نامه اصلاحي ماده ( 3 ) آيين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده شماره 41209

نامه اصلاحي ماده ( ۳ ) آيين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده

نظر به اينكه ماده (۳) تصويب نامه شماره ۶۱۵۷۲/ت۴۲۵۹۶ مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۸۸ موضوع آيين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، به اشتباه تحرير نشده است لذا مراتب براي اصلاح اعلام و شماره مواد بعدي نيز به ترتيب اصلاح مي شود:

ماده ۳ ـ دستگاههاي مربوط در اجراي طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده به شرح زير مي باشد:
الف ـ ستاد به عنوان مرجع نظارت عالي.
ب ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مسؤل احراز اصالت خودرو در مراكز اسقاط و انتقال داده هاي مركز شماره گذاري به ستاد و ابطال نهايي اسناد و مدارك خودروها پس از اسقاط.
ج ـ خودرو سازان و واردكنندگان به عنوان مسؤل اسقاط مطابق ماده (۷) اين آيين نامه.
د ـ مراكز اسقاط به عنوان عامل اجراي عمليات اسقاط.

دبير هيأت دولت- مجيد دوستعلي