تامين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليارد ريال براي طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده به ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت مورخه 1387/11/12 شماره 39935

شماره ۲۳۷۲۷۴ /ت ۴۲۰۵۹ن

تاريخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۸۷

بسمه تعالي

با صلوات بر محمد و آل محمد”

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه مورخ ۱۲ /۱۱ /۱۳۸۷ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۳۱۴۰۱ /ت ۴۱۰۴۸هـ مورخ ۳۰ /۷ /۱۳۸۷ اتخاذ گرديده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي گردد:

مبلغ سيصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ريال از محل اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي جزء (۱۳) رديف متفرقه (۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور با عنوان طرحهاي توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت براي طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت اختصاص يابد.

پرويز داودي

معاون اول رئيس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس جمهور، دفتر رييس قوه قضاييه، دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، دفتر معاون اول رييس جمهور، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور، معاونت اجرايي رييس جمهور، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، اداره كل حقوقي، كليه وزارتخانه ها، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.