب هاي كشور
۱۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – كمك به هزينه سرانه بيمارستان هاي آموزشي
۱۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – اجراي برنامه هاي سلامت
۱۳ سازمان انتقال خون ايران
۱۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
۱۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – صندوق رفاه دانشجويان
۱۶ شركت پالايش و پژوهش خون
۱۷ اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت بهداشت
۱ ۱۳۱۶۰۰ بنياد شهيد و امور ايثارگران
۲ بنياد شهيد و امور ايثارگران
۱ ۱۳۳۵۰۰ وزارت مسكن و شهرسازي
۲ وزارت مسكن و شهرسازي
۳ وزارت مسكن و شهرسازي – اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
۴ وزارت مسكن و شهرسازي – دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي
۵ وزارت مسكن و شهرسازي – كمك هاي اعتباري براي تأمين مسكن
۶ بنياد مسكن انقلاب اسلامي
۷ سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت مادر تخصصي
۸ شركت سهامي عمران شهرهاي جديد، مادر تخصصي
۹ شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
۱ ۱۴۰۰۰۰ سازمان حفاظت محيط زيست
۲ سازمان حفاظت محيط زيست
۱ ۱۴۳۰۰۰ وزارت نفت
۲ وزارت نفت
۳ شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
۴ شركت ملي گاز ايران – مادر تخصصي
۵ شركت مادر تخصصي ملي صنايع پتروشيمي
۱ ۱۴۳۵۰۰ وزارت نيرو
۲ وزارت نيرو
۳ مركز مديريت منطقه اي آب شهري
۴ شركت سهامي آب منطقه اي تهران
۵ شركت سهامي آب منطقه اي فارس
۶ شركت سهامي آب منطقه اي اصفهان
۷ شركت سهامي آب منطقه اي خراسان رضوي
۸ شركت سهامي آب منطقه اي كرمانشاه
۹ شركت سهامي آب منطقه اي كرمان
۱۰ شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان
۱۱ شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان
۱۲ شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان
۱۳ شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان غربي
۱۴ شركت آب و فاضلاب مشهد
۱۵ شركت آب و فاضلاب اردبيل
۱۶ شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، مادر تخصصي
۱۷ شركت آب و فاضلاب قزوين
۱۸ شركت آب و فاضلاب گلستان
۱۹ شركت آب و فاضلاب تهران
۲۰ شركت آب و فاضلاب اصفهان
۲۱ شركت آب و فاضلاب كاشان
۲۲ شركت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
۲۳ شركت آب و فاضلاب آذربايجان غربي
۲۴ شركت آب و فاضلاب چهارمحال بختياري
۲۵ شركت آب و فاضلاب گيلان
۲۶ شركت آب و فاضلاب خراسان رضوي – سهامي خاص
۲۷ شركت آب و فاضلاب فارس
۲۸ شركت آب و فاضلاب شيراز
۲۹ شركت آب و فاضلاب خوزستان
۳۰ شركت آب و فاضلاب اهواز
۳۱ شركت آب و فاضلاب بوشهر
۳۲ شركت آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان
۳۳ شركت آب و فاضلاب كرمانشاه
۳۴ شركت آب و فاضلاب لرستان
۳۵ شركت آب و فاضلاب هرمزگان
۳۶ شركت آب و فاضلاب كردستان
۳۷ شركت آب و فاضلاب مركزي
۳۸ شركت سهامي آب منطقه اي گيلان
۳۹ شركت آب و فاضلاب مازندران
۴۰ شركت آب و فاضلاب كرمان
۴۱ شركت آب و فاضلاب همدان
۴۲ شركت آب و فاضلاب ايلام
۴۳ شركت سهامي آب منطقه اي مازندران
۴۴ شركت آب و فاضلاب زنجان
۴۵ شركت آب و فاضلاب كهكيلويه و بويراحمد
۴۶ شركت آب و فاضلاب سمنان
۴۷ شركت آب و فاضلاب يزد
۴۸ شركت آب و فاضلاب قم
۴۹ شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان شرقي
۵۰ شركت سهامي آب منطقه اي يزد
۵۱ شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران
۵۲ شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران
۵۳ شركت سهامي آب استان زنجان
۵۴ شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران – توانير
۵۵ شركت سهامي برق منطقه اي تهران
۵۶ شركت سهامي برق منطقه اي فارس
۵۷ شركت سهامي برق منطقه اي اصفهان
۵۸ شركت سهامي برق منطقه اي خراسان
۵۹ شركت سهامي برق منطقه اي آذربايجان
۶۰ شركت سهامي برق منطقه اي غرب
۶۱ شركت سهامي برق منطقه اي كرمان
۶۲ شركت سهامي برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
۶۳ شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان
۶۴ شركت سهامي برق منطقه اي مازندران
۶۵ شركت سهامي برق منطقه اي گيلان
۶۶ شركت سهامي برق منطقه اي باختر
۶۷ شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان
۶۸ شركت سهامي برق منطقه اي زنجان
۶۹ شركت سهامي برق منطقه اي سمنان
۷۰ شركت سهامي برق منطقه اي يزد
۷۱ شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران
۷۲ شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان
۷۳ شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران
۷۴ شركت سهامي سازمان بهره وري انرژي ايران
۷۵ شركت سهامي سازمان انرژي هاي نو ايران
۷۶ شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران
۷۷ شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي – سهامي خاص
۷۸ شركت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبي – سهامي خاص
۷۹ شركت سهامي آب منطقه اي لرستان
۸۰ شركت سهامي آب منطقه اي خراسان شمالي
۸۱ شركت سهامي آب منطقه اي خراسان جنوبي
۸۲ شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه و بوير احمد
۸۳ شركت سهامي آب منطقه اي قزوين
۸۴ شركت سهامي آب منطقه اي قم
۸۵ شركت سهامي آب منطقه اي سمنان
۸۶ شركت سهامي آب منطقه اي مركزي
۸۷ شركت سهامي آب منطقه اي چهارمحال و بختياري
۸۸ شركت سهامي آب منطقه اي بوشهر
۸۹ شركت سهامي آب منطقه اي ايلام
۹۰ شركت سهامي آب منطقه اي كردستان
۹۱ شركت سهامي آب منطقه اي همدان
۹۲ شركت سهامي آب منطقه اي گلستان
۹۳ شركت سهامي آب منطقه اي اردبيل
۱ ۱۴۴۰۰۰ سازمان انرژي اتمي
۲ سازمان انرژي اتمي
۳ شركت فرآوري اورانيوم توليد سوخت هسته اي
۴ شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
۵ شركت اكتشاف و تأمين مواد اوليه صنعت هسته اي ايران
۶ شركت سهامي پسمانداري صنعت هسته اي ايران
۱ ۱۴۴۸۰۰ وزارت صنايع و معادن
۲ وزارت صنايع و معادن
۳ سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور
۴ شركت ملي فولاد ايران
۵ شركت توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران – مادر تخصصي
۶ شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران
۱ ۱۴۷۰۰۰ وزارت بازرگاني
۲ وزارت بازرگاني
۳ وزارت بازرگاني – تبليغات داخلي و جهاني فرش دستباف
۴ وزارت بازرگاني – هزينه تعزيرات آرد و نان استان تهران
۵ سازمان توسعه تجارت ايران
۶ سازمان توسعه تجارت ايران – موضوع درآمد ثبت سفارش
۷ سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان
۸ صندوق ضمانت صادرات ايران – افزايش سرمايه
۹ شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران
۱ ۱۴۸۰۰۰ وزارت راه و ترابري
۲ سازمان هواشناسي كشور
۳ وزارت راه و ترابري
۴ سازمان هواپبمايي كشوري
۵ مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور
۶ شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران
۷ شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
۸ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
۹ شركت سهامي قطارهاي مسافري رجا
۱ ۱۴۹۰۰۰ وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات
۲ وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات
۳ دبيرخانه شوراي عالي فن آوري اطلاعات
۴ سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
۵ دبيرخانه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
۶ سازمان فضايي ايران
۷ شركت پست جمهوري اسلامي ايران
۸ شركت سهامي مخابرات استان تهران
۹ شركت سهامي مخابرات استان كرمان
۱ ۱۵۰۰۰۰ وزارت تعاون
۲ وزارت تعاون
۱ ۱۵۱۰۰۰ وزارت جهاد كشاورزي
۲ سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي
۳ سازمان دامپزشكي كشور
۴ مؤسسه رازي
۵ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور
۶ وزارت جهاد كشاورزي – حمايت از مستضعفان ساير كشورها
۷ وزارت جهاد كشاورزي – پژوهشكده مهندسي جهاد كشاورزي
۸ مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور
۹ مؤسسه تحقيقات شيلات ايران
۱۰ سازمان امور عشايري
۱۱ وزارت جهاد كشاورزي
۱۲ مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال
۱۳ وزارت جهاد كشاورزي – مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي
۱۴ مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
۱۵ مؤسسه تحقيقات علوم دامي
۱۶ مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي
۱۷ مؤسسه تحقيقات خاك و آب
۱۸ مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي
۱۹ وزارت جهاد كشاورزي – پژوهشكده بيوتكنولوژي
۲۰ سازمان شيلات ايران
۲۱ سازمان مركزي تعاون روستايي ايران
۲۲ سازمان مركزي تعاون روستايي ايران – آموزش زنان روستايي
۲۳ صندوق بيمه محصولات كشاورزي – حق بيمه سهم دولت
۲۴ شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
۲۵ شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور
۲۶ شركت سهامي خدمات حمايتي كشاورزي
۲۷ شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي
۱ ۱۵۲۰۰۰ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
۲ صندوق بازنشستگي كشوري – كسورات بازنشستگي آموزش و پرورش و دانشگاه هاي علوم پزشكي (سهم دولت) و پرداخت تعهدات قانوني
۳ سازمان بازنشستگي كشوري
۴ كميته امداد امام خميني «ره» (كمك)۱
۵ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي – سازمان بيمه خدمات درماني
۶ سازمان بهزيستي كشور
۷ سازمان تأمين اجتماعي
۸ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
۱ ۲۸۳۵۰۰ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
۲ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران