اصلاح مواد (5)، (10‏) و (15) آيين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، موضوع تصويب نامه شماره61572 /ت 42596 ‏ك مورخ 20 /3 /1388 شماره 58500

اصلاح مواد (۵)، (۱۰‏) و (۱۵) آيين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، موضوع تصويب نامه شماره۶۱۵۷۲ /ت ۴۲۵۹۶ ‏ك مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۰

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ ۱۹ /۱۰ /۱۳۸۹ با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره ۳۹۱۶۶ هـ/ب مورخ ۱۶ /۶ /۱۳۸۹و با رعايت تصويبنامه شماره۱۵۸۸۱۶ /ت ۳۸۸۵۷ هـ مورخ ۱ /۱۰ /۱۳۸۶ ‏تصويب نمودند:

متون زير جايگزين مواد (۵)، (۱۰‏) و (۱۵) آيين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، موضوع تصويب نامه شماره۶۱۵۷۲ /ت ۴۲۵۹۶ ‏ك مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۸۸مي شوند:
‏ماده ۵- واردكنند گان خودرو، اجزاء، قطعات، مواد اوليه، تجهيزات و ساير اقلام مرتبط با صنايع حمل و نقل از جمله خودروهاي كم مصرف عمومي و خصوصي، در صورت ارايه گواهي اسقاط به جز موتورسيكلت مشروط به عدم استفاده از كمك هاي بلاعوض مندرج در مواد (۳) و (۴) اين آيين نامه و با رعايت بندهاي (۲‏) و (۳‏) ماده (۲‏) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، به ازاي هر دستگاه، معادل مبالغ كمك بلاعوض ياد شده، از تخفيفات ترجيحي در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات اقلام يادشده برخوردار مي شوند.
‏ماده ۱۰- پس از تأييد اسقاط خودرو در پايگاه اطلاعاتي ستاد توسعه كارشناس مقيم، گواهي اسقاط خودرو براي شماره گذاري خودروهاي وارداتي موضوع ماده (۵) اين آيين نامه يا استفاده از تخفيفات حقوق ورودي و سود بازرگاني توسط ستاد صادر و به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران اعلام مي گردد
ماده ۱۵- براي اجرا و توسعه طرح از رده خاج كردن خودروهاي فرسوده از محل ارزش لاشه خودرو فرسوده كه در اختيار مراكز غير دولتي اسقاط قرار مي گيرد، هزينه طرح و حق الزحمه اشخاص غير دولتي دخيل در اسقاط خودرو با نظارت ستاد از جهت اطمينان از تحقق اهداف قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت تأديه خواهد شد.

اين تصويبنامه در تاريخ ۱۳۸۹/۱۱/۹ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس جمهور – محمدرضا رحيمي