اجراي طرح و تعيين ضوابط جايگزيني خودروهاي فرسوده ، مديريت و هزينه هاي مربوط به آن توسط وزارت كشور(سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) مورخه 1387/04/01 شماره 37879

اجراي طرح و تعيين ضوابط جايگزيني خودروهاي فرسوده ، مديريت و هزينه هاي مربوط به آن توسط وزارت كشور(سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور)

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي قانون توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت – مصوب ۱۳۸۶- كه در جلسه ۱۳۸۷/۴/۱به استناد اصل يكصدوبيست وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۳۹۴۳/ت ۳۹۶۱۴هـ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي گردد:

مجري طرح وتعيين ضوابط جايگزيني خودروهاي فرسوده ، مديريت و هزينه هاي مربوط به مجري ياد شده ، به عهده وزارت كشور(سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور( است.

پرويزداودي – معاون اول رئيس جمهور