اجازه خريد چهل دستگاه خودرو سواري توليد داخل براي وزارت راه و ترابري مورخه 1388/02/06 شماره 40215

اجازه خريد چهل دستگاه خودرو سواري توليد داخل براي وزارت راه و ترابري

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۳۱۴۰۱/ت۴۱۰۴۸هـ مورخ ۱۳۸۷/۷/۳۰ اتخاذ گرديده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي گردد:
خريد چهل دستگاه خودرو سواري توليد داخل براي وزارت راه و ترابري مشروط به از رده خارج كردن تعداد معادل خودرو فرسوده مجاز است.

پرويز داودي – معاون اول رييس جمهور