اصلاح تصميم نامه شماره 82633/ت38015ن مورخ 1386/05/24 در خصوص ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گاز سوز كردن خودروها مورخه 1387/06/14 شماره 38674

اصلاح تصميم نامه شماره ۸۲۶۳۳/ت۳۸۰۱۵ن مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ اصلاح تصميم نامه شماره ۸۲۶۳۳/ت۳۸۰۱۵ن مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ در خصوص ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گاز سوز كردن خودروها

كميسيون اقتصاد درجلسه مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۴ بنا به پيشنهاد شماره ۱۵۴۴/۱/س مورخ ۱۳۸۷/۲/۳۱ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و به استناد ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصويب نمود:

تصميم نامه شماره ۸۲۶۳۳/ت۳۸۰۱۵ن مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴به شرح زير اصلاح مي شود:

۱ – در تصميم­نامه يادشده واژه “تسهيلات” جايگزين واژه”وام” مي شود.

۲- عبارت “از محل حساب ذخيره ارزي” جايگزين عبارت “به صورت ارزي” مي گردد.

پرويزداودي – معاون اول رئيس جمهور