اجازه خريد دويست دستگاه خودرو توسط سازمان ثبت احوال كشور مورخه 1387/12/24 شماره 40331

اجازه خريد دويست دستگاه خودرو توسط سازمان ثبت احوال كشور

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه مورخ ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۷ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۳۱۴۰۱ /ت ۴۱۰۴۸ هـ مورخ ۳۰ /۷ /۱۳۸۷ اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

خريد دويست دستگاه خودرو توسط سازمان ثبت احوال كشور مشروط به از رده خارج كردن دو برابر خودروهاي فرسوده آن سازمان در هر استان و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.

پرويز داودي – معاون اول رييس جمهور