اتخاذ تصميماتي درخصوص خودروهاي وارداتي ، توسعه حمل و نقل عمومي ،خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت مورخه 1387/05/22شماره 38495

اتخاذ تصميماتي درخصوص خودروهاي وارداتي ، توسعه حمل و نقل عمومي ،خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت

وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۳۹۳۴/ت۳۹۶۱۴هـ مورخ ۱۳۸۷/۲/۴ تصويب نمودند:

احكام مقرر در خصوص خودروهاي وارداتي مندرج در آيين نامه اجرايي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره ۶۹۴۷۵/ت۳۷۴۵۶ك مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ و تصميمات نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد اجراي تبصره ياد شده و ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گاز سوز كردن خودروها و كاهش تقاضاي مصرف كه با رعايت تصويب نامه شماره ۴۴۵۲۵/ت۳۷۲۱۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۶ اتخاذ شده اند تا زمان لازم الاجرا شدن آيين نامه هاي مربوط به قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت – مصوب ۱۳۸۶ – براي اجرا تنفيذ مي شوند.

اين تصويب نامه در تاريخ ۱۳۸۷/۵/۲۲به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

پرويز داودي – معاون اول رييس جمهور