نامه اصلاحي آيين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده شماره 40709

نامه اصلاحي آيين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده

نظر به اينكه در «آيين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده» موضوع تصويبنامه شماره ۶۱۵۷۲/ت۴۲۵۹۶ك مورخ ۲۰ /۳ / ۱۳۸۸ در ماده (۵) عبارت «مواد (۳) و (۴)» به اشتباه عبارت «مواد (۴) و (۵)» و شماره «ماده (۱۸)» به اشتباه «ماده (۲۰)» تحرير شده است، لذا مراتب براي اصلاح اعلام مي شود.

دبير هيئت دولت – مجيد دوستعلي