اجازه خريد پنجاه دستگاه خودروي سبك توسط سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان مورخه 1387/12/24 شماره 40329

اجازه خريد پنجاه دستگاه خودروي سبك توسط سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه مورخ ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۷ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۳۱۴۰۱ /ت ۴۱۰۴۸هـ مورخ ۳۰ /۷ /۱۳۸۷ اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

خريد پنجاه دستگاه خودروي سبك توسط سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان مشروط به از رده خارج كردن تعداد معادل خودرو فرسوده، و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.

پرويز داودي – معاون اول رييس جمهور