اتخاذ تصميماتي درخصوص اسقاط خودروهاي فرسوده و پرداخت تسهيلات بانكي براي خريد خودروهاي سواري،وانت ، ميني بوس و تاكسي مورخه 1388/03/10 شماره 40514

اتخاذ تصميماتي درخصوص اسقاط خودروهاي فرسوده و پرداخت تسهيلات بانكي براي خريد خودروهاي سواري،وانت ، ميني بوس و تاكسي

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۳۱۴۰۱/ت۴۱۰۴۸ هـ ۱۳۸۷/۷/۳۰ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

۱- در ازاي اسقاط هر دستگاه خودرو فرسوده، تسهيلات بانكي بدون يارانه براي خودروهاي سواري، وانت با ظرفيت بار يك تن و كمتر و تاكسي تا سقف پنجاه ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ريال با دوره بازپرداخت پنج ساله و براي خودروهاي ون و وانت هاي با ظرفيت بار بالاتر از يك تن تا سقف هفتاد ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰) ريال با دوره بازپرداخت پنج ساله و براي هر دستگاه ميني بوس فرسوده تا سقف دويست ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ريال با دوره بازپرداخت هفت ساله پرداخت مي شود.

۲- ارزش گواهي اسقاط به ازاي هر دستگاه خودرو سواري و وانت با ظرفيت بار كمتر از يك تن حداكثر معادل ده ميليون
(۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ريال، خودرو ون و وانتهاي با ظرفيت بار بالاتر از يك تن حداكثر معادل بيست ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ريال و تاكسي و ميني بوس حداكثر معادل سي ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ريال تعيين مي گردد.

۳- واردكنندگان خودرو و تجهيزات مربوط به صنايع خودروسازي مي توانند در صورت عدم استفاده از تسهيلات بند (۱) حداكثر معادل سي ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ريال در ازاي اسقاط هر دستگاه ميني بوس فرسوده و پانزده ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ريال براي ساير خودروهاي موضوع بند (۱) از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي و يا سرجمع سود بازرگاني قطعات منفصله، تجهيزات و دستگاه هاي مربوط به صنايع خودروسازي و تمامي اقلام وارداتي مربوط به صنايع حمل و نقل استفاده نمايند.

۴- گواهي اسقاط خودرو پس از انجام عمليات اسقاط در مراكز اسقاط تحت نظارت ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و تأييد نيروي انتظامي صادر مي شود و از طريق ستاد يادشده تأييد و به منظور استفاده براي شماره گذاري خودروهاي وارداتي و استفاده از تخفيفات گمركي و سود بازرگاني به نيروي انتظامي و گمرك ايران ابلاغ مي گردد.

۵- اين تصميم نامه از تاريخ ۱۳۸۷/۱/۱لازم الاجرا است.

پرويز داودي – معاون اول رئيس جمهور