اجازه خريد (200) دستگاه خودرو عملياتي و (50) دستگاه خودرو سواري به وزارت كشور مورخه 1387/10/07 شماره 39382

اجازه خريد (۲۰۰) دستگاه خودرو عملياتي و (۵۰) دستگاه خودرو سواري به وزارت كشور

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه ۷ /۱۰ /۱۳۸۷ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۳۱۴۰۱ /ت ۴۱۰۴۸هـ مورخ ۳۰ /۷ /۱۳۸۷ اتخاذ گرديده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي گردد:

خريد دويست (۲۰۰) دستگاه خودرو عملياتي و پنجاه (۵۰) دستگاه خودرو سواري توسط وزارت كشور مشروط به از رده خارج كردن حداقل دويست و پنجاه (۲۵۰) دستگاه خودرو فرسوده مجاز مي باشد.

پرويزداودي – معاون اول رئيس جمهور