اجازه خريد سي و پنج دستگاه خودرو كمك دار توسط سازمان راهداري حمل ونقل جاده اي مورخه 1388/01/22 شماره 40328

اجازه خريد سي و پنج دستگاه خودرو كمك دار توسط سازمان راهداري حمل ونقل جاده اي

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۲ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۳۱۴۰۱/ت۴۱۰۴۸هـ مورخ ۱۳۸۷/۷/۳۰ اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:
خريد سي و پنج دستگاه خودرو تويوتالندكروز كمك دار توسط سازمان راه داري حمل و نقل جاده اي مشروط به از رده خارج كردن تعداد معادل خودروي كمك دار فرسوده و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.

پرويز داودي – معاون اول رييس جمهور