نحوه فرآيند اسقاط خودروهاي فرسوده گاسفورد در استان گلستان و ساير خودروهاي پرمصرف با وضعيت مشابه در ساير استانها مورخه 1387/08/18شماره 39239

نحوه فرآيند اسقاط خودروهاي فرسوده گاسفورد در استان گلستان و ساير خودروهاي پرمصرف با وضعيت مشابه در ساير استانها

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، كه درجلسه مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۸ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۳۱۴۰۱/ت۴۱۰۴۸هـ مورخ ۱۳۸۷/۷/۳۰ اتخاذ گرديده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي گردد:
فرآيند اسقاط خودروهاي فرسوده گاسفورد در استان گلستان و ساير خودروهاي پرمصرف با وضعيت مشابه در ساير استان ها همانند فرآيند اسقاط نيسان ـ وانت (اعطاي مبلغ سي ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ريال كمك بلاعوض از محل منابع داخلي وزارت نفت و مبلغ هفتاد ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰) ريال تسهيلات بانكي بدون يارانه براي خريد خودروي عمومي) و با اولويت ويژه انجام پذيرد.

مسئوليت اجراي طرح به عهده استانداري مربوط مي باشد و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت بر اجراي آن نظارت خواهد داشت.

پرويزداودي – معاون اول رئيس جمهور