آيين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده مورخه 1387/12/17 شماره 40544

وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در جلسه مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۸۷ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۲۱۴۰۱/ت۴۱۰۴۸ مورخ ۷/ ۶/ ۱۳۸۷ «آيين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده» را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده

ماده ۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات زير در اين آيين نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف ـ ستاد: ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت.

ب ـ نظارت عالي: سياستگذاري، پايش نحوه اجراي فرايند، تعيين مجري و پيگيري اقدامات لازم در راستاي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده تا رسيدن به اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت.

ج ـ خودروي فرسوده: خودرويي كه طبق ماده (۴) تصويبنامه شماره ۹۲۳۰۸/ت ۴۰۵۸۷ك مورخ ۷/ ۶/ ۱۳۸۷ حائز شرايط فرسودگي باشد.

د ـ اسقاط: اعمال تغييرات فيزيكي بر روي خودروي فرسوده، به صورتي كه خودرو و قطعات آن غيرقابل استفاده مجدد در چرخه حمل و نقل باشد و مطابق قانون و مقررات شرايط لازم براي ابطال اسناد آن فراهم شود.

هـ ـ گواهي اسقاط: برگه اي كه نشان دهنده اسقاط خودرو در مراكز مجاز است و برابر شرايط مندرج در طرح صادر مي گردد.

و ـ كمك بلاعوض: وجهي كه پس از طي مراحل اسقاط خودرو و تاييد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به صورت بلاعوض به مالكين خودروهاي فرسوده پرداخت مي گردد.

ماده ۲ـ اشخاصي كه خودروي آنها تا پايان سال ۱۳۹۴ به سن فرسودگي مي رسند مي توانند از ابتداي سال ۱۳۸۸ براي اسقاط خودرو اقدام نمايند و از مزاياي مقرر در اين آيين نامه بهره‌مند شوند.

ماده ۳ ـ دستگاههاي مربوط در اجراي طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده به شرح زير مي باشد:
الف ـ ستاد به عنوان مرجع نظارت عالي.
ب ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مسؤل احراز اصالت خودرو در مراكز اسقاط و انتقال داده هاي مركز شماره گذاري به ستاد و ابطال نهايي اسناد و مدارك خودروها پس از اسقاط.
ج ـ خودرو سازان و واردكنندگان به عنوان مسؤل اسقاط مطابق ماده (۷) اين آيين نامه.
د ـ مراكز اسقاط به عنوان عامل اجراي عمليات اسقاط.

ماده ۴ـ براي از رده خارج شدن خودروهاي سواري فرسوده شخصي تا پايان سال ۱۳۹۴، كمك بلاعوض با رعايت ميزان اعتبارات قابل تخصيص ساليانه و تا سقف مبالغ جدول زير اعطا مي گردد.

ارقام به ميليون ريال

سال عرضه براي اسقاط

شرح

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

خودروهايي كه تا پايان سال ۱۳۹۲ به سن فرسودگي مي رسند

۲۵

۲۰

۱۵

خودروهايي كه در سال ۱۳۹۳ به سن فرسودگي مي رسند

۲۵

۲۵

۲۰

خودروهايي كه در سال ۱۳۹۴ به سن فرسودگي مي رسند

۲۵

۲۵

۲۵

تبصره ۱ – پرداخت كمك بلاعوض به خودروهاي سواري شخصي با سن بيش از (۳۵) سال، صرفاً تا پايان سال ۱۳۸۸ صورت مي پذيرد.

تبصره ۲ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تسهيلات اعطايي در قالب خريد خودرو را صرفاً به متقاضيان طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده اختصاص دهد.

تبصره ۳ – ملاك پرداخت كمك بلاعوض زمان تقاضاي مالك خودروي فرسوده در سامانه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت جهت از رده خارج كردن خودروي فرسوده مي باشد.

ماده ۵- براي از رده خارج شدن خودروهاي فرسوده عمومي، تا پايان سال ۱۳۹۰، تسهيلات بانكي و كمك بلاعوض با رعايت ميزان اعتبارات قابل تخصيص ساليانه و تا سقف مبالغ جدول زير اعطا مي گردد.

تاكسي وانت با ظرفيت يك تن و پايينتر ون و وانت با ظرفيت يك تن و بالاتر ميني بوس اتوبوس برون شهري كاميونت (۲ تا ۵ /۳) كاميونت (۵ /۳ تا ۶ تن) كاميون سبك (۶تا ۱۰ تن) كاميون متوسط (۱۰ تا ۲۶ تن) كاميون سنگين (۲۶ تا ۳۲ تن) كاميون كشنده
كمك بلاعوض (ميليون ريال) ۵۰ ۲۰ ۳۰ ۸۰ ۳۰۰ ۴۰ ۵۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۲۸۰ ۲۸۰
تسهيلات بانكي (حداكثر تا ۸۰ درصد قيمت خودرو) (ميليون ريال) ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۲۰۰ ۱۲۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰
دوره بازپرداخت تسهيلات (ماه) ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۷۲