تعيين سود بازرگاني كالاهاي مشمول رديفهاي تعرفه جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1388 مورخه 1387/12/28 شماره 40032

تاريخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۸۷

وزارت بازرگانيوزارت صنايع و معادن

وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد شماره ۴۲۳۳۲ /۱ مورخ ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۷ وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

سود بازرگاني كالاهاي مشمول رديفهاي تعرفه جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۸۸ به شرح جدول پيوست كه به مهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيرانتأييد شده است، تعيين مي گردد.

پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس جمهور، دفتر رييس قوه قضاييه، دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام، دفتر معاون اول رييس جمهور، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رييس جمهور، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، اداره كل حقوقي، كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.

فهرست اصلاحات حقوق ورودي برخي از تعرفه هاي جداول پيوست

آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

براي اجراي از ابتداي سال ۱۳۸۸

سازمان توسعه تجارت ايران

اداره كل مقررات صادرات و واردات

فهرست تغييرات پيشنهادي تعرفه ها

رديف

شماره تعرفه

شرح كالا

سود بازرگاني

ملاحظات

فعلي

پيشنهادي

۰۸۰۱۱۱۰۰

خشك كرده

۲۶

صفر

حمايت از صنايع داخلي

۷۶۱۲۹۰۱۰

قوطي اسپري

۳۱

۲۶

حمايت از صنايع داخلي

۷۳۱۰۲۹۱۰

قوطي اسپري

۳۱

۲۶

حمايت از صنايع داخلي

۷۶۱۲۱۰۱۰

ظروف لوله اي (تيوپ) جهت كرم و پماد

۳۱

۲۶

حمايت از صنايع داخلي

۷۶۱۲۱۰۹۰

ساير

۳۱

۲۶

حمايت از صنايع داخلي

فصل ۱۹

«حقوق ورودي فرآورده‌هاي غذايي ويژه بيماران فنيل كتونوري (pku) مشمول اين فصل و يا هر يك از رديف‌هاي تعرفه فصول ديگر جداول مقررات صادرات و واردات (به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) ۴% تعيين مي‌گردد»

به مندرجات ذيل يادداشتهاي فصل ۱۹ اضافه گردد.

۷۶۰۶۹۲۲۰

قرص آلومينيومي (پولك)

۲۱

۱۶

حمايت از صنايع داخلي

۷۳۱۸۱۱۱۰

از جنس استنلس استيل

۲۶

۱۶

حمايت از صنايع داخلي

۷۳۱۸۱۲۱۰

از جنس استنلس استيل

۲۶

۱۶

حمايت از صنايع داخلي

۷۳۱۸۱۳۱۰

از جنس استنلس استيل

۲۶

۱۶

حمايت از صنايع داخلي

۷۳۱۸۱۴۱۰

از جنس استنلس استيل

۲۶

۱۶

حمايت از صنايع داخلي

۷۳۱۸۱۵۱۰

از جنس استنلس استيل

۲۶

۱۶

حمايت از صنايع داخلي

۷۳۱۸۱۶۱۰

از جنس استنلس استيل

۲۶

۱۶

حمايت از صنايع داخلي

۰۱۰۱۱۰۰۰

مولدنژاد خالص

۱۶

صفر

براي تامين نياز داخلي

۰۱۰۵۱۲۹۰

ساير

۶

صفر

براي تامين نياز داخلي

۰۱۰۶۹۰۲۰

كلني زنبور عسل

۱۶

صفر

براي تامين نياز داخلي

۰۱۰۶۹۰۳۰

ملكه زنبور عسل

۱۶

صفر

براي تامين نياز داخلي

۰۵۰۲۹۰۰۰

ساير

۲۶

براي تامين نياز داخلي

۳۹۰۵۹۱

كوپليمرها

۱۶

صفر

اين رديف به دو رديف هاي ذيل تفكيك شود (۳۹۰۵۹۱۱۰)، (۳۹۰۵۹۱۹۰)

۳۹۰۵۹۱۱۰

كوپليمر وينيل كلرايد / وينيل ايزو بوتيل اتر

۱۶

ايجاد رديف تعرفه جديد براي حمايت از صنايع داخلي

۳۹۰۵۹۱۹۰

ساير

ايجاد رديف تعرفه جديد براي حمايت از صنايع داخلي

۵۴۰۲

  • نخ بااستحكام بالا از نايلون يا ساير پلي آميد ها

اين رديف تك خطي ذيل (۵۴۰۲) ايجاد و به شرح ذيل تفكيك گردد.

۵۴۰۲۱۹

ساير:

اين رديف نيز به رديف هاي ذيل تفكيك شود (با توجه به اصلاحات نما نكلاتور در نسخه ۲۰۰۷)

۵۴۰۲۱۹۱۰

نخ پلي آميد ۶ با دسي تكس (DTEX ) ۹۰۰ الي ۲۴۰۰ و با مقاومت ۵ /۷۳ الي ۴ /۹۰ (N/TEX)

۶

۶

اصلاح شرح رديف تعرفه

۵۴۰۲۱۹۲۰

نخ پلي آميد ۶ و ۶ با دسي تكس (DTEX ) ۹۰۰ الي ۲۴۰۰ و با مقاومت ۵ /۷۳ الي ۴ /۹۰ (N/TEX)

۶

۶

اصلاح شرح رديف تعرفه

۵۴۰۲۱۹۹۰

ساير

۱۶

۱۶

اصلاح شرح رديف تعرفه

۸۴۳۱۳۱۱۰

انواع درب اتوماتيك آسانسور (درب كابين)

۱۱

۱۱

اصلاح شرح رديف تعرفه

۷۳۰۸۳۰

در،‌ پنجره و چارچوب آنها ودوره و آستانه در:‌

۲۱

اين رديف نيز به رديف‌هاي ذيل تفكيك شود.

۷۳۰۸۳۰۱۰

انواع درب اتوماتيك طبقات آسانسور

۱۱

ايجاد رديف تعرفه جديد

۷۳۰۸۳۰۹۰

ساير

۲۱

ايجاد رديف تعرفه جديد

۳۹۲۰۴۳۳۰

ورق از آلياژ ABC,PVC

صفر

صفر

اصلاح شرح كالاي اين رديف تعرفه

۳۹۲۰۴۹۳۰

ورق۵ از آلياژ ABC,PVC

صفر

صفر

اصلاح شرح كالاي اين رديف تعرفه

۸۳۰۱

«حقوق ورودي معادل ريالي هر عدد سيلندر قفل مركزي (درب ساختمان)، به استثناء سيلندر قفل كلوني به ميزان ۸۰۰۰ ريال يا ۲۰ % (هر كدام كه بيشتر باشد

اصلاح متن زير نويس رديف تعرفه ۸۳۰۱

۸۵۳۹۳۱۱۰

فلورسنت روشنايي به قطر تيوپ ۲۶ ميليمتر و بيشتر

۵۱

۵۱

اصلاح شرح كالاي اين رديف تعرفه

۷۲۰۲۱۱۱۰

داراي بيش از ۲% وزني كربن ولي مساوي يا كمتر از ۴% وزني كربن

۲۱

۲۱

اصلاح شرح كالاي اين رديف تعرفه

فصل۸۹

«حقوق ورودي اجزاء و قطعات مورد نياز براي ساخت و تعمير انواع شناورها و سكوها اعم از اينكه در اين فصل و يا ساير فصول طبقه‌بندي شوند و بنا به تشخيص وزارت صنايع و معادن كه توليد داخل ندارند، مشمول ۴% ارزش است»

به يادداشت‌هاي فصل ۸۹ اضافه شود.

۱۰۰۸۲۰۰

  • ارزن

۶

صفر

تأمين كمبود نياز داخلي

۱۸۰۵۰۰۹۰

ساير

۲۱

۱۱

تأمين كمبود نياز كارخانجات داخلي

۱۸۰۵۰۰۹۰

«حقوق ورودي معادل ريالي هر كيلوگرم پودر كاكائو به ميزان ۱۸۰۰ ريال و يا ۱۵ درصد (هر كدام كه بيشتر بود) تعيين مي‌گردد»

اصلاح زيرنويس رديف (۱۸۰۵۰۰۹۰)

۱۵۱۶۲۰۱۰

روغن جانشين كره كاكائو (CBS)

۶

صفر

اصلاح شرح رديف تعرفه و كاهش حقوق ورودي

۱۵۱۶۲۰۲۰

روغن CBR , CBE

۶

صفر

اصلاح شرح رديف تعرفه و كاهش حقوق ورودي

۸۲۱۵۱۰۰۰

مجموعه از اشياء جور شده داراي حداقل يك شي كه با پلاتين يا طلا يا نقره آبكاري شده باشد

۴۱

۳۶

تأمين كمبود نياز داخلي

۸۲۱۵۲۰۰۰

  • ساير مجموعه‌ها از اشياء جور شده

۴۶

۳۶

تأمين كمبود نياز داخلي

۸۲۱۵۹۱۰۰

با نقره، طلا يا پلاتين آبكاري شده باشد

۵۱

۳۶

تأمين كمبود نياز داخلي

۸۴۸۱۸۰۱۵

شير فلكه كشويي (gate valve) از جنس برنج لغايت ۳ اينچ

۵۶

۵۱

تأمين كمبود نياز داخلي

۸۴۴۳۱۹۱۰

چاپگرهاي سوزني و بانكي

۱۱

حذف گرديد.

۸۴۴۳۱۹۲۰

چاپگر بريل يك رو ويژه نابينايان

۲۶

حذف گرديد.

۸۴۴۳۱۹۹۰

ساير

صفر

حذف گرديد.

۸۴۴۳۳۹۰۰

ساير :

۶

حذف گرديد.

۸۴۴۳۳۲۲

ساير، قابل اتصال به ماشين داده‌پردازي اتوماتيك يا شبكه:

اين رديف به (۳) رديف تعرفه ذيل تفكيك گردد: (۸۴۴۳۳۲۱۰) ، (۸۴۴۳۳۲۲۰) ، (۸۴۴۳۳۲۹۰)

۸۴۴۳۳۲۱۰

چاپگر خطي، سوزني ۱۳۲ ستوني به بالا، كاغذ پيوسته با سرعت بالاي cps۶۰۰

۱۱

۱۱

حمايت از توليد داخلي اين كالاها و قاچاق‌پذير بودن

۸۴۴۳۳۲۲۰

چاپگر بريل يك رو ويژه نابينايان

۲۶

۲۶

حمايت از توليد داخلي اين كالاها و قاچاق‌پذير بودن

۸۴۴۳۳۲۹۰

ساير

صفر

صفر

حمايت از توليد داخلي اين كالاها و قاچاق‌پذير بودن

۸۵۲۸۶۱۰۰

از نوع منحصراً يا عمدتاً مورد استفاده در سيستم داده‌پردازي اتوماتيك مشمول رديف (۸۴۷۱)

۶

صفر

يكسان‌سازي با رديف ۹۰۰۷۲۰۰۰ و قاچاق‌پذير بودن

۵۶۰۳۱۲۹۰

ساير

۴۶

۳۶

تأمين نياز داخلي

۹۰۲۱۴۰۱۰

دستگاه‌هاي كمك شنوايي دسته‌جمعي براي اموزش كر و لال‌ها با كسب نظر وزارت آموزش و پرورش

۶

صفر

كاهش قيمت تمام شده سمعك براي كم شنوايان

۹۰۲۱۴۰۹۰

ساير

۱۶

صفر

كاهش قيمت تمام شده سمعك براي كم شنوايان

۹۰۱۸۹۰۵۰

دستگاه سنگ‌شكن كليه

۲

صفر

يكسان‌سازي و تأمين نياز داخلي

۸۴۴۳۳۱۰۰

ماشين‌هايي كه داراي دو يا تعدادي كاركرد چاپ كردن، كپي گرفتن يا ارسال فك، با قابليت اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك يا شبكه (network) باشند.

۶

صفر

عدم توليد داخلي اين كالاها و قاچاق‌پذير بودن

۲۸۱۰۰۰۱۰

اسيد بريك

۱۱

صفر

حمايت از صنايع داخلي و تأمين كمبود داخلي

۵۴۰۷۲۰۱۰

از پلي پروپلين با تراكم

۲۶

صفر

تأمين كمبود داخلي

۷۶۰۱۱۲۰

به ضخامت ۹ ميكرون لغايت ۱۲ ميكرون

۱۱

۶

تامين كمبود داخلي

۷۶۰۷۱۱۹۰

ساير

۲۱

۶

براي همسان‌سازي با رديف (۷۶۰۷۱۱۲۰)

۳۹۲۳۲۱۲۰

كيسه اسپتيك ۵ لايه و بالاتر، مقاوم در مقابل نفوذ اكسيژن و هوا

صفر

صفر

اصلاح شرح اين رديف تعرفه

۲۸۲۷۲۰۰۰

مانيتور با صفحه تخت L.C.D و صفحه تخت معمول ۱۴ لغايت ۲۴ اينچ

۴۶

۴۶

اصلاح شرح اين رديف تعرفه

۲۹۱۵۳۲۰۰

  • كلروكلسيم

صفر

۱۱

حمايت از صنايع داخلي

۲۹۱۵۳۲۰۰

استات وينيل

صفر

۱۱

حمايت از صنايع توليد داخلي و همسان‌سازي

۲۹۱۵۳۳۰۰

استات بوتيل نرمال

صفر

۱۱

حمايت از صنايع توليد داخلي و همسان‌سازي

۲۹۱۵۳۴۰۰

استات ايزوبوتيل

۱۱

ايجاد رديف تعرفه جديد

۲۹۱۵۳۶۰۰

استات دي نوسب (ISO)

صفر

۱۱

حمايت از صنايع توليد داخلي و همسان‌سازي

۲۹۱۵۳۹۰۰

ساير

صفر

۱۱

حمايت از صنايع توليد داخلي و همسان‌سازي

۲۹۱۵۳۱۰۰

استات اتيل

۲۱

۱۱

حمايت از صنايع توليد داخلي و همسان‌سازي

۷۶۱۶۹۹۲۰

رادياتور حرارتي

۲۱

۲۶

حمايت از صنايع داخلي

۸۵۳۹۲۲۱۰

  • اين رديف حذف گردد:

لامپ سيگنال

صفر

صفر

حذف اين رديف تعرفه

۸۵۳۹۲۹۱۰

  • اين رديف حذف گردد:

لامپ سيگنال

صفر

صفر

حذف اين رديف تعرفه

۲۵۱۹۹۰۱۰

منيزيم مرده Dead Burned از طريق sintered (تجزيه شيميايي) با عيار اكسيد منيزيم (MgO) ۹۴ % و كمتر از آن و fe۲o۳ كمتر از يك درصد

۱۶

۱۶

اصلاح شرح رديف تعرفه

۲۹۱۵۳۴۰۰

استا ايزوبوتيل

۱۱

ايجاد رديف تعرفه جديد

۷۶۰۷۲۰۱۰

حذف اين رديف تعرفه:

فويل لامينه چند لايه به صورت رول جهت واحدهاي توليدكننده ظروف لوله‌اي (تيوپ)

صفر

حذف اين رديف تعرفه

۳۹۲۱۹۰۹۱

رديف تعرفه ۳۹۲۱۹۰۹۰ به دو رديف ذيل تفكيك شوند:

ورق و رول چند لايه جهت توليد ظروف

صفر

ايجاد رديف تعرفه

۳۹۲۱۹۰۹۹

لوله‌اي (تيوپ)

صفر

ايجاد رديف تعرفه

۴۸۲۳۹۰۱۰

شبكه لانه زنبوري HONY COMB

۱۶

ايجاد رديف تعرفه

۷۲۱۷۳۰۴۰

مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پر كن غير ممزوج سرد كشيده شده و با مقطع گرد و به صورت كلاف در اقطار ۲/۰ الي ۱۰ ميليمتر آبكاري شده يا اندود شده حتي صيقل شده

صفر

ايجاد رديف تعرفه جديد

۷۶۰۶۹۰۹۰

ساير (كويل آلومينيمي ۲۷۴/۰ و ۲۹۵/۰ ميليمتر و عرض ۲۰ /۱۶۸۳ و ۱۷۴۲ ميليمتر براي توليد بدنه قوطي دوتكه)

صفر

ايجاد رديف تعرفه جديد

۷۶۰۶۱۱۱۰

ورق كامپوزيتي

۲۶

ايجاد رديف تعرفه جديد

۷۶۰۶۱۱۹۰

ساير

۲۱

ايجاد رديف تعرفه جديد

۸۴۱۳۷۰۱۰

پمپ كولر آبي

۲۶

ايجاد رديف تعرفه جديد (به استناد ماده ۳۹ قانون امور گمركي،‌ چون حقوق ورودي الكتروموتور ۳۰ % است)

۴۸۲۳۹۰۹۰

ساير

۱۱

ايجاد رديف تعرفه جديد

۵۱۰۷۲۰۱۰

رديف تعرفه ۵۱۰۷۲۰۰۰ به دو رديف تعرفه ذيل تفكيك شود:

با نمره كمتر از ۶۰ متريك

۱۶

حمايت از صنايع توليد داخلي

۵۱۰۷۲۰۹۰

با نمره بالاتر از ۶۰ متريك

۶

حمايت از صنايع توليد داخلي

۷۰۱۱۱۰۱۰

حباب لامپ رشته‌اي

۲۱

حمايت از صنايع توليد داخلي

۷۰۱۱۱۰۲۰

تيوپ لامپ فلورسنت

۲۱

حمايت از صنايع توليد داخلي

۷۲۱۷۱۰۴۰

مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركن غير ممزوج سرد كشيده شده و با مقطع گرد و به صورت كلاف در اقطار ۲ /۰ الي ۱۰ ميليمتر آبكاري نشده يا اندود نشده، حتي صيقل شده

صفر

(ايجاد تعرفه جديد) تامين نياز داخلي و حمايت از صنايع توليد داخلي

۰۸۰۸۱۰۰۰

(حقوق ورودي سيب براي محموله‌هايي كه از تاريخ ۱۵ بهمن ماه هر سال تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد وارد يكي از گمركات كشور شود ۴ % ارزش مي‌باشد.)

اصلاح يادداشت توضيحي ذيل صفحه مربوط به رديف تعرفه ۰۸۰۸۱۰۰۰

۸۴۱۳۷۰۹۰

ساير

۲۶

به استناد ماده ۳۹ قانون امور گمركي،‌ چون الكترو موتور۳۰ درصد است

۸۴۱۴۸۰۲۰

واحدهاي هواساز (Air end)

تآمين نياز داخلي و حمايت از صنايع داخلي

۸۴۳۱۲۰۱۰

اجزا و قطعات رديف تعرفه شماره ۸۴۲۷ شامل دكل، اكسل فرمان، شاسي و كابين

۳۱

ايجاد رديف تعرفه جديد

كلوپيدوگرول

صفر

۲۱

شماره خاص را دفتر تعرفه اعلام مي‌ِكند

۲۹۱۸۱۴۰۰

اسيدسيتريك

صفر

۱۱

حمايت از توليد داخلي

۴۰۱۲۹۰۱۰

روكش عاج‌دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي و مكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيك‌هاي فرسوده و مستعمل

۶۱

۱۱

ايجاد رديف جديد تفكيك ۴۰۱۲۹۰۰۰

۴۰۱۲۹۰۹۰

ساير

۶۱

۶۱

ايجاد رديف جديد تفكيك ۴۰۱۲۹۰۰۰

۰۵۰۴۰۰۰۰

روده

۲۶

صفر

جهت حمايت از توليد داخلي

۳۵۰۳۰۰۰۰

ژلاتين

صفر

۲۱

جهت حمايت از توليد داخلي

۱۵۱۳۲۱۰۰

روغن‌هاي خام

۱۱

صفر

مواد اوليه صابون‌سازي

۱۵۱۳۲۹۱۰

(روغن‌هاي خام) پالم كرنل

۱۱

صفر

مواد اوليه صابون‌سازي

۸۴۱۴۳۰۴۰

يخچال به متن شرح اضافه شود

صفر

صفر

فقط اصلاح شرح كالا

۹۵۰۸۹۰۱۰

جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد

۳۶

صفر

جهت توسعه فعاليت‌هاي ورزشي و ايجاد رديف تعرفه جديد

۹۵۰۸۹۰۹۰

ساير

۳۶

۳۶

جهت توسعه فعاليت‌هاي ورزشي و ايجاد رديف تعرفه جديد

۹۰۱۸۳۹۴۱

سه راهي آنژيوكت

صفر

۶

ايجاد رديف تعرفه جديد

۷۶۰۷۲۰۲۰

فويل لامينه، به صورت رول با ضخامت آلومينيوم بين ۶۰ لغايت ۲۰۰ ميكرون و لايه‌هاي پليمري يا لاكي با ضخامت ۱۰ لغايت ۸۰ ميكرون

۲۶

صفر

اين رديف ايجاد شود به دليل عدم توليد آن

۷۳۱۴۴۹۱۰

تور مخصوص نوار نقاله كوره‌هاي زينتر

صفر

صفر

اين رديف تحت رديف ۷۳۱۴ ايحاد شود. در حال حاضر توليد داخل ندارد و تحت ۸۴۱۷۹۰ طبقه‌بندي مي‌شده‌است كه با نوع كالا همخواني نداشته است.

۷۳۱۴۴۹۹۰

ساير

۲۱

۲۱

ايجاد رديف تعرفه جديد

۴۴۱۱۱۱۹۲

تخته فيبر با جرم مخصوص بيش از ۸/۰ گرم در سانتي‌متر

۲۶

۱۶

كاهش حقوق ورودي و اصلاح شرح تعرفه تبديل MDF به HDF

۹۰۱۵۸۰۱۰

آلات و دستگاه‌هاي لرزه نگاري

۱۶

صفر

ايجاد رديف تعرفه جديد

۹۰۱۵۸۰۹۰

ساير

۱۶

۱۶

ايجاد رديف تعرفه جديد

۳۹۱۷۳۹۱۰

لوله فايبرگلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه

۶

۶

ايجاد رديف تعرفه جديد

۳۹۱۷۳۹۹۰

ساير

۶

۶

ايجاد رديف تعرفه جديد

۸۵۲۵۶۰۴۰

انواع هدفون

صفر

صفر

اصلاح شرح

۸۵۲۳۲۹۶۰

كارتريج با نوار مغناطيسي جهت درايورهاي كامپيوتري

۴۱

صفر

ايجاد رديف تعرفه جديد

۸۵۰۲۱۳۹۰

ساير ژنراتور

۱۱

۱۶

(مقرر شد شرح كالا توسط گمرك مشخص گردد) اكوتا

۸۵۰۲۳۹۱۰

ژنراتورهاي نيروگاهي

۱۱

۱۶

(مقرر شد شرح كالا توسط گمرك مشخص گردد) اكوتا

۸۴۷۲۹۰۱۰

ماشين اسكناس شمار

۳۶

۴۶

اكوتا

۸۵۲۳۵۲۰۰

كارتهاي هوشمند

۱۱

۲۶

اكوتا

۸۵۲۳۲۱۱۰

كارتهاي توأم با يك باريكه مغناطيسي ضبط نشده

۱۶

۲۶

اكوتا

۸۵۳۹۲۲۳۰

لامپ حبابي رشته‌اي مونتاژ شده بدون كلاهك

۳۱

۵۱

اكوتا

۸۵۳۹۲۹۳۰

لامپ حبابي رشته‌اي مونتاژ شده بدون كلاهك

۳۱

۵۱

اكوتا

۸۴۰۲۱۱۰۰

ديگ‌هاي بخار آب لوله‌اي با توليد بخار بيش‌تر از ۴۵ تن در ساعت

۶

۱۶

اكوتا

۸۴۰۲۱۲۰۰

ديگ‌هاي بخار آب با توليد بخار بيش‌تر از ۴۵ تن در ساعت

۶

۱۶

اكوتا

۸۴۱۴۴۰۹۰

ساير كمپرسورها

۱۶

۲۶

اكوتا

۶۸۰۱۰۰۰

سنگ براي سنگ فرش، سنگ براي كنار پياده‌روها و سنگ به صورت لوح براي سنگ‌فرش، از سنگ طبيعي (به استثناي سنگ لوح)

۲۶

۳۱

اكوتا

۶۸۰۲۱۰۰۰

چهارگوش (tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مستطيل،‌كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه،‌ تراشه و پودر رنگ شده به طور مصنوعي

۲۶

۳۱

اكوتا

۶۸۰۲۲۱۰۰

سنگ مرر،‌ تراورتن، رخام

۲۶

۳۱

اكوتا

۶۸۰۲۲۳۰۰

سنگ خارا (گرانيت)

۲۶

۳۱

اكوتا

۶۸۰۲۲۹۰۰

ساير سنگ‌ها

۲۶

۳۱

اكوتا

۶۸۰۲۹۱۱۰

رخام پوليش داده شده، ‌شكل داده شده يا كار شده اما كنده‌كاري و حكاكي نشده

۲۶

۳۱

اكوتا

۶۸۰۲۹۱۹۰

ساير

۲۶

۳۱

اكوتا

۶۸۰۲۹۲۱۰

رخام پوليش داده شده، ‌شكل داده شده يا كار شده اما كنده‌كاري و حكاكي نشده

۲۶

۳۱

اكوتا

۶۸۰۲۹۲۹۰

ساير

۲۶

۳۱

اكوتا

۶۸۰۲۹۳۱۰

پوليش داده شده، شكل داده شده

۲۶

۳۱

اكوتا

۶۸۰۲۹۳۹۰

ساير

۲۶

۳۱

اكوتا

۶۸۰۲۹۹۱۰

صيقل داده شده، شكل داده شده يا كار شده، اما كنده‌كاري و حكاكي نشده

۲۶

۳۱

اكوتا

۶۸۰۲۹۹۹۰

ساير

۲۶

۳۱

اكوتا

۶۸۰۳۰۰۱۰

سنگ براي كف و ديوار

۲۶

۳۱

اكوتا

۶۸۰۳۰۰۹۰

ساير

۲۶

۳۱

اكوتا

۷۳۱۸۱۶۹۰

ساير مهره‌ها

۲۶

۴۱

اكوتا

۸۵۲۵۶۰۱۰

دستگاه‌هاي گيرنده فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از ۳۴ مگابيت بر ثانيه

۱۶

۳۶

اكوتا

۸۵۲۵۶۰۲۰

دستگاه‌هاي گيرنده فرستنده از نوع SDH

۱۶

۳۶

اكوتا

۸۵۲۵۶۰۳۰

دستگاه‌هاي گيرنده فرستنده تلفن همراه

۱۶

۳۶

اكوتا

۰۹۰۹۳۰۲۰

زيره سبز به صورت كوبيده

۴۶

۶۱

همسان‌سازي حقوق ورودي زيره و اكوتا

۰۹۰۹۴۰۲۰

زيره سياه به صورت كوبيه

۴۱

۶۱

همسان‌سازي حقوق ورودي زيره و اكوتا

۰۹۰۹۴۰۹۰

ساير

۴۱

۶۱

همسان‌سازي حقوق ورودي زيره و اكوتا

۰۹۰۹۵۰۲۰

تخم مرزه به صورت كوبيده

۴۱

۶۱

همسان‌سازي حقوق ورودي تخم زيره و اكوتا