نامه اصلاحي مواد (5) و (15) آيين نامه «از رده خارج كردن خودرو هاي فرسوده» موضوع تصويب نامه شماره 61572/ت42596ك مورخ 1388/03/20 شماره 57502

نامه اصلاحي مواد (۵) و (۱۵) آيين نامه «از رده خارج كردن خودرو هاي فرسوده»موضوع تصويبنامه شماره ۶۱۵۷۲/ت۴۲۵۹۶ك مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۰

نظر به اينكه در مواد (۵) و (۱۵) آيين نامه از رده خارج كردن خودرو هاي فرسوده موضوع تصويب نامه شماره ۶۱۵۷۲ /ت ۴۲۵۹۶ك مورخ ۲ /۳ /۱۳۸۸‏، به ترتيب عبارتهاي با رعايت بندهاي (۲) و (۳‏) ماده (۲‏) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت – مصوب ۱۳۸۶‏- و با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از عبارتهاي از تخفيفات ترجيحي و تحت نظارت ستاد تحرير نشده است، مراتب براي اصلاح اعلام مي شود.

‏دبير هيئت دولت – علي صدوقي